Oglasi za posao

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta

Poslodavac:
Agencija za državnu upravu
Grad:
RS/BiH
Vrsta zaposlenja:
Stručna sprema:
VSS
Oglas objavljen:
07.11.2017
Oglas važi do:
22.11.2017
Agencija za državnu upravu

Na osnovu člana 31. i 32, stav 1. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e 

J a v n i   k o n k u r s

za upražnjena radna mjesta

I - 1.        Ministarstvo finansija

1.1. Viši stručni saradnik za privredne sporove u Odjeljenju za privredne i druge sporove u Resoru za pravne poslove...................1 izvršilac

1.2. Viši stručni saradnik za sprovođenje finansijskog toka postupka u Odjeljenju za koordinaciju javnih investicija u Resoru za upravljanje investicijama......................1 izvršilac

1.3. Viši stručni saradnik za normativne poslove u Odjeljenju za spoljni dug u Resoru za upravljanje dugom................1 izvršilac

1.4. Viši stručni saradnik za kreditne poslove sa inostranstvom u Odsjeku za devizne transakcije u Odjeljenju za tržište kapitala i devizne transakcije u Resoru za finansijski sistem ............1 izvršilac

1.5. Viši stručni saradnik za praćenje javnog sektora u Odsjeku za izradu, izvršenje i analizu budžeta Republike Srpske u Odjeljenju za plan i izvršenje budžeta Republike Srpske u Resoru za budžet i javne finansije..............1 izvršilac

2. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica

2.1. Viši stručni saradnik za projekte obnove i rekonstrukcije u Odjeljenju za povratak, obnovu i rekonstrukciju u Resoru za planiranje, projektovanje i poslove upravljanja smještajnim kapacitetima............1 izvršilac

II Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od osamnaest (18) godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

III Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VSS, pravni fakultet ili fakultet pravnih nauka, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

VSS, ekonomski fakultet ili fakultet za uslužni biznis, VII stepen stručne spreme, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, znanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

VSS, fakultet pravnih nauka, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, aktivno poznavanje engleskog jezika i znanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

VSS, fakultet poslovne ekonomije, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje engleskog jezika i znanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

VSS, ekonomski fakultet, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, znanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme, građevinski fakultet, mašinski fakultet, tehnički fakultet - građevinski smjer ili visoka škola za ekonomiju i informatiku, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

IV

Opis poslova, status i kategorija za navedena radna mjesta nalazi se na internet stranici Agencije za državnu upravu.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testirawu.

Javno testiranje podrazumijeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36, stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86, stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi

(priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11, 85/11 i 7/15);

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovawa;

g) dokaza o poznavanju engleskog jezika za radna mjesta označena pod brojem 1.3. i 1.4.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, Ulica vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb-sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb-sajta obavezan je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivawa radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

- diplome o završenoj školskoj spremi;

- uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

- uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovawa;

- uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

- uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

- dokaza o poznavanju engleskog jezika za radna mjesta označena pod brojem 1.3. i 1.4.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Nezavisne novine".

DIREKTOR

Aleksandar Radeta

Najčitanije