Oglasi za posao

Inspektor, Stručni savjetnik

Poslodavac:
Republički pedagoški zavod, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju
Grad:
Prijedor
Vrsta zaposlenja:
Određeno vrijeme
Stručna sprema:
VSS
Oglas objavljen:
17.02.2021
Oglas važi do:
05.03.2021
Republički pedagoški zavod, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S za upražnjena radna mjesta

I - 1       Republički pedagoški zavod

1.1.       Inspektor-prosvjetni savjetnik za razrednu nastavu,

Područna kancelarija Prijedor                                             1 izvršilac

1.2.        Inspektor-prosvjetni savjetnik za obrazovne,

analitičko-istraživačke poslove i statistiku,

na određeno vrijeme, zamjena d/s do povratka sa funkcije                           1 izvršilac

 

    2 Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

 

2.1. Stručni savjetnik za zaštitu životne sredine                               1 izvršilac

II  Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

1.    da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2.    da je stariji od osamnaest (18) godina;

3.    da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4.    da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) 

mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i

5.    da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

III Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

VII stepen stručne spreme - fakulteti prirodnih nauka, društvenih nauka, filoloških fakulteta na kojima se školuju profesori koji predaju srpski jezik i književnost i strane jezike koji se izučavaju u osnovnom i srednjem obrazovanju, fakultet humanističkih nauka za područja fizičko vaspitanje, muzičko vaspitanje i likovnu kulturu i fakulteti stručnih predmeta koji se izučavaju u srednjem obrazovanju i vaspitanju; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen stručni ispit za obavljanje vaspitno obrazovnog rada; poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

VII stepen stručne spreme - filozofski smjer pedagogije ili pedagogije i psihologije ili učiteljski fakultet, smjer za razrednu nastavu; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen stručni ispit za obavljanje vaspitno obrazovnog rada; poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

VII stepen stručne spreme, 240 ECTS bodova, tehnološki fakultet, poljoprivredni fakultet ili drugi tehnički fakultet - smjer ekologija ili zaštita životne sredine; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

IV

Opis poslova, status i kategorija za navedena radna mjesta nalazi se na internet stranici Agencije za državnu upravu.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko

    su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa

    Zakonom o visokom obrazovanju);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave

    ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim

    organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno obrazovnog rada

     za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.2.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, o b j a v lj u j e

I S P R A V K U j a v n o g  k o n k u r s a

u Republičkom pedagoškom zavodu objavljenog dana 18.02.2021. godine u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i na internet stranici Agencije za državnu upravu:

-        u dijelu koji se odnosi na Posebne uslove, Tačka III - za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1. - „inspektor-prosvjetni savjetnik za razrednu nastavu“, Područna kancelarija Prijedor tako da umjesto riječi: „VII stepen stručne spreme - fakulteti prirodnih nauka, društvenih nauka, filoloških fakulteta na kojima se školuju profesori koji predaju srpski jezik i književnost i strane jezike koji se izučavaju u osnovnom i srednjem obrazovanju, fakultet humanističkih nauka za područja fizičko vaspitanje, muzičko vaspitanje i likovnu kulturu i fakulteti stručnih predmeta koji se izučavaju u srednjem obrazovanju i vaspitanju; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen stručni ispit za obavljanje vaspitno obrazovnog rada; poznavanje rada na računaru“ treba da stoji: „VII stepen stručne spreme - filozofski smjer pedagogije ili pedagogije i psihologije ili učiteljski fakultet, smjer za razrednu nastavu; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen stručni ispit za obavljanje vaspitno obrazovnog rada; poznavanje rada na računaru.

-        u dijelu koji se odnosi na Posebne uslove, Tačka III - za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2 - „inspektor-prosvjetni savjetnik za obrazovne, analitičko istraživačke poslove i statistiku“ na određeno vrijeme, zamjena d/s do povratka sa funkcije, tako da  umjesto riječi: “VII stepen stručne spreme - filozofski smjer pedagogije ili pedagogije i psihologije ili učiteljski fakultet, smjer za razrednu nastavu; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen stručni ispit za obavljanje vaspitno obrazovnog rada; poznavanje rada na računaru”, treba da stoji: „VII stepen stručne spreme - fakulteti prirodnih nauka, društvenih nauka, filoloških fakulteta na kojima se školuju profesori koji predaju srpski jezik i književnost i strane jezike koji se izučavaju u osnovnom i srednjem obrazovanju, fakultet humanističkih nauka za područja fizičko vaspitanje, muzičko vaspitanje i likovnu kulturu i fakulteti stručnih predmeta koji se izučavaju u srednjem obrazovanju i vaspitanju; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen stručni ispit za obavljanje vaspitno obrazovnog rada; poznavanje rada na računaru“.

Ostali uslovi ostaju nepromijenjeni.

Ispravka javnog konkursa će se objaviti u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Najčitanije