Oglasi za posao

Šumarski inspektor

Poslodavac:
Republička uprava za inspekcijske poslove
Grad:
Banjaluka
Vrsta zaposlenja:
Neodređeno
Stručna sprema:
VSS
Oglas objavljen:
18.05.2023
Oglas važi do:
02.06.2023
Republička uprava za inspekcijske poslove

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњено радно мјесто

I - 1      Републичка управа за инспекцијске послове

1.1.                       Шумарски инспектор,

Сектор шумарске инспекције, Одјељење Бања Лука                                               1 извршилац

II Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

1.            да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2.            да је старији од осамнаест (18) година;

3.            да има општу здравствену способност;

4.            да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) 

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и

5.            да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 III Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем: 1.1.

ВСС - најмање 240 ECTS бодова (European credit transfer system); дипломирани инжењер шумарства; три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; посједовање возачке дозволе „Б“ категорије.

IV Опис послова, статус и категорија за наведено радно мјесто налази се на интернет страници Агенције за државну управу.

V Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени.

Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

VI Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету

    (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске

    и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању)

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе

    или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита у складу са

    Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

Кандидати који буду позвани на улазни интервју за радно мјесто „шумарски инспектор“ обавезни су донијети возачку дозволу „Б“ категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

VII Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-              дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету

(признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске

 и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању);

-              увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе

или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита у складу са

Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

-              увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

-              увјерења о општој здравственој способности;

-              увјерења о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-              возачке дозволе „Б“ категорије.

VIII Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине“ и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине“.                                                                                                                        

Najčitanije