plagijat

U funkciji softver na Banjalučkom univerzitetu: Plagijatima konačno došao kraj?

BANJALUKA - Univerzitet u Banjaluci za predstojeću akademsku godinu "naoružan" je softverom za prepoznavanje plagijata studenata na drugom i trećem ciklusu studija, ali pod njegovom lupom će biti i radovi nastavnog osoblja, potvrđeno je "Nezavisnim" iz ovog univerziteta.

Problem plagijata prepušten fakultetima: Ra­ču­na­lo se na čast pro­fe­so­ra

BA­NJA­LU­KA - Za­kon o vi­so­kom obra­zo­va­nju RS ni­je pro­pi­sao procenat tek­sta ko­ji mo­že bi­ti ko­pi­ran u stru­čnom, nau­čnom ili umje­tni­čkom ra­du, već da se pos­tu­pak ut­vrđi­va­nja pla­gi­ja­ta ure­đu­je sta­tu­tom vi­so­ko­škol­ske us­ta­no­ve, a na fa­kul­te­ti­ma se sa dru­ge stra­ne vi­še ra­ču­na­lo na čast pro­fe­so­ra.

Studenti neće trpjeti štetu zbog plagijata profesora

BANJALUKA - Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjaluci potvrdio je da određeni naučni radovi prefesora Radmile Čokorilo i Ljubomira Zubera predstavljaju očigledne plagijate, te je upućen zahtjev Senatu da ih u najkraćem roku udalji s nastave, saopštio je u utorak FPN.

Reklame

Najčitanije