Oglasi za posao

Државни службеници

Poslodavac:
Агенција за државну управу
Grad:
Бања Лука
Vrsta zaposlenja:
/
Stručna sprema:
VSS
Oglas objavljen:
00.00.0000
Oglas važi do:
05.07.2022
Агенција за државну управу

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

I - 1         Министарство управе и локалне самоуправе

        Виши стручни сарадник за праћење стратешких развојних

докумената у области локалне самоуправе1 извршилац

        Виши стручни сарадник за праћење развоја

јединица локалне самоуправе1 извршилац

   2          Министарство здравља и социјалне заштите

2.1.        Виши стручни сарадник за хемикалије                                                                            1 извршилац

   3          Републички секретаријат за расељена лица и миграције

3.1.        Виши стручни сарадник за одрживи повратак,

                Сектор за одрживи повратак и људска права                                                                1 извршилац

 

II  Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
да је старији од осамнаест (18) година;
да има општу здравствену способност;
да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) 

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и

да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

II Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем: 1.1.

VII степен стручне спреме; правни или економски факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем: 1.2.

VII степен стручне спреме; економски факултет, висока школа - смјер јавна управа; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем: 2.1.

VII степен стручне спреме; фармацеутски, технолошки, хемијски факултет или природно математички факултет-одсјек хемија; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; активно знање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем: 3.1.

VII степен стручне спреме; филозофски факултет, економски факултет, факултет економских наука, факултет политичких наука, правни факултет или факултет правних наука; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

IV

Опис послова, статус и категорија за наведена радна мјеста налази се на интернет страници Агенције за државну управу.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени.

Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету

    (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и

     Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању);

в) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе

    или рјешење о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом

    о стручном испиту за рад  у управи Републике Српске;

г) увјерења или потврде о  радном искуству у траженом степену образовања;

д) доказа о активном знању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем: 2.1.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету

(признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и

Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању);

увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе

                или рјешење о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом

о стручном испиту за раду управи Републике Српске;

увјерења или потврде о  радном искуству у траженом степену образовања;
доказа о активном знању енглеског језика за радно мјесто означена под бројем: 2.1.;
увјерења о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;
увјерења о општој здравственој способности.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине“ и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,"Независне новине".      

                          

 

                                                                                                                                                     ВД  ДИРЕКТОРА 

                                                                                                                                                 Александар Радета

Najčitanije