Moto sport

Lo­ren­co: Hon­da je kom­pak­tni­ja od Dukatija

Lo­ren­co: Hon­da je kom­pak­tni­ja od Dukatija
Foto: N.N. | Lo­ren­co: Hon­da je kom­pak­tni­ja od Du­ka­ti­ja
Edin Spržo

​Tros­tru­ki Mo­to GP šam­pi­on Hor­he Lo­ren­co svoj no­vi tim Rep­sol Hon­du upo­re­dio je s fu­dbal­skim ve­li­ka­ni­ma Bar­se­lo­nom i Re­alom, na­gla­siv­ši da se ra­di o na­jus­pje­šni­jem ti­mu u is­to­ri­ji Mo­to GP.

Špa­nac, ko­ji je ra­ni­je vo­zio za Ja­ma­hu i Du­ka­ti, s nes­trplje­njem očeku­je de­bi kao vo­zač Hon­de. Dva mje­se­ca uoči počet­ka no­ve se­zo­ne, Lo­ren­co je is­ta­kao da je oduše­vlje­n no­vim mo­to­ci­klom, s ko­jim će, na­da se, os­tva­ri­ti ve­li­ke us­pje­he.

"Ve­oma sam po­no­san što pri­pa­dam ovoj po­ro­di­ci i što ću po­moći da ovaj tim bu­de još jači. Rep­sol Hon­da je možda i naj­u­spje­šni­ji tim u is­to­ri­ji. Ima­ju naj­vi­še po­bje­da i ti­tu­la. Ako bi­smo ga po­re­di­li s fu­dbal­skim ti­mo­vi­ma, on­da bi bio 'Bar­sa' ili Re­al", is­ta­kao je šam­pi­on iz 2010, 2012. i 2015. go­di­ne.

Do­jučaraš­nji vo­zač Du­ka­ti­ja, s ko­jim je pro­šle se­zo­ne osvo­jio osmo mjes­to, ni­je krio po­hva­le na račun svog no­vog mo­to­cikla, za ko­ji tvrdi da mu mno­go bo­lje leži od pret­ho­dnog.

"Pro­šle se­zo­ne sam imao po­tpu­no dru­gačiji mo­tocikl, ko­ji je bio ogro­man i vi­sok i pre­ve­li­ki za me­ne. Hon­da mi bo­lje od­go­va­ra u po­gle­du di­men­zi­ja. Ona je kom­pak­tni­ja, ma­nja i bo­lje sto­jim na ze­mlji. Osjećam se si­gur­ni­je kad ulazim u kri­vi­ne, jer što ste bliže tlu, ima­te vi­še po­vje­re­nja", na­gla­sio je Lo­ren­co.

On će na­re­dne se­zo­ne vo­zi­ti u is­tom ti­mu u ko­jem se na­la­zi i aktu­el­ni šam­pi­on Mark Mar­kez.

"Gu­raćemo se, htjeću da ga po­bi­je­dim i on će me htje­ti po­bi­je­di­ti", do­dao je Lo­ren­co.

STOP!

nije sloboda govora

zalbe.vzs.ba

Govor mržnje je krivično djelo!

huškanje, diskriminacija, prijetnje i uvrede po nacionalnoj, vjerskoj, rodnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi

neće biti tolerisane

na našem portalu

Komentare na ovu vijest mogu postaviti samo prijavljeni čitaoci.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Molimo vas da vaša iskustva i zapažanja prilikom korištenja aplikacije za komentarisanje podijelite sa nama.

Pošaljite komentar

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Izdvojeno
Najčitanije