Izbor sportiste

Ivo­na Ća­var i Mir­sad Ter­zić spor­tski he­ro­ji 2016. (FOTO)

Ivo­na Ća­var i Mir­sad Ter­zić spor­tski he­ro­ji 2016. (FOTO)
Ivo­na Ća­var i Mir­sad Ter­zić spor­tski he­ro­ji 2016. (FOTO)
Edin Spržo, Vladimir Grbić, Foto: V. Stojaković

Ru­ko­me­taš Mir­sad Ter­zić i ka­ra­tis­tki­nja Ivo­na Ća­var naj­bo­lji su spor­tis­ti Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne za 2016. go­di­nu, odlu­čio je stru­čni ži­ri Izbo­ra naj­bo­ljeg spor­tis­te BiH u or­ga­ni­za­ci­ji "Ne­za­vi­snih no­vi­na" i Ra­dio-te­le­vi­zi­je BiH.

Za­vršna ma­ni­fes­ta­ci­ja, ko­ja je i ove go­di­ne održa­na pod po­kro­vi­telj­stvom Pred­sje­dniš­tva BiH, uz par­tner­stvo Olim­pij­skog ko­mi­te­ta BiH i sna­žnu po­dršku Mi­nis­tar­stva ci­vil­nih po­slo­va BiH, a na ko­joj su pro­gla­še­ni naj­bo­lji od onog što je bh. sport iznje­drio u go­di­ni ko­ja je na izma­ku, održa­na je si­noć u Kon­gre­snoj dvo­ra­ni ho­te­la "Ho­li­day" u Sa­ra­je­vu.

Ter­zić, je­dan od naj­bo­ljih od­bram­be­nih igra­ča svi­je­ta, u 2016. je s ma­đar­skim Ves­pre­mom po­ku­pio go­to­vo sve tro­fe­je. Oče­ki­va­no je osvo­jio du­plu kru­nu u Ma­đar­skoj, a za­tim je od­bra­njen na­slov u sve ja­čoj SE­HA li­gi. U fi­na­lu je po­bi­je­đen Var­dar sa 28:26. Pra­vo je ču­do ka­ko se bh. ru­ko­me­taš ove go­di­ne ni­je po­peo i na krov Evro­pe. Nje­gov tim je do­mi­ni­rao u fi­na­lu pro­tiv Kil­cea, imao ve­li­kih de­vet ra­zli­ke pe­tna­es­tak mi­nu­ta do kra­ja, ali je na kra­ju po­ra­žen. Po­pu­lar­ni Ter­za uje­dno je i re­kor­der po bro­ju nas­tu­pa za re­pre­zen­ta­ci­ju BiH, za ko­ju je de­bi­to­vao sa 18 go­di­na. Sa "zma­je­vi­ma" je pro­šle go­di­ne izbo­rio prvi pla­sman na Svjet­sko prven­stvo u Ka­ta­ru.

Zbog klup­skih oba­ve­za Ter­zić ni­je li­čno pre­uzeo na­gra­du, ali se bh. ja­vnos­ti i svi­ma u Kon­gre­snoj dvo­ra­ni ho­te­la "Ho­li­day" obra­tio pu­tem vi­deo-po­ru­ke. Na­gra­du, ko­ju je uru­čio Mla­den Iva­nić, pred­sje­da­va­ju­ći Pred­sje­dniš­tva BiH, pre­uze­la je Din­ka, su­pru­ga Mir­sa­da Ter­zi­ća.

"U ovom ve­li­kom da­nu za me­ne, mo­ju po­ro­di­cu i za sve lju­de ko­ji su me po­drža­va­li svih ovih go­di­na, osje­ća­nja su mi po­mi­je­ša­na. Po­no­san sam i sre­tan zbog ve­li­kog pri­zna­nje ko­je sam do­bio na ugle­dnoj ma­ni­fes­ta­ci­ji u or­ga­ni­za­ci­ji 'Ne­za­vi­snih no­vi­na' i Ra­dio-te­le­vi­zi­je BiH, ali sam is­to­vre­me­no i tu­žan što zbog klup­skih oba­ve­za ni­sam bio u mo­gu­ćnos­ti da li­čno preu­zmem na­gra­du i pri­sus­tvu­jem ovom zna­čaj­nom do­ga­đa­ju. Ova na­gra­da si­gur­no je naj­bi­tni­ji mo­me­nat u mo­joj ka­ri­je­ri. Svi mi spor­tis­ti ra­di­mo, tre­ni­ra­mo i nas­to­ji­mo za­bi­lje­ži­ti što bo­lje re­zul­ta­te. To je na­čin ži­vo­ta spor­tis­ta, li­je­po je zna­ti da to ne­ko pra­ti, a po­se­ban je osje­ćaj kad vas ne­ko i na­gra­di za trud i za­la­ga­nje. Ova na­gra­da je kru­na vi­še­go­diš­njeg an­ga­žma­na u svim klu­bo­vi­ma u ko­ji­ma sam igrao i, na­ra­vno, u re­pre­zen­ta­ti­vnoj ka­ri­je­ri BiH i na­dam se da će bi­ti i svo­je­vrsna po­ru­ka mla­di­ma da us­pjeh ni­je lak, ali je ipak dos­ti­žan", po­ru­čio je, izme­đu os­ta­log, Ter­zić, ko­jem su naj­ve­ći kon­ku­ren­ti za na­gra­du bi­li ka­ra­tis­ta Me­ris Mu­ho­vić i te­ni­ser Da­mir Džum­hur.

Ivo­na Ća­var je čla­ni­ca Sve­uči­li­šnog ka­ra­te klu­ba Ne­re­tva, a vrhu­nac ka­ri­je­re do­ži­vje­la je ove go­di­ne, ka­da je na Svjet­skom prven­stvu u aus­trij­skom Lin­cu osvo­ji­la bron­za­nu me­da­lju, što je je­dan od naj­ve­ćih us­pje­ha bh. spor­ta u 2016. Da će ovo bi­ti nje­na go­di­na na­ja­vi­la je osva­ja­njem prvog mjes­ta na Evrop­skim uni­ver­zi­tet­skim igra­ma u Za­gre­bu, na Svjet­skom ku­pu mla­dih u Uma­gu oki­ti­la se sre­brnom me­da­ljom, a na Za­greb ku­pu zla­tom. Ivo­ni je na­gra­du uru­čio Žar­ko Va­ra­jić, osva­jač olim­pij­skog sre­bra, evrop­skog zla­ta, ko­šar­kaš ko­ji je sa sa­ra­jev­skom Bo­snom po­ko­rio Evro­pu i pred­sje­dnik ovo­go­diš­njeg ži­ri­ja.

"Ve­li­ka je čast i za­do­volj­stvo da ove go­di­ne zau­zmem gla­vno mjes­to za naj­bo­lju spor­ta­ši­cu BiH. Osje­ćam ve­li­ko za­do­volj­stvo kon­ku­ri­ra­ti ovim ve­li­kim ime­ni­ma, iz­vrsnim spor­ta­ši­ma i olim­pij­ci­ma. Iza me­ne je us­pje­šna go­di­na. Po­če­tak je bio trno­vit i ni­je išlo u smje­ru ko­ji sam pla­ni­ra­la, no že­lja za me­da­ljom je bi­la ve­ća. Ime BiH se pro­ču­lo u svi­je­tu i kon­ku­ri­ra svjet­skim ve­le­si­la­ma. Ka­ra­te je od olim­pij­skih iga­ra u Rio de Ža­ne­iru pos­tao olim­pij­ski sport, sto­ga se is­kre­no na­dam pla­sma­nu u To­kio 2020. Za­hva­lju­jem ro­di­te­lji­ma, obi­te­lji, tre­ne­ru i klu­bu, bez ko­jih ovaj us­pjeh ne bi bio mo­guć, te čla­no­vi­ma ži­ri­ja za pre­po­zna­ti us­pjeh i or­ga­ni­za­to­ri­ma", re­kla je Ća­va­re­va, ko­ja je u na­ju­žoj kon­ku­ren­ci­ji bi­la za­je­dno sa džu­dis­tki­njom La­ri­som Ce­rić i ta­kmi­čar­kom u stre­ljaš­tvu Ta­tja­nom Đe­ka­no­vić.

Na sve­ča­noj ma­ni­fes­ta­ci­ji su do­di­je­lje­ne na­gra­de u uku­pno 12 ka­te­go­ri­ja. Epi­tet naj­bo­lje eki­pe po­ni­je­la je te­nis­ka re­pre­zen­ta­ci­ja BiH, ko­ja je izbo­ri­la pla­sman u Prvu gru­pu Evroa­fri­čke zo­ne Dej­vis ku­pa, a na­gra­da za naj­bo­ljeg tre­ne­ra za­slu­že­no je oti­šla u ru­ke Sa­mi­re Hu­rem, še­fa stru­čnog šta­ba SFK 2000, s ko­jim je u naj­kva­li­te­tni­jem klup­skom ta­kmi­če­nju, Li­gi šam­pi­ona, tre­ći put sti­gla do še­sna­es­ti­ne fi­na­la.

Ide­ja vo­di­lja Izbo­ra je po­drška bh. spor­tu i spor­tis­ti­ma, a u skla­du s tim su i na­gra­de za naj­per­spe­kti­vni­ju spor­tis­tki­nju i naj­per­spe­kti­vni­jeg spor­tis­tu, ko­je su oti­šle u ru­ke ko­šar­ka­ši­ce Me­li­se Brča­ni­no­vić i džu­dis­te To­ni­ja Mi­le­ti­ća. Brča­ni­no­vi­će­vu struč­nja­ci ubra­ja­ju me­đu naj­bo­lje mla­de ko­šar­ka­ši­ce Evro­pe, a Mi­le­tić je ta­le­nat i kva­li­tet pot­vrdio bron­zom na ka­det­skom EP u Fin­skoj.

Stru­čni ži­ri je na­gra­du za fer-plej do­di­je­lio ka­ra­tis­tki­nji Ta­nji Umi­će­vić, ko­ja je ovo pri­zna­nje za­slu­ži­la jer je svo­je mjes­to na Evrop­skom prven­stvu pre­pus­ti­la mla­đoj ko­le­gi­ni­ci, per­spe­kti­vnoj Mir­ne­si Be­ktaš.

Ba­nja­lu­ka je po­zna­ta po ru­ko­me­tu, fu­dba­lu, ko­šar­ci, a u gra­du na Vrba­su po­slje­dnjih ne­ko­li­ko go­di­na se ozbi­ljno igra i va­ter­po­lo za­hva­lju­ju­ći ve­li­kom an­ga­žma­nu Slo­bo­da­na Gra­hov­ca, ko­ji je uje­dno i se­le­ktor prve va­ter­po­lo re­pre­zen­ta­ci­je BiH. Zbog sve­ga na­ve­de­nog Gra­hov­cu je do­di­je­lje­na na­gra­da za ra­zvoj spor­ta.

Na­gra­de za ži­vo­tno dje­lo do­di­je­lje­ne su Mir­sa­du Đon­la­gi­ću, ko­ji je dao ne­mjer­ljiv do­pri­nos ra­zvo­ju i ugle­du bh. ko­šar­ke u me­đu­na­ro­dnim okvi­ri­ma, te Ne­na­du Ma­lo­vi­ću, ne­ka­daš­njem ge­ne­ral­nom se­kre­ta­ru u ta­daš­njoj SOFK-i i je­dnom od za­če­tnik ide­je or­ga­ni­zo­va­nja Ma­lih olim­pij­skih iga­ra.

Ti­tu­lu naj­tro­fej­ni­je bh. eki­pe već go­di­na­ma za­slu­že­no no­si re­pre­zen­ta­ci­ja BiH u sje­de­ćoj odboj­ci, ko­joj je pri­pa­la na­gra­da za naj­bo­lju eki­pu u spor­tu za in­va­li­de. Bh. mom­ci su ove go­di­ne na Pa­ra­olim­pij­skim igra­ma u Bra­zi­lu osvo­ji­li sre­brnu me­da­lju, a udio u to­me je imao i Dže­vad Ham­zić, ko­ji je do­bio na­gra­du za naj­bo­ljeg spor­tis­tu u spor­tu za in­va­li­de.

Šesnaestim Izbo­rom naj­bo­ljeg spor­tis­te BiH zao­kru­že­na je spor­tska pri­ča za 2016. go­di­nu, a sve­ča­na ma­ni­fes­ta­ci­ja pro­gla­še­nja di­rek­tno je pre­no­še­na pu­tem BHRT 1 i por­ta­la www.ne­za­vi­sne.com i www. bhrt.ba. U mu­zi­čkom di­je­lu ma­ni­fes­ta­ci­je nas­tu­pio je bend "Trag".

Džum­hu­ru na­gra­da či­ta­la­ca

Srca či­ta­la­ca "Ne­za­vi­snih no­vi­na" i po­sje­ti­la­ca por­ta­la www.ne­za­vi­sne.com ove go­di­ne osvo­jio je bh. te­ni­ser Da­mir Džum­hur. Naj­bo­lje ran­gi­ra­ni bh. te­ni­ser (77. na ATP lis­ti) sla­vio je u kon­ku­ren­ci­ji Me­ri­sa Mu­ho­vi­ća (ka­ra­te), Ivo­ne Ća­var (ka­ra­te), Ame­la Tu­ke (atle­ti­ka), Lu­si­je Ki­ma­ni (atle­ti­ka), Mi­haj­la Če­prka­la (pli­va­nje), Ali­se Spa­hić (fu­dbal), Mir­sa­da Ter­zi­ća (ru­ko­met), Ta­tja­ne Đe­ka­no­vić (stre­ljaš­tvo), Ju­su­fa Nur­ki­ća (ko­šar­ka), La­ri­se Ce­rić (džu­do), Edi­na Dže­ke (fu­dbal), Ami­ne Kaj­taz (pli­va­nje) i Ale­ksan­dre Sa­mar­džić (džu­do).

Džum­hur je osvo­jio 35 od­sto ili 10.792 gla­sa. Iza nje­ga su bi­li Če­prka­lo sa 33 od­sto gla­so­va (10.039), Ter­zić 12 od­sto (3.767)... Ovo­go­diš­nje gla­sa­nje za na­gra­du či­ta­la­ca iza­zva­lo je ve­li­ku paž­nju pa je glas ne­kom od 14 kan­di­da­ta da­lo vi­še od 30.000 onih ko­ji su to­kom 19 da­na gla­sa­nja po­sje­ti­li por­tal www.ne­za­vi­sne.com.

Željko Kopanja je vjerovao u ljude

Diana Radić, izvršni direktor "Nezavisnih novina", rekla je da je ideja o Izboru najboljeg sportiste BiH nastala prije 16 godina, u vrijeme kada je jedan čovjek sa nekolicinom svojih prijatelja i saradnika bio dovoljno hrabar da stvori nešto jedinstveno za cijelu Bosnu i Hercegovinu, nešto sa čim se može identifikovati i  ponositi svaki građanin ove zemlje. 

"Željko Kopanja je vjerovao da ovaj  narod zaslužuje mnogo bolje od poražavajućih statistika u svim svjetskim istraživanjima kvaliteta života. Vjerovao je da u ovoj zemlji postoje ljudi koji su spremni sjesti za isti sto, razgovarati, donositi jednoglasne odluke, vjerovao je u mlade i perspektivne ljude, sportiste koji na evropskim i svjetskim takmičenjima s ponosom predstavljau svoju zemlju. Znao je on da ovaj narod može osjetiti ponos zbog njihovih vrhunskih rezultata.", istakla je Radićeva i dodala da je imao viziju koja se kasnije i ostvarila.

"Ponosni smo na to. Ponosni smo na Željka", istakla je ona i dodala da je ova manifestacija dokaz toga.

Sportisti promovišu BiH

Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, pozdravio je sportiste i njihove rezultate na borilištima.

"Sportisti afirmišu zemlju iz koje dolaze – iz BiH", naglasio je Ivanić.

Dodao je da je Predsjedništvo BiH od samog početka uz ovu znajačnu manifestaciju.

"Drago mi je da se ova lijepa tradicija nastavlja", naglasio je Ivanić.

SVI DO­BI­TNI­CI

2001. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Ha­san Sa­li­ha­mi­džić (fu­dbal)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Fu­dbal­ski klub Že­lje­zni­čar

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Su­ad Ću­pi­na (ka­ra­te)

2002. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

De­nis Mu­ho­vić (ka­ra­te)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Ša­hov­ski klub Bo­sna

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Amar Osim (fu­dbal)

2003. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Lej­la Fer­ha­tbe­go­vić (ka­ra­te)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Mu­ška ka­ra­te re­pre­zen­ta­ci­ja BiH

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Blaž Sli­ško­vić (fu­dbal)

2004. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Đor­đe Pa­štar (ku­gla­nje)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Ru­ko­me­tni klub Izvi­đač

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Men­sur Baj­ra­mo­vić (ko­šar­ka)

2005. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Mar­ki­ca Do­dig (bo­ća­nje)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Ru­ko­me­tni klub Izvi­đač

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Men­sur Baj­ra­mo­vić (ko­šar­ka)

2006. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Enid Ta­hi­ro­vić (ru­ko­met)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Ru­ko­me­tni klub Bo­sna

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Ha­lid De­mi­ro­vić (ru­ko­met)

2007. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Mar­ki­ca Do­dig (bo­ća­nje)

NAJ­BO­LJA SPOR­TIS­TKI­NJA

Ar­ne­la Odža­ko­vić (ka­ra­te)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Ru­ko­me­tni klub Bo­sna

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Zo­ran Mi­keš (ko­šar­ka)

2008. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Me­mnun Ha­džić (boks)

NAJ­BO­LJA SPOR­TIS­TKI­NJA

Lu­si­ja Ki­ma­ni (atle­ti­ka)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Ru­ko­me­tni klub Bo­sna

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Al­me­din Fe­ta­ho­vić (boks)

2009. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Edin Dže­ko (fu­dbal)

NAJ­BO­LJA SPOR­TIS­TKI­NJA

La­ri­sa Ce­rić (džu­do)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Fu­dbal­ska A re­pre­zen­ta­ci­ja BiH

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Mi­ro­slav - Ći­ro Bla­že­vić (fu­dbal)

2010. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Ner­min Po­tur (ka­ra­te)

NAJ­BO­LJA SPOR­TIS­TKI­NJA

La­ri­sa Ce­rić (džu­do)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Mu­ška ka­ra­te re­pre­zen­ta­ci­ja BiH

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Su­ad Ću­pi­na (ka­ra­te)

2011. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Amel Me­kić (džu­do)

NAJ­BO­LJA SPOR­TIS­TKI­NJA

Dra­ga­na Kne­že­vić (ru­ko­met)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Fu­dbal­ska re­pre­zen­ta­ci­ja BiH

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Bra­ni­mir Crno­go­rac (džu­do)

2012. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Mir­za Te­le­to­vić (ko­šar­ka)

NAJ­BO­LJA SPOR­TIS­TKI­NJA

Iva­na Nin­ko­vić (pli­va­nje)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Ko­šar­ka­ška re­pre­zen­ta­ci­ja BiH

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Ale­ksan­dar Pe­tro­vić (ko­šar­ka)

2013. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Zvjez­dan Mi­si­mo­vić (fu­dbal)

NAJ­BO­LJA SPOR­TIS­TKI­NJA

La­ri­sa Ce­rić (džu­do)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Fu­dbal­ska re­pre­zen­ta­ci­ja BiH

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Sa­fet Su­šić (fu­dbal)

2014. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Ni­ko­la Prce (ru­ko­met)

NAJ­BO­LJA SPOR­TIS­TKI­NJA

La­ri­sa Ce­rić (džu­do)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Ru­ko­me­tna re­pre­zen­ta­ci­ja BiH

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Dra­gan Mar­ko­vić (ru­ko­met)

2015. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Amel Tu­ka (atle­ti­ka)

NAJ­BO­LJA SPOR­TIS­TKI­NJA

Ale­ksan­dra Sa­mar­džić (džu­do)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Ka­det­ska ko­šar­ka­ška re­pre­zen­ta­ci­ja BiH

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Jo­sip Pan­dža (ko­šar­ka)

2016. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Mir­sad Ter­zić (ru­ko­met)

NAJ­BO­LJA SPOR­TIS­TKI­NJA

Ivo­na Ća­var (ka­ra­te)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Dej­vis kup re­pre­zen­ta­ci­ja BiH

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Sa­mi­ra Hu­rem

Video

Komentare na ovu vijest mogu postaviti samo prijavljeni čitaoci.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Molimo vas da vaša iskustva i zapažanja prilikom korištenja aplikacije za komentarisanje podijelite sa nama.

Pošaljite komentar

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Izdvojeno
Najčitanije