Tržište

Upravna zgrada 'Krajinaputeva' na Bubnju ponuđena na javnu prodaju

Upravna zgrada 'Krajinaputeva' na Bubnju ponuđena na javnu prodaju
Upravna zgrada 'Krajinaputeva' na Bubnju ponuđena na javnu prodaju
Zlatan Čekić

BI­HAĆ - Upra­vna zgra­da pre­du­ze­ća "Kra­ji­na­pu­te­vi" iz Bi­ha­ća, ko­ja se na­la­zi u stro­gom cen­tru ovog gra­da, po­nu­đe­na je na ja­vnu pro­da­ju po po­čet­noj ci­je­ni ko­ja izno­si 650.000 ma­ra­ka.

Odlu­ku o pro­da­ji ovog obje­kta do­nio je odbor ste­čaj­nih po­vje­ri­la­ca ovog pre­du­ze­ća, a pro­da­ja će se oba­vi­ti kom­bi­no­va­nom me­to­dom, pi­sme­nim po­nu­da­ma i usme­nim nadmetanjem.

Za­ni­mlji­vo je ka­ko zgra­da, ko­ja je pre­dmet pro­da­je, pred­stav­lja kul­tur­no-is­to­rij­sku zna­me­ni­tost jer je iz­gra­đe­na u prvim go­di­na­ma vla­da­vi­ne Aus­tro­ugar­ske ovim pros­to­ri­ma.

Pro­da­jom imo­vi­ne "Kra­ji­na­pu­te­va" nas­to­je se izmi­ri­ti du­go­va­nja ovo­ga, ne­ka­da re­spe­kta­bil­nog pre­du­ze­ća, ko­ja izno­se oko 6,5 mi­li­ona ma­ra­ka.

Ovo je dru­gi po­ku­šaj pro­da­je ove zgra­de, bu­du­ći da je pri­je go­di­nu da­na Vla­da USK po­nu­di­la 650.000 ma­ra­ka za nje­nu ku­po­vi­nu. Za­mi­sao je bi­la da se u zgra­du use­li Pravni fa­kul­tet u Bi­ha­ću, ko­ji tre­nu­tno ra­di u iznaj­mlje­nim pros­to­ri­ja­ma, me­đu­tim, Vla­da je u po­slje­dnji čas odus­ta­la od ku­po­vi­ne.

Naj­ve­ći dio du­go­va­nja "Kra­ji­na­pu­te­vi" ima­ju za ne­pla­će­ne po­re­ze, te za kre­di­tne oba­ve­ze pre­ma ban­ka­ma ko­je ni­su vra­će­ne.

Ovo pre­du­ze­će, pri­je ra­ta i u prvim po­sli­je­ra­tnim go­di­na­ma, bi­lo je je­dan od li­de­ra u gra­đe­vin­skoj dje­la­tnos­ti na po­dru­čju USK te za­poš­lja­va­lo ne­ko­li­ko sto­ti­na ra­dni­ka.

Komentare na ovu vijest mogu postaviti samo prijavljeni čitaoci.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Molimo vas da vaša iskustva i zapažanja prilikom korištenja aplikacije za komentarisanje podijelite sa nama.

Pošaljite komentar

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Izdvojeno
Najčitanije