BiH

Načela rezolucije prihvatljiva, ali tekst diskutabilan

Načela rezolucije prihvatljiva, ali tekst diskutabilan
Načela rezolucije prihvatljiva, ali tekst diskutabilan
Maja Rener-Smajović

SA­RA­JE­VO - Na­če­la re­zo­lu­ci­je o osu­di ini­ci­ja­ti­va za fe­de­ra­li­za­ci­jom drža­ve i en­ti­te­ta s ci­ljem etno-na­ci­onal­nih po­dje­la i sna­že­nja se­pa­ra­tis­ti­čkih ten­den­ci­ja pri­hva­tlji­va su fe­de­ral­nim par­la­men­tar­ci­ma, uklju­ču­ju­ći i stran­ke iz "ve­ći­ne", ko­ji­ma je, pak, dis­ku­ta­bi­lan tek­st re­zo­lu­ci­je.

Ovu re­zo­lu­ci­ju ra­zma­tra­će po­sla­ni­ci Pred­sta­vni­čkog do­ma Par­la­men­ta FBiH su­tra na van­re­dnoj sje­dni­ci, a upu­tio ju je po­sla­nik SDP-a Da­mir Ma­šić.

Pre­ma ri­je­či­ma po­sla­ni­ka, oče­ku­je se ras­pra­va to­kom ko­je će bi­ti pre­dla­ga­ne odre­đe­ne iz­mje­ne tek­sta od ko­jih će, mo­gu­će, za­vi­si­ti nje­no usva­ja­nje.

"Po­drža­va­mo na­če­la pos­tav­lje­na u toj re­zo­lu­ci­ji, a sam tek­st je dis­ku­ta­bi­lan. Tre­ba ga do­ra­đi­va­ti, na­pi­sa­ti stru­čni­je iz po­li­ti­čkog, pro­ce­du­ral­no stru­čnog aspe­kta", re­kao je Ismet Oma­no­vić, šef Klu­ba po­sla­ni­ka SDA. Do­dao je da re­zo­lu­ci­ja tre­ba da do­bi­je bo­lju i kva­li­te­tni­ju for­mu, a ova­ko pre­dlo­že­na je pre­obi­mna, ši­ro­ka i "na­ba­ca­na", te da ima­ju ne­ke pri­je­dlo­ge ko­ji ne mi­je­nja­ju su­šti­nu ni­ti pu­no njen tek­st.

I Na­sir Be­ga­no­vić, šef Klu­ba po­sla­ni­ka SBB-a, is­ta­kao je da tek­st re­zo­lu­ci­je tre­ba po­pra­vi­ti i do­ra­di­ti, ali on, pak, sma­tra da ga tre­ba pro­ši­ri­ti i pre­ci­zi­ra­ti.

"Mi smo, u sva­kom slu­ča­ju, pro­tiv sva­ke vrste fe­de­ra­li­za­ci­je. Ima pu­no va­žni­jih stva­ri u BiH, ži­vo­tnih", do­dao je Be­ga­no­vić.

Iz SDP-a, uoči su­traš­nje sje­dni­ce, sa­op­šti­li su da iz HDZ BiH za­go­va­ra­ju no­vo admi­nis­tra­ti­vno pre­ure­đe­nje BiH, pri­je sve­ga FBiH, ko­je bi se za­sni­va­lo na prin­ci­pi­ma etni­čke fe­de­ra­li­za­ci­je.

"Po­dje­lu BiH po etni­čkim prin­ci­pi­ma tra­že i kroz iz­mje­ne Izbor­nog za­ko­na BiH. Tra­ži se da izbor čla­na Pred­sje­dniš­tva BiH iz re­da hrvat­skog na­ro­da mo­gu iza­bra­ti sa­mo hrvat­ski gla­sa­či, i to ne Hrva­ti sa pros­to­ra ci­je­le BiH već is­klju­či­vo oni ko­ji ži­ve u opći­na­ma gdje ži­vi do­mi­nan­tno hrvat­sko sta­no­vniš­tvo. U ovom kon­tek­stu glasovi Hrva­ta iz Ze­ni­ce, Sa­ra­je­va i Ko­nji­ca ne bi mo­gli uti­ca­ti na izbor hrvat­skog čla­na u Pred­sje­dniš­tvu", po­jaš­nje­nje je iz SDP-a.

Ni­smo us­pje­li do­bi­ti pred­sta­vni­ke Klu­ba stra­na­ka ko­je pre­dvo­di HDZ BiH, ali je na pro­šloj sje­dni­ci Pred­sta­vni­čkog do­ma, ka­da je tra­že­no uvršta­va­nje re­zo­lu­ci­je u dne­vni red, po­sla­nik tog klu­ba Sla­vi­ca Jo­si­po­vić pre­dlo­ži­la do­no­še­nje  de­kla­ra­ci­je ko­jom će se "osu­di­ti to da svi na­ro­di ni­su ra­vno­pra­vni" i re­kla da bi se re­zo­lu­ci­jom ugro­zi­lo "i ovo ma­lo pra­va hrvat­skog na­ro­da".

De­nis Grac, po­sla­nik Na­še stran­ke, ka­zao je da oče­ku­je otpor i da će bi­ti za­ni­mlji­vo vi­dje­ti ka­ko će se pos­ta­vi­ti SDA pre­ma HDZ-u.

"Mi kao za­ko­no­da­vno ti­je­lo se mo­ra­mo odre­di­ti pre­ma sve učes­ta­li­jim po­zi­vi­ma za dalj­nju etni­čku de­cen­tra­li­za­ci­ju, jer je ona po­gu­bna. Na­ša per­spe­kti­va je u EU, a EU ne po­zna­je etni­čki prin­cip", do­dao je Grac.

Di­je­lo­vi re­zo­lu­ci­je

  • Sve do­ma­će i me­đu­na­ro­dne in­sti­tu­ci­je, na­ro­či­to vla­de drža­va potpisnica Općeg okvir­nog spo­ra­zu­ma za mir u BiH te in­sti­tu­ci­je EU i drža­ve član­ce Vi­je­ća za pro­ve­dbu mi­ra u BiH, treba da se suz­drže od po­du­zi­ma­nja svih obli­ka dje­lo­va­nja ko­ji pre­tpos­tav­lja­ju krše­nje, izme­đu os­ta­log, Evrop­ske kon­ven­ci­je o za­šti­ti ljud­skih pra­va, Općeg okvir­nog spo­ra­zu­ma za mir i Us­ta­va BiH i FBiH.
  • Po­zi­va­ju se od­go­vor­ne in­sti­tu­ci­je, ti­je­la, or­ga­ni, po­li­ti­čki su­bje­kti i po­je­din­ci na obus­ta­vu, uki­da­nje i na­pu­šta­nje svih obli­ka dje­lo­va­nja ko­ji po­ti­ču po­dje­lu BiH po prin­ci­pu etno-te­ri­to­ri­jal­ne do­mi­na­ci­je ra­zli­či­tih gru­pa na po­je­di­nim di­je­lo­vi­ma te­ri­to­ri­je BiH.
  • Neo­dlo­žna je pro­ve­dba pre­su­da Evrop­skog su­da za ljud­ska pra­va u slu­ča­ju "Sej­dić i Fin­ci", te "Azra Zor­nić", ko­jom se is­ti­če i ne­op­ho­dnost pro­mje­ne Us­ta­va BiH.
  • Pra­vo­su­dna i po­li­cij­ska ti­je­la i or­ga­ni u BiH tre­ba­ da pro­vo­de is­tra­žne mje­re i san­kci­oni­šu od­go­vor­ne za ne­pro­vo­đe­nje pre­su­da Us­ta­vnog su­da BiH i dru­gih su­do­va, kao i na do­slje­dnu pri­mje­nu za­ko­na ko­jim je za­bra­njen sva­ki oblik se­gre­ga­ci­je i dis­kri­mi­na­ci­je građana.
  • Tra­ži se da re­zo­lu­ci­ju je­dna­kog na­zi­va i sa­drža­ja usvo­je Dom na­ro­da FBiH, Par­la­men­tar­na skup­šti­na BiH i Na­ro­dna skup­šti­na RS.
  • Pred­sta­vni­čki dom Par­la­men­ta FBiH su­tra o osu­di ini­ci­ja­ti­va za fe­de­ra­li­za­ci­ju na etni­čkom prin­ci­pu.

Komentare na ovu vijest mogu postaviti samo prijavljeni čitaoci.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Molimo vas da vaša iskustva i zapažanja prilikom korištenja aplikacije za komentarisanje podijelite sa nama.

Pošaljite komentar

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije
}