Oglasi za posao

Виши стручни сарадници

Poslodavac:
Агенција за државну управу
Grad:
/
Vrsta zaposlenja:
/
Stručna sprema:
/
Oglas objavljen:
17.11.2020
Oglas važi do:
01.12.2020
Агенција за државну управу

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

I - 1         Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

 

 1.         Виши стручни сарадник за техничко праћење пројеката                                        1 извршилац
 2.         Виши стручни сарадник за нормативно-правне послове                                        1 извршилац

 

   2          Републичка управа за инспекцијске послове

2.1.        Виши стручни сарадник за савјетовање микропривредних субјеката,

                Сектор за правне, финансијске и информатичке послове,

                Одјељење за савјетовање микропривредних субјеката,

                Сједиште Инспектората                                                                                                           4 извршиоца

 

II  Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
 2. да је старији од осамнаест (18) година;
 3. да има општу здравствену способност;
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) 

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и

 1. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

III Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем: 1.1.

VII степен стручне спреме, 240 ECTS бодова; грађевински факултет, архитектонски факултет, машински факултет; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 1.2.

VII степен стручне спреме, 240 ECTS бодова; правни факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 2.1.

ВСС - 240 ECTS бодова (European credit transfer system); дипломирани правник, дипломирани економиста, дипломирани инжењер пољопривреде-свих смјерова, дипломирани инжењер грађевинарства-свих смјерова, дипломирани инжењер архитектуре, дипломирани инжењер шумарства, дипломирани инжењер машинства, дипломирани инжењер саобраћаја, дипломирани санитарни инжењер, дипломирани инжењер за производњу и менаџмент, дипломирани инжењер технологије-свих смјерова, дипломирани еколог, дипломирани комуниколог, доктор медицине, магистар фармације, доктор ветерине или дипломирани ветеринар; једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

IV

Опис послова, статус и категорија за наведена радна мјеста налази се на интернет страници Агенције за државну управу.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а)  дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико

     су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са

     Законом о високом образовању);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе

    или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким

    органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в)  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

 

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

 • дипломe о завршеној школској спреми;
 • увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима

управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад

у републичким органима управе;

 • увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;
 • увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;
 • увјерењa о општој здравственој способности.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине“ и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине“.      

                      

                                                                                                                                                   ВД  ДИРЕКТОРА  

                                                                                                                                                    Саша Глигорић

Najčitanije