Oglasi za posao

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta

Poslodavac:
Републичка управа за инспекцијске послове / Републички секретаријат за законодавство
Grad:
RS/BiH
Vrsta zaposlenja:
/
Stručna sprema:
VII stepen
Oglas objavljen:
12.02.2019
Oglas važi do:
26.02.2019

На основу члана 31. и 32, став 1. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника ("Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1. Републичка управа за инспекцијске послове

 

1.1. Помоћник директора - главни републички инспектор за заштиту од пожара    1 извршилац

1.2. Помоћник директора - главни републички водни инспектор                                    1 извршилац

1.3. Помоћник директора - главни републички шумарски инспектор                              1 извршилац

1.4. Помоћник директора - главни републички просвјетни инспектор                            1 извршилац

1.5. Геолошки инспектор, Сектор техничке инспекције                                                         1 извршилац

1.6. Електроенергетски инспектор, Сектор техничке инспекције                                       1 извршилац

 

2. Републички секретаријат за законодавство

 

2.1. Замјеник директора                                                                                                    1 извршилац

 

 

 

II Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
 2. да је старији од осамнаест (18) година;
 3. да има општу здравствену способност;
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

III Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

ВСС - 240 EC­TS бодова (Euro­pe­an cre­dit tran­sfer system), дипломирани инжењер заштите од пожара, дипломирани инжењер заштите на раду, дипломирани инжењер грађевинарства, дипломирани инжењер електротехнике, дипломирани инжењер електроенергетике, дипломирани инжењер електроенергетике и аутоматике, дипломирани инжењер машинства или дипломирани инжењер хемијске технологије; пет година радног искуства у траженом степену образовања, од чега најмање двије године на пословима инспектора; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; возачка дозвола Б категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

ВСС - 240 EC­TS бодова (Euro­pe­an cre­dit tran­sfer system), дипломирани инжењер грађевинарства, дипломирани инжењер хемијске технологије, дипломирани еколог, дипломирани хемичар, дипломирани биолог, дипломирани инжењер заштите околине, дипломирани инжењер хемијских процеса, дипломирани инжењер геологије или дипломирани инжењер пољопривреде за водопривредне мелиорације; пет година радног искуства у траженом степену образовања од чега најмање двије године на пословима инспектора; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; возачка дозвола Б категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

ВСС - 240 EC­TS бодова (Euro­pe­an cre­dit tran­sfer system), дипломирани инжењер шумарства; пет година радног искуства у траженом степену образовања од чега најмање двије године на пословима инспектора; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; возачка дозвола Б категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.4.

ВСС - 240 EC­TS бодова (Euro­pe­an cre­dit tran­sfer system), дипломирани правник, професор социологије, професор филозофије, професор језика и књижевности, професор географије, професор психологије, професор педагогије, професор историје, професор математике, професор физике, професор информатике, професор хемије, професор биологије, односно професор двопредметне групе предмета од којих је бар један наведен у овом ставу, професор разредне наставе, дипломирани библиотекар, дипломирани архивист, или професор физичког васпитања; пет година радног искуства у траженом степену образовања од чега најмање двије године на пословима инспектора; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; возачка дозвола Б категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.5.

ВСС - 240 EC­TS бодова (Euro­pe­an cre­dit tran­sfer system), дипломирани инжењер геологије; три године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; возачка дозвола Б категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.6.

ВСС - 240 EC­TS бодова (Euro­pe­an cre­dit tran­sfer system), дипломирани инжењер електроенергетике; три године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; возачка дозвола Б категорије.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме - правни факултет; положен стручни испит за рад у управи Републике Српске; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања.

 

IV

Опис послова, статус и категорија за наведена радна мјеста налазе се на интернет страници Агенције за државну управу.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумијева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36, став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vla­dars.net, а може се добити и у Агенцији.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86, став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању "Службени гласник Републике Српске", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о траженом радном искуству.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју за радна мјеста означена под бројем: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. и 1.6. обавезни су донијети возачку дозволу Б категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, Улица владике Платона бб. (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб-сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб-сајта обавезан је доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

 • дипломe о завршеној школској спреми;
 • увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;
 • увјерењa или потврдe о траженом радном искуству;
 • увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;
 • увјерењa о општој здравственој способности;
 • возачке дозволе Б категорије за радна мјеста означена под бројем: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. и 1.6.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

Кандидат који први пут заснива радни однос у Републичкој управи за инспекцијске послове на неодређено вријеме на радном мјесту инспектора - радна мјеста означена под бројем: 1.5. и 1.6 - провешће одређено вријеме на пробном раду, према плану и програму који доноси Републичка управа за инспекцијске послове.

Пробни рад траје 60 дана, а у току пробног рада кандидат ће бити упознат са садржајем послова и задатака радног мјеста те са начином праћења и оцјењивања резултата његовог рада.

Уколико оцјена кандидата буде задовољавајућа, директор Републичке управе за инспекцијске послове доноси рјешење о пријему у радни однос на неодређено вријеме. Уколико оцјена рада кандидата буде незадовољавајућа, директор Републичке управе за инспекцијске послове ће донијети рјешење о престанку радног односа.

 

VIII

Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу "Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу "Независне новине".      

                                                                                                                       

   Д И Р Е К Т О Р 

                                                                                                                                                                 Александар Радета

Najčitanije