Oglasi za posao

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

Poslodavac:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Sarajevo
Grad:
Kanton Sarajevo
Vrsta zaposlenja:
Neodređeno
Stručna sprema:
SSS/NSS
Oglas objavljen:
10.11.2017
Oglas važi do:
25.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

S A R A J E V O                   

Broj: 01/5-1-34-1-16363

Sarajevo, 09.11.2017. godine                          

Na osnovu člana 20, 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 49/05) i u skladu sa odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, broj: 01-12-6/17 od 29.06.2017. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, broj: 01-12-7/17 od 25.09.2017. godine, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, objavljuje:

JAVNI  OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo objavljuje javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

1.  Viši referent za poslove registracije vozila....................2 izvršioca

2.  Viši referent za poslove Pisarnice - Pisarnica, Uprava administracije...............3 izvršioca

3.  Viši referent za poslove Pisarnice - Sektor za administraciju Vogošća, Uprava administracije............1 izvršilac

4.  Pomoćni radnik za održavanje čistoće..................2 izvršioca     

Prijavljeni kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine;

- da je punoljetan;

- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;

- da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe;

- da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;

- da nije obuhvaćena odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Za radno mjesto pod rednim brojem 4. radni odnos može zasnovati osoba sa navršenih 15 godina života.

Pored opštih uslova, kandidati moraju zadovoljavati i posebne uslove za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, a to su:

1. Za radno mjesto: Viši referent za poslove registracije vozila

SSS - IV stepen, završena gimnazija, ili ekonomska, ili birotehnička, ili saobraćajna, ili mašinska, ili informatička, ili škola unutrašnjih poslova/srednja policijska ili upravno-pravna škola, najmanje deset mjeseci radnog staža, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru.

2. Za radno mjesto: Viši referent za poslove Pisarnice - Pisarnica, Uprava administracije

SSS - IV stepen, završena gimnazija, ili ekonomska, ili birotehnička, ili škola unutrašnjih po-slova/srednja policijska, ili upravno-pravna ili druga škola društvenog ili tehničkog smjera, naj-manje deset mjeseci radnog staža, položen stručni ispit, položen arhivistički ispit, poznavanje rada na računaru.

3. Za radno mjesto: Viši referent za poslove Pisarnice - Sektor za administraciju Vogošća,

Uprava administracije

SSS - III ili IV stepen, završena gimnazija, ili ekonomska, ili birotehnička, ili upravno-pravna, ili škola unutrašnjih poslova/srednja policijska ili druga škola društvenog ili tehničkog smjera, najmanje deset mjeseci radnog staža, položen stručni ispit, položen arhivistički ispit, poznava-nje rada na računaru.

4. Za radno mjesto: Pomoćni radnik za održavanje čistoće

NSS - osnovna škola.

Uz prijavu na javni oglas koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni priložiti original ili ovjerenu kopiju sljedeće dokumentacije:

- dokaz o državljanstvu (uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od šest mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih;

- svjedočanstvo o stručnoj spremi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine);

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1, 2. i 3);

- uvjerenje o položenom arhivističkom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 2. i 3);

- dokaz o radnom stažu (uvjerenje iz službenih evidencija poslodavca ili uvjerenje FZ PiO/MiO FBiH);

- potvrda ili uvjerenje poslodavca - državnog organa ili institucije da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, a kandidat koji u posljednje dvije godine nije radio u organu državne službe dužan je dostaviti izjavu da u posljednje dvije godine nije disciplinski kažnjavan, datu i ovjerenu u nadležnom općinskom organu;

- izjava kandidata ovjerena u općini ili sudu kojom kandidat potvrđuje da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

- dokaz o poznavanju rada na računaru (za radna mjesta pod rednim brojem 1, 2. i 3).

U radni odnos može biti primljen kandidat koji nema položen stručni ispit, s tim da je isti dužan položiti, kako je predviđeno članom 32, stav 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Za kandidate koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa obavit će se pismeno testiranje i usmeni intervju.

Poštivajući odredbe Zakona o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 54/05 i 12/09), Pravilnika o listi organa čiji su službenici lica koja se prijavljuju za rad pre-dmet osnovnog sigurnosnog provjeravanja ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 97/06) i Odluke o listi radnih mjesta, odnosno dužnosti za lica koja su predmet sigurnosne provjere u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, broj: I-01-205/17 od 10.10.2017. godine, napominjemo da će se za odabrane kandidate vršiti sigurnosne provjere prije stupanja u radni odnos, te da kandidati kod kojih se utvrdi postojanje sigurnosnih sme-tnji neće biti primljeni u radni odnos.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili poštom preporučeno sa naznakom "PRIJAVA NA JAVNI OGLAS", na adresu: Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sa-rajevo, Ul. La Benevolencije br. 16 – Sarajevo.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u najmanje tri različita dnevna lista i web stranici http://mup.ks.gov.ba.

O rezultatima javnog oglasa, prijavljeni kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

 

M I N I S T A R

                                                                                                           Vedran Mulabdić

Najčitanije