Oglasi za posao

Viši stručni saradnik

Poslodavac:
Poreska uprava
Grad:
Banjaluka
Vrsta zaposlenja:
Neodređeno
Stručna sprema:
VSS
Oglas objavljen:
23.05.2023
Oglas važi do:
06.06.2023
Poreska uprava

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

I - 1      Пореска управа

1.1.                       Виши стручни сарадник за пријем и обраду пореских пријава,

Одсјек за пријем и обраду пореских пријава,

Подручна јединица Бања Лука, Подручи центар Бања Лука                                 1 извршилац

1.2.                       Стручни сарадник за пореске обвезнике, Одсјек за регистрацију и

услуге пореским обвезницима, Подручна јединица Бања Лука,

Подручни центар Бања Лука                                                                                             1 извршилац

1.3.                       Виши стручни сарадник за обраду предмета,

Подручна јединица Градишка, Подручни центар Бања Лука                                1 извршилац

1.4.                      Виши стручни сарадник за наплату и сложене услуге,

Одјељење наплате за правна лица, Подручни центар Добој                                1 извршилац

1.5.                      Стручни сарадник за пореске обвезнике,

Подручна јединица Теслић, Подручни центар Добој                                              1 извршилац

1.6.                       Начелник Подручне јединице Дервента,

Подручна јединица Дервента, Подручни центар Добој                                          1 извршилац

1.7.                       Начелник Подручне јединице Модрича,

Подручна јединица Модрича, Подручни центар Добој                                          1 извршилац

1.8.                       Млађи порески инспектор за посебне контроле,

Одсјек за посебне контроле, Одјељење за контролу,

Подручни центар Источно Сарајево                                                                               1 извршилац

1.9.                       Виши стручни сарадник за наплату и сложене услуге,

Одјељење налате за правна лица,

Подручни центар Источно Сарајево                                                                               1 извршилац

1.10.      Виши стручни сарадник за наплату и услуге,

Одјељење наплате за предузетнике и физичка лица,

Подручни центар Источно Сарајево                                                                               1 извршилац

1.11.      Руководилац Подручне јединице Чајниче,

Подручни центар Источно Сарајево                                                                               1 извршилац

1.12.      Виши стручни сарадник за обраду најсложенијих предмета,

Подручна јединица Рогатица, Подручни центар Источно Сарајево                    1 извршилац

1.13.      Виши стручни сарадник за обраду предмета,

Подручна јединица Приједор, Подручни центар Приједор                                   1 извршилац

1.14.      Виши стручни сарадник - аналитичар за процјену ризика,

Одјељење за истраге и обавјештајне послове, Сектор за контролу,

истраге и обавјештајне послове, Сједиште Пореске управе                                  1 извршилац

II  Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

1.            да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2.            да је старији од осамнаест (18) година;

3.            да има општу здравствену способност;

4.            да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) 

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и

5.            да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса

III Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем: 1.1.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова); најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 1.2.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 1.3.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са стечених 240 ECTS бодова); најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 1.4.

Економски факултет или други факултет економског смјера или факултет политичких наука; VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова); најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 1.5.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 1.6.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова); најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 1.7.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова); најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 1.8.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова); најмање двије (2) године радног искуства у струци или једна (1) година искуства на инспекцијским пословима; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен испит за возача моторног возила „Б“ категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 1.9.

Економски факултет или други факултет економског смјера или факултет политичких наука; VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова); најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 1.10.

Економски факултет или други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова); најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 1.11.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова); најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 1.12.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова); најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 1.13.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са стечених 240 ECTS бодова); најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 1.14.

Економски факултет или други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; висока стручна спрема (VII степен стручне спреме или први циклус студија са стечених најмање 180 ECTS бодова); најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

IV Опис послова, статус и категорија за наведена радна мјеста налази се на интернет страници Агенције за државну управу.

V Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени.

Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

VI Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету

    (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и

    Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању)

    за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10.,

    1.11., 1.12., 1.13., 1.14.;

б) дипломе/свједочанства о завршеној средњој стручној спреми за

     радна мјеста означена под бројем: 1.2., и 1.5.;

в) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе

     или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита у складу са

     Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске

г)  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

Кандидати који буду позвани на улазни интервју за радно мјесто означено под рeдним бројем: 1.8. обавезни су донијети возачку дозволу „Б“ категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

1 VII Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-              дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету

за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9.,

1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14.;

-              дипломе/свједочанства о завршеној средњој стручној спреми за

радна мјеста означена под бројем: 1.2., и 1.5.;

-              увјерења или потврде о  радном искуству у траженом степену образовања;

-              увјерења о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-              увјерења о општој здравственој способности;

-              увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе

или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита у складу са

Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

-              возачке дозволе „Б“ категорије за радно мјесто означено под бројем: 1.8.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

VIII Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине“ и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине“.      

Najčitanije