Oglasi za posao

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta

Poslodavac:
Agencija za državnu upravu
Grad:
Banjaluka
Vrsta zaposlenja:
Stručna sprema:
SSS/VŠS
Oglas objavljen:
04.01.2019
Oglas važi do:
19.01.2019
Agencija za državnu upravu

На основу члана 31. и 32, став 1. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника ("Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

I - 1. Министарство финансија

1.1. Виши стручни сарадник за усклађивање процедура Министарства са

правним прописима и стандардима ЕУ у Ресору за програмирање и

координацију финансијске подршке Европске уније                                    1 извршилац

1.2. Виши стручни сарадник за праћење задуживања општина и градова,

ванбуџетских фондова и прописа локалних власти у Ресору за буџет и

јавне финансије                                                                            1 извршилац

II - 2. Министарство здравља и социјалне заштите

2.1. Виши стручни сарадник за нормативно-правне послове                          1 извршилац

2.2. Виши стручни сарадник за међународну сарадњу и европске интеграције       1 извршилац

III - 3. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

3.1. Виши стручни сарадник за земљишно-информациони систем               1 извршилац

3.2. Виши стручни сарадник за заштиту географског поријекла и

заштиту традиционалних пољопривредних и прехрамбених производа                       1 извршилац

3.3. Виши стручни сарадник за нормативно-правне послове

у области пољопривреде и руралног развоја                                                           1 извршилац

3.4. Стручни сарадник за огледе и прогнозно-извјештајни рад                                       1 извршилац

3.5. Виши стручни сарадник за ратарство и повртарство,

Подручна јединица Бањалука                                                                    1 извршилац

3.6. Стручни сарадник за огледе и прогнозно-извјештајни рад,

Подручна јединица Градишка                                                                     1 извршилац

II Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2. да је старији од осамнаест (18) година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6)

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

III Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет, филологија или економски факултет, најмање 2 (двије) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, активно знање енглеског језика и знање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме, висока школа за примијењене и правне науке, најмање 2 (двије) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, знање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.2.

VII степен стручне спреме; медицински, правни, економски или филозофски факултет; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; активно знање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 3.2.

VII степен стручне спреме; технолошки факултет - смјер биотехнолошко-прехрамбени или хемијска технологија или пољопривредни факултет - прехрамбени смјер; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 3.3.

VII степен стручне спреме; правни факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 3.4.

IV степен стручне спреме; пољопривредна школа; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 3.5.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет - смјер ратарско-повртарски; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару; положен возачки испит Б категорије.

За радно мјесто означено под бројем 3.6.

IV степен стручне спреме; пољопривредна школа; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

IV

Опис послова, статус и категорија за наведена радна мјеста налази се на интернет страници Агенције за државну управу.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумијева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36, став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву, који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vla¬dars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86, став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми

(признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне

и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању

"Службени гласник Републике Српске", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

б) дипломе о завршеној средњој школи за радно мјесто означено под бројем:

3.4. и 3.6.

в) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе

или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким

органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике

Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

г) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања

д) доказ о познавању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем 1.1. и 2.2.

д) возачка дозвола Б категорије за радно мјесто означено под бројем: 3.5.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју за радно мјесто означено под бројем: 3.5. обавезни су донијети возачку дозволу Б категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, Улица владике Платона бб. (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб-сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб-сајта обавезан је доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

- дипломe о завршеној школској спреми;

- дипломе о завршеној средњој школи за радно мјесто означено

под бројем: 3.4. и 3.6;

- увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима

управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад

у републичким органима управе;

- увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

- увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

- увјерењa о општој здравственој способности;

- доказ о познавању енглеског језика за радна мјеста означена под бројем: 1.1. и 2.2;

- возачка дозвола Б категорије за радно мјесто означено под бројем: 3.5.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

VIII

Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу "Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу "Независне новине".

ДИРЕКТОР                                                                                     

Александар Радета

Najčitanije