Izbor sportiste

Ivo­na Ća­var i Mir­sad Ter­zić spor­tski he­ro­ji 2016. (FOTO)

Ivo­na Ća­var i Mir­sad Ter­zić spor­tski he­ro­ji 2016. (FOTO)
Ivo­na Ća­var i Mir­sad Ter­zić spor­tski he­ro­ji 2016. (FOTO)
Edin Spržo, Vladimir Grbić, Foto: V. Stojaković

Ru­ko­me­taš Mir­sad Ter­zić i ka­ra­tis­tki­nja Ivo­na Ća­var naj­bo­lji su spor­tis­ti Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne za 2016. go­di­nu, odlu­čio je stru­čni ži­ri Izbo­ra naj­bo­ljeg spor­tis­te BiH u or­ga­ni­za­ci­ji "Ne­za­vi­snih no­vi­na" i Ra­dio-te­le­vi­zi­je BiH.

Za­vršna ma­ni­fes­ta­ci­ja, ko­ja je i ove go­di­ne održa­na pod po­kro­vi­telj­stvom Pred­sje­dniš­tva BiH, uz par­tner­stvo Olim­pij­skog ko­mi­te­ta BiH i sna­žnu po­dršku Mi­nis­tar­stva ci­vil­nih po­slo­va BiH, a na ko­joj su pro­gla­še­ni naj­bo­lji od onog što je bh. sport iznje­drio u go­di­ni ko­ja je na izma­ku, održa­na je si­noć u Kon­gre­snoj dvo­ra­ni ho­te­la "Ho­li­day" u Sa­ra­je­vu.

Ter­zić, je­dan od naj­bo­ljih od­bram­be­nih igra­ča svi­je­ta, u 2016. je s ma­đar­skim Ves­pre­mom po­ku­pio go­to­vo sve tro­fe­je. Oče­ki­va­no je osvo­jio du­plu kru­nu u Ma­đar­skoj, a za­tim je od­bra­njen na­slov u sve ja­čoj SE­HA li­gi. U fi­na­lu je po­bi­je­đen Var­dar sa 28:26. Pra­vo je ču­do ka­ko se bh. ru­ko­me­taš ove go­di­ne ni­je po­peo i na krov Evro­pe. Nje­gov tim je do­mi­ni­rao u fi­na­lu pro­tiv Kil­cea, imao ve­li­kih de­vet ra­zli­ke pe­tna­es­tak mi­nu­ta do kra­ja, ali je na kra­ju po­ra­žen. Po­pu­lar­ni Ter­za uje­dno je i re­kor­der po bro­ju nas­tu­pa za re­pre­zen­ta­ci­ju BiH, za ko­ju je de­bi­to­vao sa 18 go­di­na. Sa "zma­je­vi­ma" je pro­šle go­di­ne izbo­rio prvi pla­sman na Svjet­sko prven­stvo u Ka­ta­ru.

Zbog klup­skih oba­ve­za Ter­zić ni­je li­čno pre­uzeo na­gra­du, ali se bh. ja­vnos­ti i svi­ma u Kon­gre­snoj dvo­ra­ni ho­te­la "Ho­li­day" obra­tio pu­tem vi­deo-po­ru­ke. Na­gra­du, ko­ju je uru­čio Mla­den Iva­nić, pred­sje­da­va­ju­ći Pred­sje­dniš­tva BiH, pre­uze­la je Din­ka, su­pru­ga Mir­sa­da Ter­zi­ća.

"U ovom ve­li­kom da­nu za me­ne, mo­ju po­ro­di­cu i za sve lju­de ko­ji su me po­drža­va­li svih ovih go­di­na, osje­ća­nja su mi po­mi­je­ša­na. Po­no­san sam i sre­tan zbog ve­li­kog pri­zna­nje ko­je sam do­bio na ugle­dnoj ma­ni­fes­ta­ci­ji u or­ga­ni­za­ci­ji 'Ne­za­vi­snih no­vi­na' i Ra­dio-te­le­vi­zi­je BiH, ali sam is­to­vre­me­no i tu­žan što zbog klup­skih oba­ve­za ni­sam bio u mo­gu­ćnos­ti da li­čno preu­zmem na­gra­du i pri­sus­tvu­jem ovom zna­čaj­nom do­ga­đa­ju. Ova na­gra­da si­gur­no je naj­bi­tni­ji mo­me­nat u mo­joj ka­ri­je­ri. Svi mi spor­tis­ti ra­di­mo, tre­ni­ra­mo i nas­to­ji­mo za­bi­lje­ži­ti što bo­lje re­zul­ta­te. To je na­čin ži­vo­ta spor­tis­ta, li­je­po je zna­ti da to ne­ko pra­ti, a po­se­ban je osje­ćaj kad vas ne­ko i na­gra­di za trud i za­la­ga­nje. Ova na­gra­da je kru­na vi­še­go­diš­njeg an­ga­žma­na u svim klu­bo­vi­ma u ko­ji­ma sam igrao i, na­ra­vno, u re­pre­zen­ta­ti­vnoj ka­ri­je­ri BiH i na­dam se da će bi­ti i svo­je­vrsna po­ru­ka mla­di­ma da us­pjeh ni­je lak, ali je ipak dos­ti­žan", po­ru­čio je, izme­đu os­ta­log, Ter­zić, ko­jem su naj­ve­ći kon­ku­ren­ti za na­gra­du bi­li ka­ra­tis­ta Me­ris Mu­ho­vić i te­ni­ser Da­mir Džum­hur.

Ivo­na Ća­var je čla­ni­ca Sve­uči­li­šnog ka­ra­te klu­ba Ne­re­tva, a vrhu­nac ka­ri­je­re do­ži­vje­la je ove go­di­ne, ka­da je na Svjet­skom prven­stvu u aus­trij­skom Lin­cu osvo­ji­la bron­za­nu me­da­lju, što je je­dan od naj­ve­ćih us­pje­ha bh. spor­ta u 2016. Da će ovo bi­ti nje­na go­di­na na­ja­vi­la je osva­ja­njem prvog mjes­ta na Evrop­skim uni­ver­zi­tet­skim igra­ma u Za­gre­bu, na Svjet­skom ku­pu mla­dih u Uma­gu oki­ti­la se sre­brnom me­da­ljom, a na Za­greb ku­pu zla­tom. Ivo­ni je na­gra­du uru­čio Žar­ko Va­ra­jić, osva­jač olim­pij­skog sre­bra, evrop­skog zla­ta, ko­šar­kaš ko­ji je sa sa­ra­jev­skom Bo­snom po­ko­rio Evro­pu i pred­sje­dnik ovo­go­diš­njeg ži­ri­ja.

"Ve­li­ka je čast i za­do­volj­stvo da ove go­di­ne zau­zmem gla­vno mjes­to za naj­bo­lju spor­ta­ši­cu BiH. Osje­ćam ve­li­ko za­do­volj­stvo kon­ku­ri­ra­ti ovim ve­li­kim ime­ni­ma, iz­vrsnim spor­ta­ši­ma i olim­pij­ci­ma. Iza me­ne je us­pje­šna go­di­na. Po­če­tak je bio trno­vit i ni­je išlo u smje­ru ko­ji sam pla­ni­ra­la, no že­lja za me­da­ljom je bi­la ve­ća. Ime BiH se pro­ču­lo u svi­je­tu i kon­ku­ri­ra svjet­skim ve­le­si­la­ma. Ka­ra­te je od olim­pij­skih iga­ra u Rio de Ža­ne­iru pos­tao olim­pij­ski sport, sto­ga se is­kre­no na­dam pla­sma­nu u To­kio 2020. Za­hva­lju­jem ro­di­te­lji­ma, obi­te­lji, tre­ne­ru i klu­bu, bez ko­jih ovaj us­pjeh ne bi bio mo­guć, te čla­no­vi­ma ži­ri­ja za pre­po­zna­ti us­pjeh i or­ga­ni­za­to­ri­ma", re­kla je Ća­va­re­va, ko­ja je u na­ju­žoj kon­ku­ren­ci­ji bi­la za­je­dno sa džu­dis­tki­njom La­ri­som Ce­rić i ta­kmi­čar­kom u stre­ljaš­tvu Ta­tja­nom Đe­ka­no­vić.

Na sve­ča­noj ma­ni­fes­ta­ci­ji su do­di­je­lje­ne na­gra­de u uku­pno 12 ka­te­go­ri­ja. Epi­tet naj­bo­lje eki­pe po­ni­je­la je te­nis­ka re­pre­zen­ta­ci­ja BiH, ko­ja je izbo­ri­la pla­sman u Prvu gru­pu Evroa­fri­čke zo­ne Dej­vis ku­pa, a na­gra­da za naj­bo­ljeg tre­ne­ra za­slu­že­no je oti­šla u ru­ke Sa­mi­re Hu­rem, še­fa stru­čnog šta­ba SFK 2000, s ko­jim je u naj­kva­li­te­tni­jem klup­skom ta­kmi­če­nju, Li­gi šam­pi­ona, tre­ći put sti­gla do še­sna­es­ti­ne fi­na­la.

Ide­ja vo­di­lja Izbo­ra je po­drška bh. spor­tu i spor­tis­ti­ma, a u skla­du s tim su i na­gra­de za naj­per­spe­kti­vni­ju spor­tis­tki­nju i naj­per­spe­kti­vni­jeg spor­tis­tu, ko­je su oti­šle u ru­ke ko­šar­ka­ši­ce Me­li­se Brča­ni­no­vić i džu­dis­te To­ni­ja Mi­le­ti­ća. Brča­ni­no­vi­će­vu struč­nja­ci ubra­ja­ju me­đu naj­bo­lje mla­de ko­šar­ka­ši­ce Evro­pe, a Mi­le­tić je ta­le­nat i kva­li­tet pot­vrdio bron­zom na ka­det­skom EP u Fin­skoj.

Stru­čni ži­ri je na­gra­du za fer-plej do­di­je­lio ka­ra­tis­tki­nji Ta­nji Umi­će­vić, ko­ja je ovo pri­zna­nje za­slu­ži­la jer je svo­je mjes­to na Evrop­skom prven­stvu pre­pus­ti­la mla­đoj ko­le­gi­ni­ci, per­spe­kti­vnoj Mir­ne­si Be­ktaš.

Ba­nja­lu­ka je po­zna­ta po ru­ko­me­tu, fu­dba­lu, ko­šar­ci, a u gra­du na Vrba­su po­slje­dnjih ne­ko­li­ko go­di­na se ozbi­ljno igra i va­ter­po­lo za­hva­lju­ju­ći ve­li­kom an­ga­žma­nu Slo­bo­da­na Gra­hov­ca, ko­ji je uje­dno i se­le­ktor prve va­ter­po­lo re­pre­zen­ta­ci­je BiH. Zbog sve­ga na­ve­de­nog Gra­hov­cu je do­di­je­lje­na na­gra­da za ra­zvoj spor­ta.

Na­gra­de za ži­vo­tno dje­lo do­di­je­lje­ne su Mir­sa­du Đon­la­gi­ću, ko­ji je dao ne­mjer­ljiv do­pri­nos ra­zvo­ju i ugle­du bh. ko­šar­ke u me­đu­na­ro­dnim okvi­ri­ma, te Ne­na­du Ma­lo­vi­ću, ne­ka­daš­njem ge­ne­ral­nom se­kre­ta­ru u ta­daš­njoj SOFK-i i je­dnom od za­če­tnik ide­je or­ga­ni­zo­va­nja Ma­lih olim­pij­skih iga­ra.

Ti­tu­lu naj­tro­fej­ni­je bh. eki­pe već go­di­na­ma za­slu­že­no no­si re­pre­zen­ta­ci­ja BiH u sje­de­ćoj odboj­ci, ko­joj je pri­pa­la na­gra­da za naj­bo­lju eki­pu u spor­tu za in­va­li­de. Bh. mom­ci su ove go­di­ne na Pa­ra­olim­pij­skim igra­ma u Bra­zi­lu osvo­ji­li sre­brnu me­da­lju, a udio u to­me je imao i Dže­vad Ham­zić, ko­ji je do­bio na­gra­du za naj­bo­ljeg spor­tis­tu u spor­tu za in­va­li­de.

Šesnaestim Izbo­rom naj­bo­ljeg spor­tis­te BiH zao­kru­že­na je spor­tska pri­ča za 2016. go­di­nu, a sve­ča­na ma­ni­fes­ta­ci­ja pro­gla­še­nja di­rek­tno je pre­no­še­na pu­tem BHRT 1 i por­ta­la www.ne­za­vi­sne.com i www. bhrt.ba. U mu­zi­čkom di­je­lu ma­ni­fes­ta­ci­je nas­tu­pio je bend "Trag".

Džum­hu­ru na­gra­da či­ta­la­ca

Srca či­ta­la­ca "Ne­za­vi­snih no­vi­na" i po­sje­ti­la­ca por­ta­la www.ne­za­vi­sne.com ove go­di­ne osvo­jio je bh. te­ni­ser Da­mir Džum­hur. Naj­bo­lje ran­gi­ra­ni bh. te­ni­ser (77. na ATP lis­ti) sla­vio je u kon­ku­ren­ci­ji Me­ri­sa Mu­ho­vi­ća (ka­ra­te), Ivo­ne Ća­var (ka­ra­te), Ame­la Tu­ke (atle­ti­ka), Lu­si­je Ki­ma­ni (atle­ti­ka), Mi­haj­la Če­prka­la (pli­va­nje), Ali­se Spa­hić (fu­dbal), Mir­sa­da Ter­zi­ća (ru­ko­met), Ta­tja­ne Đe­ka­no­vić (stre­ljaš­tvo), Ju­su­fa Nur­ki­ća (ko­šar­ka), La­ri­se Ce­rić (džu­do), Edi­na Dže­ke (fu­dbal), Ami­ne Kaj­taz (pli­va­nje) i Ale­ksan­dre Sa­mar­džić (džu­do).

Džum­hur je osvo­jio 35 od­sto ili 10.792 gla­sa. Iza nje­ga su bi­li Če­prka­lo sa 33 od­sto gla­so­va (10.039), Ter­zić 12 od­sto (3.767)... Ovo­go­diš­nje gla­sa­nje za na­gra­du či­ta­la­ca iza­zva­lo je ve­li­ku paž­nju pa je glas ne­kom od 14 kan­di­da­ta da­lo vi­še od 30.000 onih ko­ji su to­kom 19 da­na gla­sa­nja po­sje­ti­li por­tal www.ne­za­vi­sne.com.

Željko Kopanja je vjerovao u ljude

Diana Radić, izvršni direktor "Nezavisnih novina", rekla je da je ideja o Izboru najboljeg sportiste BiH nastala prije 16 godina, u vrijeme kada je jedan čovjek sa nekolicinom svojih prijatelja i saradnika bio dovoljno hrabar da stvori nešto jedinstveno za cijelu Bosnu i Hercegovinu, nešto sa čim se može identifikovati i  ponositi svaki građanin ove zemlje. 

"Željko Kopanja je vjerovao da ovaj  narod zaslužuje mnogo bolje od poražavajućih statistika u svim svjetskim istraživanjima kvaliteta života. Vjerovao je da u ovoj zemlji postoje ljudi koji su spremni sjesti za isti sto, razgovarati, donositi jednoglasne odluke, vjerovao je u mlade i perspektivne ljude, sportiste koji na evropskim i svjetskim takmičenjima s ponosom predstavljau svoju zemlju. Znao je on da ovaj narod može osjetiti ponos zbog njihovih vrhunskih rezultata.", istakla je Radićeva i dodala da je imao viziju koja se kasnije i ostvarila.

"Ponosni smo na to. Ponosni smo na Željka", istakla je ona i dodala da je ova manifestacija dokaz toga.

Sportisti promovišu BiH

Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, pozdravio je sportiste i njihove rezultate na borilištima.

"Sportisti afirmišu zemlju iz koje dolaze – iz BiH", naglasio je Ivanić.

Dodao je da je Predsjedništvo BiH od samog početka uz ovu znajačnu manifestaciju.

"Drago mi je da se ova lijepa tradicija nastavlja", naglasio je Ivanić.

SVI DO­BI­TNI­CI

2001. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Ha­san Sa­li­ha­mi­džić (fu­dbal)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Fu­dbal­ski klub Že­lje­zni­čar

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Su­ad Ću­pi­na (ka­ra­te)

2002. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

De­nis Mu­ho­vić (ka­ra­te)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Ša­hov­ski klub Bo­sna

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Amar Osim (fu­dbal)

2003. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Lej­la Fer­ha­tbe­go­vić (ka­ra­te)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Mu­ška ka­ra­te re­pre­zen­ta­ci­ja BiH

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Blaž Sli­ško­vić (fu­dbal)

2004. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Đor­đe Pa­štar (ku­gla­nje)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Ru­ko­me­tni klub Izvi­đač

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Men­sur Baj­ra­mo­vić (ko­šar­ka)

2005. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Mar­ki­ca Do­dig (bo­ća­nje)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Ru­ko­me­tni klub Izvi­đač

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Men­sur Baj­ra­mo­vić (ko­šar­ka)

2006. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Enid Ta­hi­ro­vić (ru­ko­met)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Ru­ko­me­tni klub Bo­sna

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Ha­lid De­mi­ro­vić (ru­ko­met)

2007. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Mar­ki­ca Do­dig (bo­ća­nje)

NAJ­BO­LJA SPOR­TIS­TKI­NJA

Ar­ne­la Odža­ko­vić (ka­ra­te)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Ru­ko­me­tni klub Bo­sna

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Zo­ran Mi­keš (ko­šar­ka)

2008. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Me­mnun Ha­džić (boks)

NAJ­BO­LJA SPOR­TIS­TKI­NJA

Lu­si­ja Ki­ma­ni (atle­ti­ka)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Ru­ko­me­tni klub Bo­sna

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Al­me­din Fe­ta­ho­vić (boks)

2009. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Edin Dže­ko (fu­dbal)

NAJ­BO­LJA SPOR­TIS­TKI­NJA

La­ri­sa Ce­rić (džu­do)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Fu­dbal­ska A re­pre­zen­ta­ci­ja BiH

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Mi­ro­slav - Ći­ro Bla­že­vić (fu­dbal)

2010. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Ner­min Po­tur (ka­ra­te)

NAJ­BO­LJA SPOR­TIS­TKI­NJA

La­ri­sa Ce­rić (džu­do)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Mu­ška ka­ra­te re­pre­zen­ta­ci­ja BiH

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Su­ad Ću­pi­na (ka­ra­te)

2011. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Amel Me­kić (džu­do)

NAJ­BO­LJA SPOR­TIS­TKI­NJA

Dra­ga­na Kne­že­vić (ru­ko­met)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Fu­dbal­ska re­pre­zen­ta­ci­ja BiH

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Bra­ni­mir Crno­go­rac (džu­do)

2012. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Mir­za Te­le­to­vić (ko­šar­ka)

NAJ­BO­LJA SPOR­TIS­TKI­NJA

Iva­na Nin­ko­vić (pli­va­nje)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Ko­šar­ka­ška re­pre­zen­ta­ci­ja BiH

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Ale­ksan­dar Pe­tro­vić (ko­šar­ka)

2013. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Zvjez­dan Mi­si­mo­vić (fu­dbal)

NAJ­BO­LJA SPOR­TIS­TKI­NJA

La­ri­sa Ce­rić (džu­do)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Fu­dbal­ska re­pre­zen­ta­ci­ja BiH

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Sa­fet Su­šić (fu­dbal)

2014. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Ni­ko­la Prce (ru­ko­met)

NAJ­BO­LJA SPOR­TIS­TKI­NJA

La­ri­sa Ce­rić (džu­do)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Ru­ko­me­tna re­pre­zen­ta­ci­ja BiH

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Dra­gan Mar­ko­vić (ru­ko­met)

2015. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Amel Tu­ka (atle­ti­ka)

NAJ­BO­LJA SPOR­TIS­TKI­NJA

Ale­ksan­dra Sa­mar­džić (džu­do)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Ka­det­ska ko­šar­ka­ška re­pre­zen­ta­ci­ja BiH

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Jo­sip Pan­dža (ko­šar­ka)

2016. GO­DI­NA

NAJ­BO­LJI SPOR­TIS­TA

Mir­sad Ter­zić (ru­ko­met)

NAJ­BO­LJA SPOR­TIS­TKI­NJA

Ivo­na Ća­var (ka­ra­te)

NAJ­BO­LJA EKI­PA

Dej­vis kup re­pre­zen­ta­ci­ja BiH

NAJ­BO­LJI TRE­NER

Sa­mi­ra Hu­rem

Video

STOP!

nije sloboda govora

zalbe.vzs.ba

Govor mržnje je krivično djelo!

huškanje, diskriminacija, prijetnje i uvrede po nacionalnoj, vjerskoj, rodnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi

neće biti tolerisane

na našem portalu

Komentare na ovu vijest mogu postaviti samo prijavljeni čitaoci.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Molimo vas da vaša iskustva i zapažanja prilikom korištenja aplikacije za komentarisanje podijelite sa nama.

Pošaljite komentar

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije