Ex -Yu

U Dubrovnik zbog NEM-a

U Dubrovnik zbog NEM-a
U Dubrovnik zbog NEM-a
N. Vidačković

BA­NJA­LU­KA, DU­BRO­VNIK - Oni po­ve­za­ni sa svi­je­tom te­le­vi­zij­ske in­dus­tri­je, bi­lo po­slo­vno ili iz čis­tog za­do­volj­stva, prve da­ne lje­ta bi tre­ba­lo da re­zer­vi­šu za po­sje­tu Du­bro­vni­ku.

Ta­mo će od 12. do 15. ju­na pe­ti put biti održa­n "New Euro­pe Mar­ket", a pa­nel dis­ku­si­ja, u ko­joj će učes­tvo­va­ti Mi­ke Mo­ri­arty, Bo­ja­na Ma­to­vić, Ka­rin He­ijink, Bar­tosz Witak, Sa­lim Mu­kad­dam i Joh­n Ros­si­ter, po­za­ba­viće se go­ru­ćim pi­ta­njem - ko će bi­ti mo­gu­ći gu­bi­tni­ci, a ko po­bje­dni­ci svi­je­ta te­le­vi­zi­je u na­re­dnoj de­ce­ni­ji?

Na­gla­sak fes­ti­va­la će bi­ti upra­vo na pro­mje­na­ma u svi­je­tu te­le­vi­zi­je i ka­ko se one odra­ža­va­ju na gle­da­oce.

"Dok li­ne­ar­nu bes­pla­tnu te­le­vi­zi­ju i da­lje sma­tra­mo te­le­vi­zi­jom u pu­nom smi­slu te ri­je­či, ono što su u na­še ži­vo­te uni­je­li naj­pri­je Pay TV ka­na­li, a po­tom i te­le­vi­zi­ja na zah­tjev pro­mi­je­ni­lo je omjer na­šeg užit­ka pred ekra­nom. S pla­ća­njem i pret­pla­tom do­šao je i izbor ko­li­ko i ka­da gle­da­mo, že­li­mo li da se naš sa­držaj mi­je­ša s re­kla­ma­ma", ka­žu or­ga­ni­za­to­ri fes­ti­va­la.

Je­dno od va­žni­jih pi­ta­nja ko­je se pos­tav­lja je, iako je kom­for ko­ji pru­ža Pay te­le­vi­zi­ja zna­ča­jan, za ši­ru pu­bli­ku mo­gla bi bi­ti zna­čaj­ni­ja slo­bo­da ko­ju pru­ža­ju te­le­vi­zi­je na zah­tjev, ko­je za ma­nju ko­li­či­nu nov­ca nu­de od­su­tnost ugo­vor­nog ve­za­nja, opre­me ko­ja se mo­ra pri­ko­pča­va­ti i iner­tnost ko­ri­sni­čke slu­žbe ka­da ne­što po­đe kri­vo.

Mi­ke Mo­ri­arty, pred­sje­dnik AMC-ja i ve­te­ran sa 30-go­diš­njim is­kus­tvom u se­kto­ru te­le­vi­zi­je, ka­zao je ka­ko se ve­se­li po­vrat­ku na NEM.

"Uvi­jek to bu­du izvan­re­dni da­ni s klju­čnim lju­di­ma iz in­dus­tri­je. Svi­jet sa­drža­ja i dis­tri­bu­ci­je kon­ver­gi­rao je pro­te­klih go­di­na ta­ko da smo pri­nu­đe­ni da kon­sta­tno bu­de­mo ino­va­ti­vni", re­kao je Mo­ri­arty. 

Komentare na ovu vijest mogu postaviti samo prijavljeni čitaoci.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Molimo vas da vaša iskustva i zapažanja prilikom korištenja aplikacije za komentarisanje podijelite sa nama.

Pošaljite komentar

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije