Oglasi za posao

Veterinarski inspektor, načelnici odjeljenja, viši stručni saradnici...

Poslodavac:
Agencija za državnu upravu
Grad:
Banjaluka
Vrsta zaposlenja:
/
Stručna sprema:
VSS
Oglas objavljen:
25.11.2021
Oglas važi do:
08.12.2021
Agencija za državnu upravu

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

I - 1 Republička uprava za inspekcijske poslove

1.1. Veterinarski inspektor,

Sektor veterinarske inspekcije, Odjeljenje Banja Luka

 

1 izvršilac

 

2 Republički hidrometeorološki zavod

 

2.1. Načelnik Odjeljenja bdijenja                                                                        1 izvršilac

2.2. Viši stručni saradnik za klimatologiju                                                  1 izvršilac

2.3. Viši stručni saradnik za bilans voda                                       1 izvršilac

2.4. Viši stručni saradnik za poslove ispitivanja

        fizičko-hemijskih karakteristika voda                                            1 izvršilac

II  Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

1.     da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2.     da je stariji od osamnaest (18) godina;

3.     da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4.     da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) 

mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i

5.     da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa

III Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brijem: 1.1.

VSS - najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system); doktor veterinarske medicine ili diplomirani veterinar; tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 2.1.

VII stepen stručne spreme; prirodno-matematički fakultet, smjer meteorologije ili fizike ili fizički fakultet, odsjek meteorologije; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 2.2.

VII stepen stručne spreme; prirodno-matematički fakultet, smjer meteorologije ili profesor fizike, fizički fakultet, odsjek meteorologije ili poljoprivredni fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 2.3.

VII stepen stručne spreme; arhitektonsko-građevinski fakultet ili rudarsko-geološki fakultet, smjer hidrogeologije, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 2.4.

VII stepen stručne spreme; tehnološki fakultet ili prirodno-matematički fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje rada na računaru.

IV

Opis poslova, status i kategorija za navedena radna mjesta nalazi se na internet stranici Agencije za državnu upravu.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.

Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu

    (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i

     Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave

    ili rješenje o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom

    o stručnom ispitu za rad  u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o  radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1. (veterinarski inspektor) obavezni su donijeti vozačku dozvolu "B" kategorije na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

-       diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu

(priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i

Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

-       uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave

        ili rješenje o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom

o stručnom ispitu za rad  u upravi Republike Srpske;

-       uvjerenja ili potvrde o  radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

-       uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

-       uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

-       vozačke dozvole "B" kategorije za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1..

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Nezavisne novine".      

VD  DIREKTORA 

 Aleksandar Radeta

Najčitanije