Oglasi za posao

Lica za stručno osposobljavanje (volontera) sa visokom stručnom spremom

Poslodavac:
JU Agencija za mirno rješavanje radnih sporova Banjaluka
Grad:
Banjaluka
Vrsta zaposlenja:
Stručna sprema:
VII
Oglas objavljen:
19.04.2017
Oglas važi do:
27.04.2017
JU Agencija za mirno rješavanje radnih sporova Banjaluka

Na osnovu člana 30. Zakona o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16), člana 23, tačka j) Statuta JU "Agencija za mirno rješavanje radnih sporova" Banjaluka, saglasnosti Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, broj: 16-04/2-120-12/17 od 15.03.2017. godine, JU "Agencija za mirno rješavanje radnih sporova" Banjaluka, raspisuje:

KONKURS

za angažovanje lica za stručno osposobljavanje (volontera) sa visokom stručnom spremom

I - JU "Agencija za mirno rješavanje radnih sporova" Banjaluka, raspisuje konkurs za angažovanje lica za stručno osposobljavanje (volontera) sa stečenom visokom stručnom spremom – diplomirani pravnik (240 ECTS bodova);

II - Poslodavac može da zaključi ugovor o stručnom osposobljavanju sa licem radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita kada je to zakonom, odnosno drugim propisom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci (član 206, stav 1. Zakona o radu).

III - Lice za stručno osposobljavanje (volonter) angažuje se na određeno vrijeme - 12 mjeseci, na osnovu Ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju.

IV - Kandidati su dužni da ispunjavaju sljedeće uslove:

a) Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 godina,

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

b) Posebni uslovi:

- visoka stručna sprema, VII stepen – diplomirani pravnik (240 ECTS bodova),

- poznavanje rada na računaru,

- poznavanje stranog jezika.

V - Potrebna dokumentacija:

- prijava na konkurs sa osnovnim podacima kandidata,

- dokaz o završenoj školi (diploma),

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),

- kopija lične karte,

- dokaz o poznavanju stranog jezika (diploma, uvjerenje ili izjava),

- potrebna dokumenta dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

VI - Postupak će sprovesti Komisija za ocjenu ispunjenosti uslova za angažovanje lica za stručno osposobljavanje (volontera) po raspisanom konkursu, koju rješenjem imenuje direktor JU "Agencija za mirno rješavanje radnih sporova" Banjaluka.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

VII - Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) kalendarskih dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Nezavisne novine".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII - Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu: JU "Agencija za mirno rješavanje radnih sporova" Banjaluka, ulica Aleja Svetog Save, broj: 10, 78 000 Banjaluka, sa naznakom: "Prijava na konkurs" ili lično na protokol Agencije.

 

                                                                                                    Direktor

                                                                                          dr Borislav Radić

Najčitanije