Jet set

Ličnos­ti ko­je su stu­pile u ve­zu sa svo­jim naj­većim ido­li­ma

Ličnos­ti ko­je su stu­pile u ve­zu sa svo­jim naj­većim ido­li­ma
Foto: N.N. | Ličnos­ti ko­je su stu­pile u ve­zu sa svo­jim naj­većim ido­li­ma
David Jojić

Re­per Ka­nje Vest i ri­ja­li­ti zvi­jez­da Kim Kar­da­šij­an u bra­ku su od 2014. godine, ali ma­lo lju­di zna da su oni pri­je to­ga du­go bi­li do­bri pri­ja­te­lji. Ka­nje je ne­da­vno pri­znao da je go­di­na­ma bio nje­n obožava­lac.

Iako mno­gi o to­me ma­šta­ju, sa­mo ma­lom bro­ju sre­ćni­ka os­tva­ri se želja da počnu da se zabavljaju ili čak da se vjenčaju sa svo­jom omi­lje­nom sla­vnom ličnošću. Ovim pa­ro­vi­ma to je po­šlo za ru­kom. Ne­ki od njih i da­nas su za­je­dno, dok su dru­gi već pre­ki­nu­li.

Kim Kar­da­šij­an i Ka­nje Vest

Ka­nje je ne­ko­li­ko pu­ta u me­di­ji­ma pri­znao da je odu­vi­jek za­lju­bljen u Kim, te je go­di­na­ma bio njen ve­li­ki obožava­lac.

"Po­zna­va­li smo se go­di­na­ma, bi­li smo ja­ko do­bri pri­ja­te­lji. Pos­to­ji ne­što utje­šno u to­me da si s ne­kim ko zna sve o te­bi, po­štu­je te i ra­zu­mi­je. Pro­šli smo kroz mno­go sličnih stva­ri i to nas je sa­mo do­da­tno po­ve­za­lo", re­kla je Kim. Da­nas ona i re­per ima­ju tro­je dje­ce, a čeka­ju i čet­vrto, ko­je će im ro­di­ti su­ro­gat maj­ka.

Džesi­ka Al­ba i Keš Vo­ren

Ame­rička glu­mi­ca Džesi­ka Al­ba svog sa­daš­njeg su­pru­ga, inače fil­mskog pro­du­cen­ta Ke­ša Vo­re­na upo­zna­la je pri­li­kom sni­ma­nja fil­ma "Fan­tas­tična če­tvor­ka". On se u nju odmah za­lju­bio, a bio je i njen ve­li­ki obožava­lac. Ubrzo na­kon što su se počeli za­bav­lja­ti su se vjenčali, a da­nas ima­ju tro­je dje­ce: dvi­je kćer­ke i si­na.

Kej­ti Hol­ms i Tom Kruz

Iako se nji­hov brak ra­spao 2012. go­di­ne zbog mno­gih ne­su­gla­si­ca, ri­jet­ko ko zna da je glu­mi­ca Kej­ti Hol­ms u svog sad već biv­šeg su­pru­ga To­ma Kru­za bi­la za­lju­blje­na još od dje­tinj­stva. U in­ter­vjuu za ame­ričke me­di­je ho­li­vud­ski glu­mac je pri­znao da je Kej­ti sa­nja­ri­la da će se je­dnog da­na kad odras­te uda­ti za nje­ga.

"Je­dnom pri­li­kom mi je pri­zna­la da je kao dje­vojčica bi­la lu­do za­lju­blje­na u me­ne, da je ne­pres­ta­no gle­da­la mo­je fil­mo­ve i da je sa­nja­la da će se je­dnog da­na uda­ti za me­ne. Ni­je li to ne­vje­ro­va­tno", re­kao je Kruz, ko­ji je s glu­mi­com bio u bra­ku šest go­di­na.

En Ha­ta­vej i Adam Šul­man

Ame­rička glu­mi­ca En Ha­ta­vej upo­zna­la je Ada­ma Šul­ma­na 2008. go­di­ne, i to pre­ko za­je­dničkog pri­ja­te­lja. Tek mno­go ka­sni­je Šul­man joj je na­po­kon pri­znao da je go­di­na­ma bio njen ve­li­ki obožava­lac i da je sa­nja­rio o to­me ka­ko bi ona je­dnog da­na mo­gla pos­ta­ti nje­go­va su­pru­ga.

"Čim sam ga vi­dje­la, te is­te večeri re­kla sam pri­ja­te­lju ko­ji nas je upo­znao: 'To je to, si­gur­na sam da je on čo­vjek za ko­jeg ću se je­dnog da­na uda­ti', re­kla je je­dnom pri­li­kom ame­ričkim me­di­ji­ma, a ne­ko­li­ko go­di­na ka­sni­je to se i do­go­di­lo. Sla­vni ho­li­vud­ski par je u bra­ku od 2012. go­di­ne, a za­je­dno ima­ju i si­na Džona­ta­na.

Emi­li Blant i Džon Kra­sin­ski

Ame­rički glu­mac i re­di­telj Džon Kra­sin­ski od 2010. go­di­ne u bra­ku je s glu­mi­com Emi­li Blant. U ne­da­vnom in­ter­vjuu Džon je ot­krio da je go­di­na­ma bio lu­do za­lju­bljen u Emi­li, a pri­ja­te­lji su ga čes­to ze­za­li da je njen naj­veći, ali i po­ma­lo op­sje­dnu­ti obožava­lac. Ne­da­vno je Emi­li do­bi­la je­dnu pres­tižnu fil­msku na­gra­du, a u emo­ti­vnom go­vo­ru za­hva­li­la je upra­vo nje­mu.

Džon Tra­vol­ta i Ke­li Pres­ton

Ame­rički glu­mac Džon Tra­vol­ta u bra­ku je s Ke­li Pres­ton, ta­kođe glu­mi­com, još od 1991. go­di­ne. Ma­lo ko­me je po­zna­to da je Ke­li go­di­na­ma pri­je nji­ho­vog su­sre­ta bi­la nje­go­va ve­li­ka obožava­te­ljka. Kad su se upo­zna­li, glu­mi­ca je bi­la u bra­ku.

U ne­da­vnom raz­go­vo­ru s vo­di­te­ljem En­di­jem Ko­enom Ke­li je pri­zna­la da se za­lju­bi­la u Tra­vol­tu bez ob­zi­ra na to što je dvi­je go­di­ne bi­la u bra­ku s glum­cem Ke­vi­nom Gejdžom.

"Nažalost, kad smo se Džon i ja tek upo­zna­li, ja sam ta­da bi­la s ne­kim dru­gim. Šta reći, bi­la sam u bra­ku s po­gre­šnom oso­bom i za­to ni­je po­tra­ja­lo", re­kla je ona.

Komentare na ovu vijest mogu postaviti samo prijavljeni čitaoci.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Molimo vas da vaša iskustva i zapažanja prilikom korištenja aplikacije za komentarisanje podijelite sa nama.

Pošaljite komentar

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije