Ex -Yu

U Dubrovnik zbog NEM-a

U Dubrovnik zbog NEM-a
U Dubrovnik zbog NEM-a
N. Vidačković

BA­NJA­LU­KA, DU­BRO­VNIK - Oni po­ve­za­ni sa svi­je­tom te­le­vi­zij­ske in­dus­tri­je, bi­lo po­slo­vno ili iz čis­tog za­do­volj­stva, prve da­ne lje­ta bi tre­ba­lo da re­zer­vi­šu za po­sje­tu Du­bro­vni­ku.

Ta­mo će od 12. do 15. ju­na pe­ti put biti održa­n "New Euro­pe Mar­ket", a pa­nel dis­ku­si­ja, u ko­joj će učes­tvo­va­ti Mi­ke Mo­ri­arty, Bo­ja­na Ma­to­vić, Ka­rin He­ijink, Bar­tosz Witak, Sa­lim Mu­kad­dam i Joh­n Ros­si­ter, po­za­ba­viće se go­ru­ćim pi­ta­njem - ko će bi­ti mo­gu­ći gu­bi­tni­ci, a ko po­bje­dni­ci svi­je­ta te­le­vi­zi­je u na­re­dnoj de­ce­ni­ji?

Na­gla­sak fes­ti­va­la će bi­ti upra­vo na pro­mje­na­ma u svi­je­tu te­le­vi­zi­je i ka­ko se one odra­ža­va­ju na gle­da­oce.

"Dok li­ne­ar­nu bes­pla­tnu te­le­vi­zi­ju i da­lje sma­tra­mo te­le­vi­zi­jom u pu­nom smi­slu te ri­je­či, ono što su u na­še ži­vo­te uni­je­li naj­pri­je Pay TV ka­na­li, a po­tom i te­le­vi­zi­ja na zah­tjev pro­mi­je­ni­lo je omjer na­šeg užit­ka pred ekra­nom. S pla­ća­njem i pret­pla­tom do­šao je i izbor ko­li­ko i ka­da gle­da­mo, že­li­mo li da se naš sa­držaj mi­je­ša s re­kla­ma­ma", ka­žu or­ga­ni­za­to­ri fes­ti­va­la.

Je­dno od va­žni­jih pi­ta­nja ko­je se pos­tav­lja je, iako je kom­for ko­ji pru­ža Pay te­le­vi­zi­ja zna­ča­jan, za ši­ru pu­bli­ku mo­gla bi bi­ti zna­čaj­ni­ja slo­bo­da ko­ju pru­ža­ju te­le­vi­zi­je na zah­tjev, ko­je za ma­nju ko­li­či­nu nov­ca nu­de od­su­tnost ugo­vor­nog ve­za­nja, opre­me ko­ja se mo­ra pri­ko­pča­va­ti i iner­tnost ko­ri­sni­čke slu­žbe ka­da ne­što po­đe kri­vo.

Mi­ke Mo­ri­arty, pred­sje­dnik AMC-ja i ve­te­ran sa 30-go­diš­njim is­kus­tvom u se­kto­ru te­le­vi­zi­je, ka­zao je ka­ko se ve­se­li po­vrat­ku na NEM.

"Uvi­jek to bu­du izvan­re­dni da­ni s klju­čnim lju­di­ma iz in­dus­tri­je. Svi­jet sa­drža­ja i dis­tri­bu­ci­je kon­ver­gi­rao je pro­te­klih go­di­na ta­ko da smo pri­nu­đe­ni da kon­sta­tno bu­de­mo ino­va­ti­vni", re­kao je Mo­ri­arty. 

STOP!

nije sloboda govora

zalbe.vzs.ba

Govor mržnje je krivično djelo!

huškanje, diskriminacija, prijetnje i uvrede po nacionalnoj, vjerskoj, rodnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi

neće biti tolerisane

na našem portalu

Komentare na ovu vijest mogu postaviti samo prijavljeni čitaoci.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Molimo vas da vaša iskustva i zapažanja prilikom korištenja aplikacije za komentarisanje podijelite sa nama.

Pošaljite komentar

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije