Moto sport

Pratite nas na Google news

Mar­kes u "klu­bu 50"

Mar­kes u "klu­bu 50"
Foto: N.N. | Mar­kes u "klu­bu 50"
Maja Predragović

Mark Mar­kes, mo­to­ci­klis­ta fa­bričke Hon­de, upi­sao je 50. po­bje­du u Mo­to GP i ta­ko pos­tao tek čet­vrti vo­zač ko­jem je to po­šlo za ru­kom. Pri­je nje­ga to su učini­li re­kor­der Va­len­ti­no Ro­si (89), Đako­mo Agos­ti­ni (68) i Maj­kl Du­an (54).

Špa­nac Mar­kes je do šes­te ovo­se­zon­ske po­bje­de sti­gao juče u Brnu, gdje je po­bi­je­dio is­pred vo­zača fa­bričkog Du­ka­ti­ja An­dree Do­vi­ci­oza u trci ko­ja je zbog ja­ke ki­še ka­sni­la 35 mi­nu­ta. 
 
"Bio sam ve­oma skon­cen­tri­san od star­ta, vi­dio sam da je Do­vi iza me­ne i stal­no sam se tru­dio da bu­dem brži. Ve­oma sam srećan, bio je ovo lud vi­kend", re­kao je on.
 
Treći kroz cilj pro­šao je Džek Mi­ler iz Pra­mak Du­ka­ti­ja, dok je le­ge­ndar­ni Ro­si (Ja­ma­ha) bio šes­ti.
 
Mar­kes na­kon 10 trka vo­di u ge­ner­al­nom pla­sma­nu sa 210 bo­do­va, a sli­je­de Do­vi­ci­ozo sa 147 i Da­ni­lo Pe­trući (Du­kat) sa 129.
 
Juče se ra­do­vao i mlađi brat Mar­ka Ma­rkesa, Aleks, ko­ji je tri­jum­fo­vao u Mo­to 2 šam­pi­ona­tu vo­zeći za VDS rej­sing. On je pe­tom po­bje­dom ove se­zo­ne po­većao pre­dnost u ge­ner­alnom pla­sma­nu u odno­su na To­mam Lu­ti­ja, ko­ji ni­je za­vršio trku. Mar­kes ima 161 bod, a Lu­ti 128. Ka­da je ri­ječ o ne­dje­ljnoj trci, Aleks je sla­vio is­pred Ita­li­ja­na Fa­bi­ja di Đan­an­to­ni­ja (Spid ap) i Enea Bas­ti­ja­ni­ni­ja (Ital­trans).
 
Is­tog da­na vožena je i 10. trka Mo­to 3 šam­pi­ona­ta, u ko­joj je naj­brži bio vo­zač Maks Rej­sing ti­ma Aron Ka­ne. On je ovom po­bje­dom u ge­neral­nom pla­sma­nu pres­ti­gao Lo­ren­ca de­la Por­tu (Le­opard rej­sing), ko­ji sa­da ima 145 bo­do­va, tri ma­nje od Ka­nea. De­la Por­ta je juče bio dru­gi, dok je treće mjes­to na po­di­ju­mu za­uzeo Ita­li­jan To­ni Ar­bo­li­no (VNE Snaj­mers).
 
Na­re­dnu trku naj­bo­lji mo­to­ci­klis­ti vo­ziće u Aus­tri­ji 11. av­gus­ta.
 
Ge­ne­ral­ni pla­sman
1. Mark Mar­kes 210
2. An­drea Do­vi­ci­ozo 147
3. Da­ni­lo Pe­trući 129
4. Aleks Rins 114
5. Ma­ve­rik Vi­nja­les 91
 
Vo­zači sa naj­vi­še po­bje­da
1. Va­len­ti­no Ro­si 89
2. Đako­mo Agos­ti­ni  68
3. Maj­kl Du­an 54
4. Mark Mar­kez 50
5. Hor­he Lo­ren­co 47
 
1949.
osno­van Mo­to GP

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije