TV

Pogledajte TV repertoar za 17. mart

Pogledajte TV repertoar za 17. mart
Foto: Ustupljena fotografija | Pogledajte TV repertoar za 17. mart
Nezavisne novine

Ukoliko sutra provodite vrijeme pored malih ekrana, pogledajte repertoar programa i šta vas očekuje.

Stig­ni me ako znaš

Sva­kog pet­ka na ma­le ekra­ne sti­že no­va epi­zo­da kvi­za "Stig­ni me ako znaš". Iz pet­ka u pe­tak, Kri­sti­na Ra­den­ko­vić do­če­ku­je pla­vog, žu­tog, cr­ve­nog i ze­le­nog tak­mi­ča­ra, a sa­mo je­dan ili jed­na od njih mo­ći će da iza­đe iz igre kao po­bjed­nik. Da li je tri­de­set se­kun­di do­volj­no da po­ka­že­te šta i ko­li­ko zna­te, ka­kve su tak­ti­ke i iz­ne­na­đe­nja pri­pre­mi­li ovo­go­di­šnji uče­sni­ci ove ču­ve­ne tr­ke zna­nja - mo­ći će­te da pro­vje­ri­te i ovog pet­ka u 22 ča­sa.

RTS 1, 22.00

 

Jav­na bi­bli­o­te­ka

Ka­pa­ci­te­ti svih sklo­ni­šta su pre­pu­nje­ni i jed­ne ve­če­ri ne­ko­li­ko de­se­ti­na bes­kuć­ni­ka ko­ji da­ne pro­vo­de u grad­skoj bi­bli­o­te­ci od­lu­ču­je da za­u­zme bi­bli­o­te­ku. U či­nu gra­đan­ske ne­po­slu­šno­sti oni od­bi­ja­ju da na­pu­ste zgra­du i, za­ba­ri­ka­di­rav­ši se na jed­nom spra­tu, ne do­zvo­lja­va­ju obez­bje­đe­nju i po­li­ci­ji da uđe, za­htije­va­ju­ći od grad­skih vla­sti da to­kom hlad­nog pe­ri­o­da pre­tvo­re grad­sku bi­bli­o­te­ku u spe­ci­jal­no sklo­ni­šte. Si­tu­a­ci­ja br­zo eska­li­ra i pre­tva­ra se u me­dij­sko-po­li­tič­ki šou u ko­me po­tre­be ugro­že­nih lju­di ni­ko od lju­di sa vla­sti ne uzi­ma u ob­zir ob­ra­ču­na.

Ulo­ge: Alek Bol­dvin, Tej­lor Ši­ling, Emi­lio Este­vez

Re­ži­ja: Emi­lio Este­vez

UNA TV, 22.20

 

---------------------------------

 

RTRS, 17.36

Emi­si­ja: Ba­nja­luč­ka pa­no­ra­ma

 

HRT 2, 19.25

Pu­to­pis: Je­ze­ro Ba­la­ton - skri­ve­ni evrop­ski raj

 

No­va BH, 23.10

Za­ba­va: Sur­vi­vor

 

El­ta 1 HD, 22.15

Mu­zi­ka: El­ta kon­cert - Pi­lo­ti

 

.........................

- RTRS -

...............

 

6.04     Ju­tar­nji pro­gram

9.00     Ju­tar­nji dnev­nik

9.15     Re­li­gij­ski ka­len­dar

9.22     Iva­no­vi pro­tiv Iva­no­vih, se­ri­ja

9.48     Kva­drat na zna­nje 

10.21  Iz na­še ku­hi­nje

10.47  Žen­ski raj, se­ri­ja

12.00  Dnev­nik 1

12.23  TV ka­len­dar

12.29  Pe­čat 

13.34  Bez ko­men­ta­ra

13.39  Re­li­gij­ski ka­len­dar 

13.50  Vi­je­sti

13.56  FILM Led i ne­bo 

15.25  Ču­va­ri tra­di­ci­je

15.56  Dug mo­ru, se­ri­ja

17.00  Srp­ska da­nas

17.31  TV ka­len­dar

17.36  Ba­nja­luč­ka pa­no­ra­ma

18.07  Re­pu­bli­ka - Is­toč­no Sa­ra­je­vo

18.32  Žen­ski raj, se­ri­ja

19.30  Dnev­nik 2

20.07  Dug mo­ru, se­ri­ja

20.58  FILM Mla­dost

23.05  Dnev­nik 3

23.37  Atri­jum

23.44  RTRS mu­zi­ka

0.19     FILM Džan­go

 

.............................

- RTRS+ -

.........................

 

6.00     Kon­cert za do­bro ju­tro

9.02     Do­ku­men­tar­ni pro­gram

9.52     Sta­ni da ti ka­žem

10.16  Mu­zič­ki pro­gram

10.31  Re­li­gij­ski ka­len­dar

10.38  TV ka­len­dar

10.44  DV - Rev

11.12  Žen­ski raj, se­ri­ja

11.53  Kon­cert - To­ni Ce­tin­ski

13.36  Art ma­ši­na

14.27  Do­ku­men­tar­ni pro­gram

15.02  DV - Rev 

15.28  Žen­ski raj, se­ri­ja

16.10  Do­ku­men­tar­ni pro­gram 

17.00  Re­pu­bli­ka - Do­boj 

17.35  Re­li­gij­ski ka­len­dar

17.43  TV ka­len­dar

17.49  Sta­ni da ti ka­žem

18.13  Kva­drat na zna­nje

18.38  Hro­ni­ka Sla­vo­ni­je, Ba­ra­nje i Za­pad­nog Sre­ma

19.03  Mo­že i dru­ga­či­je

19.30  Dnev­nik 2

20.02  Mu­zič­ki pro­gram

20.15  Vez

20.40  FILM Ot­mi­ca

21.46  Kon­cert - Vla­do Ge­or­gi­jev

23.22  Do­ku­men­tar­ni pro­gram

 

.........................

- ATV -

......................

 

6.00     Bo­li­var

7.00     Ko­lo sre­će

8.00     Pre­vr­tlji­vo sr­ce

8.50     Cen­tar da­na

10.30  Ku­hi­nji­ca na otvo­re­nom

11.10  Ko­lo sre­će

11.55  Vi­je­sti

12.15  Ko­le­gi­ni­ce

12.50  Tet a tet sa Ta­tja­nom Tr­ni­nić

13.55  Vi­je­sti

14.00  Isti­ne i la­ži

14.50  Igra sud­bi­ne

15.40  Pre­vr­tlji­vo sr­ce

16.30  Vi­je­sti

16.50  Cen­tar da­na

18.20  Po svi­je­tu sa Ro­ber­tom Da­ce­ši­nom

19.00  ATV vi­je­sti

19.52  Bez ko­men­ta­ra

20.00  Lu­tri­ja RS, lo­to

20.10  Pri­ča se

21.30  Igra sud­bi­ne

22.15  Isti­ne i la­ži

23.00  Te­ma da­na

23.10  Red rok

23.30  Bo­li­var

0.00     Cen­tar da­na

1.30     Fli­beg

2.30     FILM Osvet­nik

4.00     Pri­ča se

5.00     Na­ša Srp­ska

5.30     Ku­hi­nji­ca na otvo­re­nom

 

..............................

- EL­TA 1 HD -

.................................

 

6.30     Mu­zič­ki in­ter­me­co

7.00     Ho­ro­skop

7.05     Co­Co­me­lon

7.30     Ku­hi­nji­ca

8.00     Mu­zič­ki pro­gram

8.55     Ho­ro­skop

9.00     Pu­tuj­te sa na­ma

9.30     Mo­da i stil

10.00  Co­Co­me­lon

10.15  Saj­ber zlo­sta­vlja­nje

11.00  Im­puls zna­nja

12.30  Pu­tuj­te sa na­ma

13.00  In­ter­me­co

13.30  Vri­je­me na in­ter­ne­tu i za­vi­snost

13.45  Mu­zič­ki in­ter­me­co

15.00  Mo­ja pri­ča

16.00  Iz­la­ga­nje por­no­gra­fi­ji

16.15  In­ter­me­co

16.30  Ku­hi­nji­ca

17.00  Srp­ska­Ca­fe vi­je­sti

17.10  Mu­zič­ki pro­gram

18.00  Atlas

18.30  Tra­ga­či uspo­me­na

19.00  Srp­ska­Ca­fe vi­je­sti

19.10  Co­Co­me­lon

19.45  Opa­sno­sti na in­ter­ne­tu

20.00  Pri­če s ka­me­na

20.30  Fru­ško­gor­ski ma­na­sti­ri

21.00  Srp­ska­Ca­fe vi­je­sti

21.10  Lov­ci na ubi­ce

22.15  El­ta kon­cert: Pi­lo­ti, 1 dio

23.00  Srp­ska­Ca­fe vi­je­sti

23.10  El­ta kon­cert: Pi­lo­ti, 2. dio

23.40  Mo­da i stil

0.10     Sti­li­gram

-           Noć­ni pro­gram

 

.......................

 - OBN -

...............................

 

8.00     Vre­men­ska prog­no­za

8.05     Atom­ska Be­ti

8.25     Ha­o­tik

9.10     Je­sma, se­ri­ja

10.05  Vre­men­ska prog­no­za

10.10  Džan, se­ri­ja

12.05  Vre­men­ska prog­no­za

12.10  Mo­ja kćer­ka, se­ri­ja

13.10  Bal­kan­ska pri­ča, se­ri­ja

14.10  Vre­men­ska prog­no­za

14.15  Dok­tor, se­ri­ja

15.05  Do­ma­će je do­ma­će

16.05  Iz ba­ki­ne ku­hi­nje

17.00  Ama­net, se­ri­ja

17.50  Iz ba­ki­ne ku­hi­nje

18.40  Vre­men­ska prog­no­za

18.50  OBN in­fo

19.30  Me­lek, se­ri­ja

20.00  Bal­kan­ska pri­ča, se­ri­ja

20.55  Dok­tor, se­ri­ja

21.45  Ama­net, se­ri­ja

22.35  Su­per­mo­del

23.35  Vre­men­ska prog­no­za

23.40  OBN in­fo

0.00     Astro šou

 

.........................

- RTS 1 -

............................

 

6.00     Ve­sti

6.05     Ju­tar­nji pro­gram

11.00  Ve­sti

11.05  Taj­ne vi­no­ve lo­ze, se­ri­ja

12.00  Dnev­nik

13.00  FILM En­kla­va

14.35  Gra­đa­nin

15.05  Ga­stro­no­mad

15.20  Ovo je Sr­bi­ja

16.05  La­ko je Ra­le­tu, se­ri­ja

17.00  Dnev­nik RT Voj­vo­di­na

17.20  Šta ra­di­te, bre

17.45  Be­o­grad­ska hro­ni­ka

18.25  Oko

19.00  Sla­ga­li­ca

19.30  Dnev­nik

20.05  La­ko je Ra­le­tu, se­ri­ja

21.00  No­vi po­če­tak

22.00  Stig­ni me ako znaš

23.00  Dnev­nik

23.20  Kul­tur­ni dnev­nik

23.35  Mor­na­rič­ki spe­ci­jal­ci, se­ri­ja          

0.20     FILM En­kla­va

3.00     Ve­sti

3.03     Gra­đa­nin

3.30     Oko

4.03     No­vi po­če­tak

4.55     Taj­ne vi­no­ve lo­ze, se­ri­ja

 

.......................

- RTS 2 -

.........................

 

7.20     Kon­cert za do­bro ju­tro

8.10     Sla­ga­li­ca

9.00     Na slo­vo, na slo­vo

9.30     Ra­do­znal­ci

9.50     Je­zič­ke ne­do­u­mi­ce

9.55     Sve­znal­kov reč­nik

10.05  Obra­zov­no ogle­da­lo

10.40  Do de­ta­lja

11.10  Ku­hi­nja mo­ga kra­ja

12.10  Sim­fo­nij­ski or­ke­star RTS

13.00  Ra­do­znal­ci

13.20  Je­zič­ke ne­do­u­mi­ce

13.25  Eko mi­ni­ja­tu­re

13.30  Bla­go iz du­bi­na

13.55  Sve­znal­kov reč­nik

14.00  In­ter­nat za ple­mić­ke kće­ri, se­ri­ja

14.50  Mor­na­rič­ki spe­ci­jal­ci, se­ri­ja         

15.35  Žen­ski raj, se­ri­ja

16.20  Sr­bi­ja na ve­zi

16.50  Lov i ri­bo­lov

17.20  Da nam ni­je

17.40  Sve­znal­kov reč­nik

17.45  No­vi srp­ski umo­vi

18.00  Na­u­ka 2023.

18.30  Na­uč­ni por­tal

19.05  In­ter­nat za ple­mić­ke kće­ri, se­ri­ja

20.00  Dan se­ća­nja na po­grom na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji 2004.

21.00  Žen­ski raj, se­ri­ja

21.45  Sa­vre­me­ni svet­ski pi­sci

22.15  Stu­dio zna­nja

23.15  FILM Sreć­ni za­jed­no

0.50     Kon­cert Big ben­da RTS

 

.......................

 - BHT 1 -

....................

 

6.55     Ju­tro za sve

10.00  Vi­je­sti

10.10  Gla­di­ja­tor­ska aka­de­mi­ja

10.35  Ov­či­ca Šo­ne

10.45  Te­le­ta­bi­si

10.55  Ghost Me­card

11.10  Kad li­šće pa­da, se­ri­ja

12.00  Dnev­nik 1

12.30  U ime na­ro­da

12.55  Pu­te­vi zdra­vlja

13.25  Po­tro­šač­ki smjer

13.55  Vi­je­sti

14.05  Ko­re­ja, ne­mo­gu­će po­no­vo uje­di­nje­nje?

15.00  Ko­re­ja, ne­mo­gu­će po­no­vo uje­di­nje­nje?

16.00  BHT 1 uži­vo

18.00  Kad li­šće pa­da, se­ri­ja

18.50  Co­Co­me­lon

19.00  Dnev­nik 2

19.45  Trend

19.50  No Com­ment

20.00  Ko­nač­no pe­tak

21.00  Dr­vo ži­vo­ta, se­ri­ja

22.00  Dnev­nik 3

22.30  Kor­ner - Mu­zič­ki klub BHRT

23.00  Slu­čaj sa­vje­sti, se­ri­ja

0.35     BHT 1 uži­vo

 

----------------

- UNA TV -

-----------------

 

6.00     Osve­ta, se­ri­ja

6.50     Osve­ta, se­ri­ja

7.45     Eli­za, se­ri­ja    

9.20     Ni­na, se­ri­ja    

10.15  Ni­na, se­ri­ja    

11.10  Lju­bav na no­te, se­ri­ja          

11.55  Lju­bav na no­te, se­ri­ja

13.00  Una vi­je­sti                 

13.10  FILM Ča­plin              

15.00  Una vi­je­sti                 

15.05  FILM Ča­plin - na­sta­vak                    

15.35  Od­mor, se­ri­ja

16.00  Od­mor, se­ri­ja

16.25  FILM Hva­la što pu­ši­te                      

18.00  Una, due, tre, emi­si­ja

18.30  Una dan                     

19.00  Sa­vr­še­na po­ro­di­ca, se­ri­ja    

19.20  Eli­za, se­ri­ja    

20.10  Eli­za, se­ri­ja    

20.55  FILM Šam­pi­o­ni                     

22.20  FILM Jav­na bi­bli­o­te­ka                      

0.15     FILM Sreć­ni­ca                       

1.50     FILM Pu­canj upo­zo­re­nja                 

3.10     Noć­ni pro­gram         

 

..............................

- NO­VA BH -

................................

 

5.50     Dnev­nik

6.40     Am­ba­sa­do­ro­va kći

7.45     No­va In

8.35     Prak­tič­na že­na

9.35     Am­ba­sa­do­ro­va kći

10.50  Ku­mo­vi

12.05  24 Mi­nu­te sa Zo­ra­nom Ke­si­ćem

13.00  Sur­vi­vor

13.30  Vi­je­sti

13.45  Sur­vi­vor

14.30  Prak­tič­na že­na

15.25  Du­ho­vi pro­šlo­sti

15.40  Vi­je­sti

16.02  Du­ho­vi pro­šlo­sti

16.52  To­tal­ni obrt

17.30  No­va In

18.30  Dnev­nik

19.20  Du­ho­vi pro­šlo­sti 

20.15  Ples sa zvi­je­zda­ma

23.10  Sur­vi­vor

0.30     FILM Be­smrt­ni­ci

2.30     FILM Ar­bi­tra­ža

4.15     Dnev­nik

5.05     No­va In

 

..........................

- BN -

.......................

 

6.30     Ju­tar­nji pro­gram

9.00     Pri­če za­vi­čaj­ne

9.50     Ru­ka spa­sa

10.45  Vra­ta do vra­ta, se­ri­ja

12.00  No­vo­sti u pod­ne

12.20  Za­bra­nje­no vo­će, se­ri­ja

16.00  Dnev­nik 1

16.20  Tri se­stre, se­ri­ja

17.00  Za­vjet, se­ri­ja

18.00  Da­nas u Srp­skoj

18.30  Do­bro ju­tro, kom­ši­ja, se­ri­ja 

19.30  Dnev­nik 2

20.00  Pre­su­da, se­ri­ja

21.00  Iza­zo­vi

22.30  Dnev­nik 3

23.00  Klan, se­ri­ja

0.00     Astro­čet

2.00     BN 2

 

.........................

 - RTL -

.....................

 

6.15     RTL di­rekt

7.00     Koc­kić i pri­ja­te­lji

7.30     Yu-Gi-Oh! ZE­XAL

7.55     Štrump­fo­vi

8.15     Lov­ci na ne­kret­ni­ne: Dvo­stru­ka ko­rist

9.20     Bi­jeg u dvo­rac: Sam svoj maj­stor

11.00  Lov­ci na ne­kret­ni­ne: Sa­vr­šen dom

12.00  Zo­vi dok­to­ra!, se­ri­ja

13.00  Zo­vi dok­to­ra!, se­ri­ja

13.50  Očev iz­bor, se­ri­ja

14.40  Lju­bav je na se­lu

15.30  Ve­če­ra za 5 na se­lu

16.30  RTL da­nas

17.10  Bla­go na­ma, se­ri­ja

18.10  Do­đi, po­go­di, osvo­ji

19.00  RTL da­nas

20.15  Ve­če­ra za 5 na se­lu

21.15  Lju­bav je na se­lu

22.20  Sta­nje na­ci­je

23.00  FILM The Buc­ket List

1.00     CSI: NY, se­ri­ja

1.50     RTL da­nas

 

..........................

- HRT 1 -

..........................

 

6.45     Do­bro ju­tro, Hr­vat­ska

10.15  Ri­ječ i ži­vot

10.45  Svi­jet vr­tla­ra

12.00  Dnev­nik 1

12.25  Sr­ca di­vljeg Pan­ta­na­la, se­ri­ja

13.15  Nor­ma­lan ži­vot

14.00  FILM Slat­ko kao pi­ta

15.35  Ma­njin­ski mo­za­ik

15.55  tu­ri­zam.hrt

16.30  Vi­je­sti

16.45  Re­gi­o­nal­ni dnev­nik

17.20  Kod nas do­ma

18.10  Po­tje­ra

19.00  Dnev­nik 2

20.15  Mr­ko­mir I, se­ri­ja

20.45  5.com s Da­ni­e­lom

21.40  FILM Ta­lac

23.35  Dnev­nik 3

0.10     FILM Ha­os u Bang­ko­ku

1.50     FILM Slat­ko kao pi­ta

3.22     Munch, se­ri­ja

4.10     Dnev­nik 2

5.11     Nor­ma­lan ži­vot

5.51     Ri­ječ i ži­vot

 

.......................

- HRT 2 -

.......................

 

5.15     Art a la car­te

5.45     Re­gi­o­nal­ni dnev­nik

6.15     Dr Oz

7.00     Ni­gel­la: Ku­vaj, je­di, po­no­vi

7.27     Bri­tan­ski vr­to­vi u vre­me­nu

8.22     Oba­la ili unu­tra­šnjost

9.09     Vr­sni fran­cu­ski sla­sti­ča­ri

10.04  Džordž Klark - Ču­de­sne ide­je

10.52  Je­ze­ro Ba­la­ton - skri­ve­ni evrop­ski raj

11.54  Ski­ja­nje, Svjet­ski Kup - pa­ra­lel­ni sla­lom (ž+m)

13.10  Ni­gel­la: Ku­vaj, je­di, po­no­vi

13.45  Don Ma­teo, se­ri­ja

14.32  In­spek­tor Džordž Džen­tli, se­ri­ja

16.20  Tko že­li bi­ti mi­li­ju­naš?

17.15  In­deks

17.45  Kuć­ni lju­bim­ci

18.20  Fi­no i vi­no

18.50  Sa­mo la­ga­no

19.20  Hit da­na

19.25  Je­ze­ro Ba­la­ton - skri­ve­ni evrop­ski raj

20.05  Za­gre­bač­ki fe­sti­val 2023.

22.10  En­de­­vor: Mla­di Mor­s, se­ri­ja

23.45  Do­li­na sre­će, se­ri­ja

0.35     In­spek­tor Džordž Džen­tli, se­ri­ja

2.05     Mu­zi­ka

2.35     Noć­ni mu­zič­ki pro­gram - spo­to­vi

 

.............................

 - B92 -

...................

 

6.00     Po­gre­šan čo­vek

7.00     TV čor­ba

7.30     Što­pe­ri­ca

8.00     Cr­ta­ni fil­mo­vi

10.15  Cr­ta­ni fil­mo­vi

12.00  Ve­sti B92

12.45  Po­gre­šan čo­vek

14.00  Ko­lo sre­će

15.00  Dva i po mu­škar­ca

15.30  Dva i po mu­škar­ca

16.00  Ve­sti B92

16.30  B92 sport­ski pre­gled

17.00  Fo­kus

17.45  TV čor­ba

18.15  Što­pe­ri­ca

18.45  Ve­sti B92

19.00  Ku­hi­nja: Rat za ho­tel

19.45  Dva i po mu­škar­ca

20.15  Dva i po mu­škar­ca

20.45  Ve­sti B92

21.00  FILM Efe­kat lep­ti­ra

23.30  Ve­sti B92

0.00     B92 sport­ski pre­gled

0.15     Dva i po mu­škar­ca

0.45     Dva i po mu­škar­ca

1.15     Ku­hi­nja: Rat za ho­tel

1.45     Što­pe­ri­ca

2.15     TV čor­ba

2.45     FILM Dar­fur da­nas

4.30     TV čor­ba

5.00     Što­pe­ri­ca

5.30     TV čor­ba

 

...............................                                                                                                                                

- RA­DIO -

...........................

 

6.00     Raz­bu­dil­nik

9.00     Vi­je­sti

9.05     Ri­zni­ca zna­nja

9.40     Vri­je­me je za sport

10.00  Vi­je­sti

10.05  Za­jed­nič­ki ta­las

12.00  Po­dnev­ne no­vo­sti

12.15  Za­pje­vaj­mo pje­sme sta­re

13.00  Vi­je­sti

13.05  Ri­tam top 10

14.00  Vi­je­sti

14.05  Svi­len ko­nac

16.00  Dnev­nik

16.30  Mu­zič­ki in­ter­me­co

17.00  Mo­za­ik

19.00  Ve­čer­nje no­vo­sti

19.15  Za­i­graj­mo, za­pje­vaj­mo

20.00  Kul­tu­ra u ogle­da­lu

21.00  Vi­je­sti

21.05  Sa­bor­nik

22.00  Hro­ni­ka da­na

22.15  Naj­svje­tli­je stra­ni­ce umjet­nič­ke mu­zi­ke

23.00  Vi­je­sti

23.05  Mu­zič­ki pro­gram

0.00     Po­noć­ne vi­je­sti

0.05     Noć­ni pro­gram

 

........................

- K3 -

...........................

 

9.00     Po­če­tak da­na

10.00  He­ti Fe­der, se­ri­ja

11.00  Ban­do­le­ra, se­ri­ja

12.00  Vi­je­sti

12.05  Bi­ro, se­ri­ja

13.00  Te­le­šop

13.15  Sr­bi­ja u ka­dru

13.45  Te­le­šop

14.00  Stav

15.00  Avan­tu­re He­ti Fe­der, se­ri­ja

16.00  No­vo­sti 1

16.20  Te­le­šop

16.35  Ku­hi­nji­ca

17.00  Hro­ni­ka Do­bo­ja

18.00  ABS šou

18.30  Pu­tuj­te sa na­ma

18.45  No­vo­sti 2

19.30  Dnev­nik RTS

20.00  Bi­ro, se­ri­ja

21.00  Da li... sa Da­li­lom

22.00  No­vo­sti 3

22.40  FILM De­a­dlock

0.00     Nar­kos, se­ri­ja

0.50     Noć­ni pro­gram

 

...................

 - Pink BH -

...................

 

7.00     Za­dru­ga - pregled da­na

8.00     Ku­ća od sr­ca

9.00     DNK

10.00  Za­dru­ga - pre­gled da­na

11.00  What­zu­u­up

11.30  Za­dru­ga - li­ve

13.00  In­fo top

13.05  Pre­mi­je­ra

13.20  Eks­klu­ziv­no

14.00  Za­dru­ga - li­ve

15.00  In­fo top

15.05  Za­dru­ga - li­ve

16.00  Sce­na re­gi­on

16.20  Za­dru­ga - li­ve

18.30  In­fo top

18.40  Za­dru­ga - pre­gled da­na

20.00  Pre­ži­ve­ti Be­o­grad, se­ri­ja

21.00  Za­dru­ga - pre­gled da­na

22.00  Za­dru­ga - no­mi­na­ci­je

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije