Oglasi za posao

Viši stručni saradnik, šef područne jedinice

Poslodavac:
Agencija za državnu upravu
Grad:
Banjaluka
Vrsta zaposlenja:
Stručna sprema:
VSS
Oglas objavljen:
26.11.2018
Oglas važi do:
10.12.2018
Agencija za državnu upravu

На основу чланова 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника ("Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15), Агенција за државну управу расписује       

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

I-1. МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

1.1. Виши стручни сарадник за школски спорт................................................1 извршилац

 

2. РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

2.1. Виши стручни сарадник за геоинформациони систем и управљање јавним евиденцијама о непокретностима, Сектор за информационе технологије катастра непокретности......................................1 извршилац

2.2. Виши стручни сарадник за надзор послова катастарског класирања,  бонитирања и комасационе процјене земљишта, Сектор за послове надзора..................................................................................         1 извршилац

2.3. Виши стручни сарадник за правне послове,Сектор за правне, кадровске и опште послове ..............................................................................................................................1  извршилац

2.4. Виши стручни сарадник за имовинско-правне послове, Подручна јединица Дервента.............................................................................................................1 извршилац

2.5. Виши стручни сарадник за имовинско-правне послове, Подручна јединица Калиновик............................................................................................................1 извршилац

2.6. Виши стручни сарадник за имовинско-правне послове, Подручна јединица Мркоњић Град......................................................................................................................1 извршилац

2.7. Виши стручни сарадник за имовинско-правне послове, Подручна јединица Козарска Дубица.................................................................................................................1 извршилац

2.8. Виши стручни сарадник за имовинско-правне послове, Подручна јединица Лопаре............................................................................... ..................................1 извршилац

2.9. Шеф Подручне јединице, Подручна јединица Источно Ново Сарајево.....................................................1 извршилац

II

Општи услови за пријем државног службеника у радни однос

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2. да је старији од осамнаест (18) година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

III

Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

ВСС (VII степен стручне спреме), правни, економски, филозофски факултет или факултет физичког васпитања и спорта, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање рада на рачунарима.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме, геодетски факултет или други факултет геодетског смјера, архитектонско-грађевински факултет, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.2.

VII степен стручне спреме, пољопривредни факултет (академске студије првог циклуса са 240 EC­TS бодова или еквивалент - најмање четири године основних студија), радно искуство у пољопривредној струци најмање пет (5) година рачунајући од завршетка студија, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.3.

VII степен стручне спреме, правни факултет или други факултет правног смјера, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.4. - 2.8.

VII степен стручне спреме, правни факултет или други факултет правног смјера, најмање 3 (три) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.9.

VII степен стручне спреме, правни факултет или други факултет правног смјера, геодетски факултет или факултет геодетског смјера (академске студије првог циклуса са 240 EC­TS бодова или еквивалент - најмање четири године основних студија), најмање 3 (три) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

IV

Опис послова, статус и категорија за наведена радна мјеста налазе се на интернет страници Агенције за државну управу.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумијева разговор - интервју са члановима конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу www.adu.vla­dars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1.к) Закона о државним службеницима прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) свједочанства/дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању "Службени гласник Републике Српске", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17); 

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу с Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

 в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Напомена за кандидате

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид конкурсној комисији - у противном неће моћи присуствовати истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, Улица владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб-сајта Агенције с назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб-сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

- свједочанства/дипломe о завршеној школској спреми,

- увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешењa о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе,

- увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања,

- увјерења о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске,

- увјерења о општој здравственој способности.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фотокопије тражених докумената у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова с листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

VIII

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу "Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу "Независне новине".

 

                                                                                     Д И Р Е К Т О Р

Александар Радета

Najčitanije