Rukomet

Praznik rukometa u Banjaluci

Praznik rukometa u Banjaluci
Praznik rukometa u Banjaluci
Maja Predragović

Pra­znik ru­ko­me­ta bi­će u Ba­nja­lu­ci 29. i 30. apri­la, ka­da će bi­ti održan tre­ći Sve­srpski kup, obe­ća­va­ju or­ga­ni­za­to­ri tur­ni­ra - Ru­ko­me­tni sa­vez RS i RK Bo­rac M:tel.

U su­bo­tu će od 18 ča­so­va igra­ti prvak Srbi­je Voj­vo­di­na - osva­jač Ku­pa Srbi­je Me­ta­lo­plas­ti­ka, a od 20.15 do­ma­ćin tur­ni­ra Bo­rac M:tel i do­boj­ska Slo­ga, naj­bo­lje eki­pe iz RS. Dan ka­sni­je su na pro­gra­mu me­če­vi za pla­sman.

"Bor­cu je čast da or­ga­ni­zu­je ova­kav tur­nir i da ugos­ti spor­tske pri­ja­te­lje. Voj­vo­di­na i Me­ta­lo­plas­ti­ka su ve­oma kva­li­te­tne eki­pe i na­dam se da će bi­ti do­bar ru­ko­met. Bo­rac će se po­tru­di­ti da uz po­moć in­sti­tu­ci­ja, pri­vre­de i pri­ja­te­lja klu­ba bu­de ma­ksi­mal­no do­bar do­ma­ćin", re­kao je Vla­di­mir Bran­ko­vić, di­re­ktor Bor­ca, i obe­ćao da će nje­gov tim os­ta­vi­ti srce na te­re­nu, te izra­zio na­du da će igra­či Bor­ca osvo­ji­ti  tro­fej.

U RS RS su za­do­vo­ljni što se tra­di­ci­ja nas­tav­lja i što je ru­ko­met prvi sport ko­ji ima ova­kvo ta­kmi­če­nje.

"Sve­srpski kup je nas­tao kao plod odli­čne sa­ra­dnje ru­ko­me­tnih sa­ve­za RS i Srbi­je i mi smo je­di­ni sport ko­ji ima ova­kvo ta­kmi­če­nje. Že­li­mo da Kup po­di­gne­mo na vi­ši ni­vo, da dru­gi spor­to­vi kre­nu na­šim pu­tem i da u svim spor­to­vi­ma do­bi­je­mo prva­ka srpskih ze­ma­lja. Što se ti­če tur­ni­ra, oče­ku­jem do­bar ru­ko­met, a ko­li­ko je zna­čaj­no osva­ja­nje tro­fe­ja shva­tio je i u raz­go­vo­ru sa pred­sta­vni­ci­ma dvos­tru­kog po­bje­dni­ka Voj­vo­di­ne, ko­ji ne pra­ve ra­zli­ku izme­đu prven­stva ili ku­pa u Srbi­ji i ovog ta­kmi­če­nja", re­kao je Zdrav­ko Mi­li­će­vić, pred­sje­dnik RS RS i RS BiH.

To­kom tur­ni­ra pla­ni­ra­ni su raz­go­vo­ri pred­sta­vni­ka sa­ve­za o sa­ra­dnji i even­tu­al­nim za­je­dni­čkim kam­po­vi­ma i se­mi­na­ri­ma za tre­ne­re i su­di­je.

"Srbi­ja je u odno­su na nas na vi­šem ni­vou, po­ku­ša­će­mo da ko­ris­ti­mo nji­ho­va is­kus­tva i ne­ke nji­ho­ve re­sur­se", do­dao je Mi­li­će­vić.

Po­kro­vi­te­lji Sve­srpskog ku­pa su Mi­lo­rad Do­dik, pred­sje­dnik RS, i Mi­nis­tar­stvo po­ro­di­ce, omla­di­ne i spor­ta RS (Mi­nis­tar­stvo će da­ti 10.000 KM za ma­ni­fes­ta­ci­ju), a oče­ku­je se i po­kro­vi­telj­stvo gra­da Ba­nja­lu­ka. Or­ga­ni­za­ci­ja će ko­šta­ti oko 25.000 KM.

Un­ča­nin vo­di ve­te­ra­ne

RK Bo­rac se po­hva­lio eki­pom ve­te­ra­na, ko­ju či­ne biv­ši igra­či ovog ba­nja­lu­čkog klu­ba i ko­ji dva mje­se­ca akti­vno ra­de.

Dva­de­se­tak ne­ka­daš­njih ru­ko­me­ta­ša, ko­ji su lop­tu u ru­ke uze­li na­kon 15-20 go­di­na, tre­ni­ra­ju pod di­ri­gen­tskom pa­li­com tre­ne­ra Ra­de­ta Un­ča­ni­na.

Komentare na ovu vijest mogu postaviti samo prijavljeni čitaoci.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Molimo vas da vaša iskustva i zapažanja prilikom korištenja aplikacije za komentarisanje podijelite sa nama.

Pošaljite komentar

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije