Dijana Kozarski

Pre­mi­nu­la primabalerina Di­ja­na Ko­zar­ski, predavala i u Banjaluci

BEO­GRAD - Di­ja­na Ko­zar­ski, pri­ma­ba­le­ri­na Srpskog na­ro­dnog po­zo­ri­šta u No­vom Sa­du i re­do­vna pro­fe­so­ri­ca na Aka­de­mi­ji umje­tnos­ti u ovom gra­du, pre­mi­nu­la je u 56. go­di­ni. Vi­jest su među prvi­ma obja­vi­li u ne­dje­lju na­veče admi­nis­tra­to­ri stra­ni­ce "Prva ba­let­ska ško­la" iz Ba­nja­lu­ke, u ko­joj je ona ta­kođe pre­da­va­la i to kao prva pro­fe­so­ri­ca kla­sičnog ba­le­ta.

Najčitanije