Nezavisni stav

Ru­an­da do sve­mi­ra, a mi?

Goran Karać
Goran Karać

Odla­zak fu­dbal­ske se­le­kci­je ba­nja­lučkih sre­dnjo­škol­ki na međuna­ro­dno ta­kmičenje u Srbi­ji uzbur­kao je du­ho­ve i po već viđenom re­cep­tu i bez ima­lo us­te­za­nja opet is­ko­ri­šten u dne­vno­po­li­tičke svrhe.

Iako su svi­ma pu­na us­ta priče ka­ko tre­ba odvo­ji­ti je­dno od dru­gog, a po­go­to­vo ka­da su u pi­ta­nju dje­ca, to je, čini se, ne­što što je ne­iz­bježno.

Mla­de fu­dba­ler­ke u Beo­grad su otpu­to­va­le u tre­ner­ka­ma na ko­ji­ma pi­še Re­pu­bli­ka Srpska i pos­ta­le prvo­ra­zre­dni skan­dal to­li­kih raz­mje­ra da bi mo­gao da ima uti­caj na međuna­ro­dni ugled i po­ložaj Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne na svjet­skoj ma­pi.

Bi­lo bi smi­je­šno da u stva­ri ni­je tužno, a i ovaj pri­mjer po­ka­zu­je da ko­le­kti­vna svi­jest na ovim pros­to­ri­ma ne po­ka­zu­je ni­ka­kve zna­ko­ve evo­lu­ci­je.

I da­lje se živi u pro­šlos­ti i pre­bra­ja­ju krvna zrnca po ra­znim osno­va­ma. I da­lje je bi­tno ko­ji je en­ti­tet veći ili ma­nji, ko­ji je državo­tvor­ni­ji, ko­ji je an­ti­dej­ton­ski, a one bi­tne stva­ri se li­ce­mjer­no gu­ra­ju pod te­pih.

Mi se, htje­li pri­zna­ti ili ne, i da­lje ba­vi­mo pi­ta­njem "Ko je počeo rat", dok je, re­ci­mo, Ru­an­da, ko­ja je de­ve­de­se­tih ta­kođe preži­vje­la ra­tne stra­ho­te i ra­za­ra­nja, sa­da do­šla do tog sta­di­ju­ma da lan­si­ra sa­te­lit.

A mi, ko­ji je naš do­met? Ne da­lje od pre­pu­ca­va­nja ko je bo­lji, a is­ti­na je da je po­dje­dna­ko lo­še sa obje stra­ne en­ti­tet­skih li­ni­ja.

Ni­je važno što lju­di ma­so­vno odla­ze, što nam je živo­tni stan­dard, ali i ot­pri­li­ke sve os­ta­lo, u "ba­na­ni".

Ba­vi­mo se glu­pos­ti­ma, bi­tna nam je for­ma, a ne su­šti­na, što po­ka­zu­je i ovaj pri­mjer ba­nja­lučkih sre­dnjo­škol­ki, ko­je su ni kri­ve ni dužne pos­ta­le akte­ri po­li­tičke uta­kmi­ce, u ko­joj smo, ka­kav god da re­zul­tat bio i htje­li da pri­zna­mo ili ne, svi gu­bi­tni­ci.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije