Oglasi za posao

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos

Poslodavac:
Opština Novi grad Sarajevo
Grad:
Sarajevo
Vrsta zaposlenja:
Neodređeno
Stručna sprema:
SSS
Oglas objavljen:
11.11.2017
Oglas važi do:
26.11.2017
Opština Novi grad Sarajevo

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine/Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 49/05/ i člana 41. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave općine Novi grad Sarajevo, br. 02/02-05-5820/17 od 17.03.2017. godine i br. 02/02-05-22180/17 od 08.11.2017. godine, općinski načelnik, putem Službe kabineta općinskog načelnika, raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

I Služba za urbanizam, stambene, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

1. Pozicija referent za administrativno-tehničke poslove, 1 (jedan) izvršilac

OPIS POSLOVA:

- vodi službenu evidenciju, ažurira i izdaje uvjerenja i druge akte o činjenicama iz tih evidencija u Centru za pružanje usluga,

- vrši dostavljanje izvoda iz katastra i katastra podzemnih instalacija, stručnih mišljenja Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo kao nosioca izrade plana u slučaju nepostojanja detaljnih planskih dokumenata, mišljenja i saglasnosti javnih komunalnih preduzeća i drugih subjekata koji vrše javna ovlaštenja neophodna za donošenje upravnih akata iz nadležnosti Odsjeka za urbanizam, stručno mišljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo u skladu s odredbama Zakona i drugih propisa u pogledu važeće kategorizacije kvaliteta zraka, saglasnost Zavoda za zaštitu kulturnohistorijskog i prirodnog nasljeđa Kantona Sarajevo, te saglasnost Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo zaposlenicima na dalje vođenje upravnog postupka,

- vrši provjeru evidencije o kretanju predmeta kroz sistem kretanja dokumenata,

- vrši dostavu naloga u arhivu i iste predmete aktivira,

- vrši pozivanje stranaka za lično uručenje,

- vodi jedinstven registar pruženih usluga korisnicima u internom protokolu,

- priprema podatke za kvartalne izvještaje,

- vrši sve druge administrativo-tehničke poslove (otprema, kopiranje, evidentiranje i dr.),

- vrši i druge poslove po nalogu pomoćnika općinskog načelnika i šefa odsjeka,

- odgovoran je za zakonitost, blagovremenost i pravilnost svoga rada,

- izvještaj o radu podnosi pomoćniku općinskog načelnika i šefu odsjeka,

- za svoj rad odgovara šefu odsjeka i pomoćniku općinskog načelnika.

II Služba za obrazovanje, kulturu i sport

2. Pozicija referent – foto-dokumentarista, 1 (jedan) izvršilac

OPIS POSLOVA:

- vrši snimanja ličnosti i događaja, obrađuje snimljene materijale i izrađuje fotografije u crno-bijeloj i kolor tehnici za potrebe općine,

- obavlja fotografsko dokumentiranje događaja, manifestacija, svečanosti i drugih aktivnosti na području općine,

- fotografiše i obrađuje foto-zapise za potrebe službi,

- priprema fotografije za web portal općine i press,

- učestvuje u izradi dizajnerskih rješenja za izradu brošura, banera, flajera,...

- izrađuje plan fotografisanja, obradu i arhiviranje fotografija za potrebe službi,

- obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika općinskog načelnika, odnosno šefa odsjeka,

- odgovoran je za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova šefu odsjeka i pomoćniku općinskog načelnika,

- za svoj rad odgovara šefu odsjeka i pomoćniku općinskog načelnika.

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove propisane Zakonom o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 49/05) i posebne uslove utvrđene pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave općine Novi grad Sarajevo, kako slijedi:

Opći uslovi:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da je punoljetan,

3. da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

4. da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa državne službe,

5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,

6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebni uslovi:

1. Pozicija referent za administrativno-tehničke poslove                     

- SSS/ IV - srednja škola društvenog smjera,

- 6 mjeseci radnog staža u struci,

- položen stručni ispit,

- poznavanje rada na računaru

2. Pozicija referent – foto-dokumentarista 

- SSS/IV - srednja škola tehničkog smjera,

- 6 mjeseci radnog staža u struci,

- poznavanje rada na računaru,

- diploma/certifikat o završenom kursu fotografa

 - vozački ispit B kategorije

Uz prijavu na javni oglas kandidati treba da podnesu sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- diploma o vrsti i stepenu školske spreme,

- uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene tražene školske spreme,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za I poziciju),

- dokaz o poznavanju rada na računaru

- dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije i završenom kursu fotografa (za drugu poziciju),

- ovjerena izjava kandidata kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine,

- ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kao i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Izabrani kandidati koji budu primljeni u radni odnos podliježu obavezi probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Oslobođenje", "Nezavisne novine" i "Dnevni list".

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa dostaviti na adresu: Općina Novi grad Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića br. 97, sa naznakom "Komisija za provođenje javnog oglasa".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Najčitanije