Pozornica

Pre­mi­nu­la primabalerina Di­ja­na Ko­zar­ski, predavala i u Banjaluci

Pre­mi­nu­la primabalerina Di­ja­na Ko­zar­ski, predavala i u Banjaluci
Foto: N.N. | Pre­mi­nu­la pri­ma­ba­le­ri­na Di­ja­na Ko­zar­ski, predavala i u Banjaluci
Agencije

BEO­GRAD - Di­ja­na Ko­zar­ski, pri­ma­ba­le­ri­na Srpskog na­ro­dnog po­zo­ri­šta u No­vom Sa­du i re­do­vna pro­fe­so­ri­ca na Aka­de­mi­ji umje­tnos­ti u ovom gra­du, pre­mi­nu­la je u 56. go­di­ni. Vi­jest su među prvi­ma obja­vi­li u ne­dje­lju na­veče admi­nis­tra­to­ri stra­ni­ce "Prva ba­let­ska ško­la" iz Ba­nja­lu­ke, u ko­joj je ona ta­kođe pre­da­va­la i to kao prva pro­fe­so­ri­ca kla­sičnog ba­le­ta.

"Ve­li­ki čo­vjek i ve­li­ki stručnjak. Nje­na ener­gi­ja i zna­nje ut­ka­ni su u te­me­lje na­še ško­le. Di­ja­na, ni­ka­da te nećemo za­bo­ra­vi­ti! Ne­ka ti je vječna sla­va i hva­la", na­pi­sa­no je u obja­vi.

Od Di­ja­ne su se opros­ti­li i broj­ni po­što­va­oci pu­tem druš­tve­nih mreža.

"Broj­ke kažu 1965 - 2021. A ja ne­ka­ko ve­ru­jem da ćete igra­ti i pos­to­ja­ti večno. Ima va­ljda ne­ka po­zor­ni­ca i u car­stvu Božjem", na­pi­sa­no je u je­dnoj od obja­va.

Rođena je u Be­ra­ni­ma, a ba­let­sku ško­lu "Lu­jo Da­vičo" po­hađala je u Beo­gra­du, dok je kla­sičan ba­let izučava­la i u Mos­kvi. Pri­ma­ba­le­ri­na Srpskog na­ro­dnog po­zo­ri­šta (SNP) pos­ta­la je 1994. go­di­ne, a do­bi­ja­la je pri­zna­nja ka­ko ma­tične kuće, ta­ko i sa svjet­ske sce­ne. Dvi­je­hi­lja­di­tih ula­zi u nas­ta­vu i bi­va an­gažova­na na Aka­de­mi­ji umje­tnos­ti u No­vom Sa­du i na Aka­de­mi­ji umje­tnos­ti u Ba­nja­lu­ci.

U du­go­go­diš­njoj pro­fe­si­onal­noj ka­ri­je­ri odi­gra­la je vi­še od 300 so­lis­tičkih pred­sta­va i os­tva­ri­la se u vi­še od 40 ulo­ga u sa­vre­me­noj umje­tnos­ti, a na­građena je za izu­ze­tna umje­tnička os­tva­re­nja u po­zo­ri­štu. No­si­lac je zla­tnih i bron­za­nih odličja sa Ju­go­slo­ven­skih ba­let­skih ta­kmičenja, a ta­kođe je i do­bi­tni­ca šest go­diš­njih po­zo­ri­šnih pri­zna­nja za izu­ze­tno umje­tničko os­tva­re­nje. Go­di­ne 2001. do­dje­lje­no joj je i naj­vi­še pri­zna­nje SNP-a - Zla­tna pla­ke­ta "Jo­van Đorđević".

Sa­rađiva­la je sa Fe­ren­com Bar­ba­ijem, Iš­tva­nom Her­co­gom, Ko­ka­nom Mla­de­no­vićem i dru­gi­ma. Bi­la je izu­ze­tno po­što­va­na ka­ko među ko­le­ga­ma, ta­ko i među učeni­ci­ma i učeni­ca­ma.

 

 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije