Oglasi za posao

Šef područne jedinice, Viši stručni saradnik...

Poslodavac:
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Grad:
Foča, Rudo, Ljubinje
Vrsta zaposlenja:
Neodređeno
Stručna sprema:
VSS
Oglas objavljen:
09.06.2021
Oglas važi do:
24.06.2021
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

I - 1     Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

1.1.                  Šef područne jedinice, Područna jedinica Rudo                                  1 izvršilac

1.2.                 Šef područne jedinice, Područna jedinica LJubinje                             1 izvršilac

1.3.                  Viši stručni saradnik za geodetske poslove,

Područna jedinica Foča                                                                                              1 izvršilac

1.4.                 Viši stručni saradnik za geodetske poslove,

Područna jedinica Zvornik                                                                               1 izvršilac

1.5.                 Viši stručni saradnik za imovinskopravne poslove,

Područna jedinica Rudo                                                                                  1 izvršilac

1.6.                  Viši stručni saradnik za imovinskopravne poslove,

Područna jedinica Bratunac                                                                             1 izvršilac

1.7.                 Viši stručni saradnik za imovinskopravne poslove,

Područna jedinica Laktaši                                                                                1 izvršilac

1.8.      `          Viši stručni saradnik za imovinskopravne poslove,

Područna jedinica Brod                                                                                   1 izvršilac

1.9.                 Stručni saradnik za katastarske poslove,

Područna jedinica Trebinje                                                                              1 izvršilac

II Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

1.         da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2.         da je stariji od osamnaest (18) godina;

3.         da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4.         da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) 

mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i

5.         da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

III Posebni uslovi:

Za radna mjesta označena pod brijem: 1.1. i 1.2.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera (akademski studij prvog ciklusa sa 240 ECTS bodova ili ekvivalent-najmanje četiri godine osnovnih studija) ili geodetski fakultet, vojno-tehnička akademija - smjer geodezija ili drugi fakultet geodetskog smjera (akademski studij prvog ciklusa sa 240 ECTS bodova ili ekvivalent-najmanje četiri godine osnovnih studija ili drugi ciklus strukovnih studija geodetskog smjera sa ukupno 240 ECTS bodova;) najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu  obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radna mjesta označena pod brijem: 1.3. i 1.4.

VII stepen stručne spreme; geodetski fakultet ili fakultet geodetskog smjera; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radna mjesta označena pod brijem: 1.5., 1.6., 1.7. i 1.8.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 1.9.

IV stepen stručne spreme; geodetska škola, geodetsko-tehnička škola, građevinska škola-smjer geodezija i tehnička škola-smjer geodezija; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

IV Opis poslova, status i kategorija za navedena radna mjesta nalazi se na internet stranici Agencije za državnu upravu.

V Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.

Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko

    su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa

    Zakonom o visokom obrazovanju) za radna mjesta označena pod brojem:

    1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8.;

b) diplome/svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi za radno mjesto

     označeno pod brojem: 1.9.;

v) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave

    ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa

    Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

g) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

-           diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu za radna mjesta

označena pod brojem: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8.;

-           diplome/svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi za radno mjesto

označena pod brojem: 1.9.;

-           uvjerenja o položenom stručnom ispitu rad u republičkim organima uprave

            ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa

            Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

-           uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

-           uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

-           uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

VIII Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine“ i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine“.  

Najčitanije