Oglasi za posao

Viši stručni saradnik, Inspektor

Poslodavac:
Uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo za prostorno uređenje
Grad:
Banjaluka, Bijeljina, Doboj...
Vrsta zaposlenja:
Neodređeno
Stručna sprema:
VSS
Oglas objavljen:
17.10.2020
Oglas važi do:
01.11.2020
Uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo za prostorno uređenje

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

I - 1   Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

1.1.              Viši stručni saradnik stratešku procjenu i prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu 1 izvršilac

  2.    Republička uprava za inspekcijske poslove

2.1.    Urbanističko građevinski inspektor, Sektor urbanističko građevinske i ekološke inspekcije, Odjeljenje Banja Luka  1 izvršilac

2.2.    Inspektor za socijalnu zaštitu, Sektor zdravstvene inspekcije, Odjeljenje Bijeljina 1 izvršilac

2.3.    Fitosanitarni inspektor, Sektor poljoprivredne inspekcije, Odjeljenje Doboj 1 izvršilac

2.4.    Inspektor za prosvjetu i sport, Sektor inspekcije za prosvjetu i sport, Odjeljenje Banja Luka 1 izvršilac

2.5.    Tržišni inspektor, Sektor tržišne inspekcije, Odjeljenje Banja Luka i Odjeljenje Bijeljina 2 izvršioca

II Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

1.       da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2.       da je stariji od osamnaest (18) godina;

3.       da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4.       da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) 

mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i

5.       da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

III Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; 240 ECTS bodova,  tehnološki fakultet, prirodno matematički fakultet ili drugi fakultet-smjer hemija; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje engleskog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VSS - najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani inženjer građevinarstva, diplomirani inženjer arhitekture ili diplomirani prostorni planer, tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.2.

VSS - najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani socijalni radnik ili diplomirani pravnik, tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.3.

VSS - najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja, diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede za biljnu proizvodnju ili diplomirani inženjer poljoprivrede, tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.4.

VSS - najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani pravnik, profesor sociologije, profesor filozofije, profesor jezika i književnosti, profesor geografije, profesor psihologije, profesor pedagogije, diplomirani pedagog, profesor istorije, profesor matematike, profesor fizike, profesor informatike, profesor hemije, profesor biologije, odnosno profesor dvopredmetne grupe predmeta od kojih je bar jedan naveden u ovom stavu, profesor razredne nastave, diplomirani bibliotekar, diplomirani arhivist, profesor fizičkog vaspitanja, diplomirani inženjer saobraćaja, diplomirani komunikolog ili diplomirani ekonomista, tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.5.

VSS - najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani ekonomista, diplomirani pravnik, diplomirani inženjer elektrotehnike-svih stručnih zvanja i usmjerenja, diplomirani inženjer mašinstva, diplomirani inženjer tehnologije, diplomirani inženjer hemijske tehnologije, diplomirani inženjer hemijskih procesa, diplomirani inženjer tekstilnog inženjerstva ili diplomirani turizmolog, tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije.

IV Opis poslova, status i kategorija za navedena radna mjesta nalazi se na internet stranici Agencije za državnu upravu.

V Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a)  diplome o završenoj školskoj spremi

     (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne

     i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave

    ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim

    organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v)  uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g)  dokaza o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju  za radna mjesta označena pod brojem: 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5. (radna mjesta inspektora u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove) obavezni su donijeti vozačku dozbolu „B“ kategorije  na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

-        diplome o završenoj školskoj spremi;

-        uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

-        uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

-        uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

-        uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

-        dokaza o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.;

-        vozačke dozvole „B“ kategorije za radna mjesta označena pod brojem: 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine“ i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine“.                                                                                                                           

Najčitanije