TV

Pogledajte TV repertoar za 25. novembar

Pogledajte TV repertoar za 25. novembar
Foto: Ilustracija | Pogledajte TV repertoar za 25. novembar
Nezavisne novine

Ukoliko sutra provodite vrijeme pored malih ekrana, pogledajte repertoar programa i šta vas očekuje.

Atri­jum

U emi­si­ji "Atri­jum" sva­kog po­ne­djelj­ka, sri­je­de i pet­ka na­kon tre­ćeg dnev­ni­ka, na pro­gra­mu RTRS-a pre­gled naj­zna­čaj­ni­jih kul­tur­nih de­ša­va­nja u Re­pu­bli­ci Srp­skoj. Kroz di­na­mič­ne in­for­ma­tiv­ne pri­če za­bi­lje­žen je kul­tur­ni ži­vot, po­zo­ri­šne pre­mi­je­re, iz­lo­žbe, kon­cer­ti, pro­mo­ci­je knji­ga.

Ured­nik emi­si­je: Sa­ša Be­ren­di­ka

RTRS, 23.26

Onje­gin

Ev­ge­ni­je Onje­gin je iz­nu­ren i ne­za­do­vo­ljan mla­dić ko­ji iz­ne­na­da na­pu­šta Sankt Pe­ter­burg ka­da do­bi­je u na­sljed­stvo ima­nje bo­ga­tog uja­ka. Na se­lu, on je pre­fi­nje­ni grad­ski čo­vjek ko­ji ni­ka­ko ne mo­že da se uklo­pi, jer gle­da s vi­si­ne na se­lo i nje­go­ve sta­nov­ni­ke. Ipak, spri­ja­te­lju­je se s kom­ši­jom Vla­di­mi­rom Len­skim i, upr­kos svom pri­rod­nom ci­ni­zmu, oča­ran je lju­ba­vlju Len­skog pre­ma sim­pa­tič­noj vje­re­ni­ci Ol­gi. Ta­ko­đe ga in­tri­gi­ra Ol­gi­na se­stra Ta­tja­na, tem­pe­ra­ment­na lje­po­ti­ca ko­ja ga za­ti­če svo­jim stra­snim pri­zna­njem lju­ba­vi. Onje­gi­na uz­ne­mi­ra­va nje­na di­rekt­nost i ne­mo­ćan da joj od­go­vo­ri, on je hlad­no i lju­ba­zno od­bi­ja.

Ulo­ge: Ralf Fajns, Liv Taj­ler, To­bi Sti­vens

Re­ži­ja: Mar­ta Fajns

UNA TV, 22.05

 

-------------------------------------

 

ATV, 20.10

Emi­si­ja: Pri­ča se

 

HRT 1, 20.15

Za­ba­va: 5.com s Da­ni­e­lom

 

El­ta 1 HD, 22.15

El­ta kon­cert: St Lo­u­is Band

 

BHT 1, 19.50

FI­FA SP 2022: En­gle­ska - SAD

 

.........................

- RTRS -

...............

 

6.04     Ju­tar­nji pro­gram

9.00     Ju­tar­nji dnev­nik

9.15     Re­li­gij­ski ka­len­dar

9.22     Re­pu­bli­ka - Do­boj 

9.53     Ge­ne­ra­ci­ja Z 

10.19  DV - Šift 

10.32  Kva­drat na zna­nje

11.08  Žen­ski raj, se­ri­ja

12.00  Dnev­nik 1

12.20  TV ka­len­dar

12.27  FILM Plo­di, po­li­cij­ski auto u po­tje­ri

13.45  Re­li­gij­ski ka­len­dar

14.00  Vi­je­sti

14.06  Pe­čat

15.19  Mo­že i dru­ga­či­je

15.48  Bez ko­men­ta­ra

15.50  Ma­la su­pru­ga, se­ri­ja

16.34  TV ka­len­dar

17.00  Srp­ska da­nas

17.31  Ba­nja­luč­ka pa­no­ra­ma

18.02  Re­pu­bli­ka - Is­toč­no Sa­ra­je­vo

18.27  Žen­ski raj, se­ri­ja

19.30  Dnev­nik 2

20.15  Ma­la su­pru­ga, se­ri­ja

21.05  FILM Ar­se­nal

22.55  Dnev­nik 3

23.26  Atri­jum

23.35  FILM Osam i po

1.48     Srp­ska da­nas

 

.............................

- RTRS+ -

.........................

 

6.00     Kon­cert za do­bro ju­tro

9.02     Do­ku­men­tar­ni pro­gram

9.52     Raz­go­vor sa

10.32  Re­li­gij­ski ka­len­dar

10.40  TV ka­len­dar

10.46  DV - Rev

11.12  Žen­ski raj, se­ri­ja

11.54  Kon­cert

13.37  Art ma­ši­na

14.29  Pu­to­ka­zi

15.04  DV - Rev

15.30  Žen­ski raj, se­ri­ja

16.13  Do­ku­men­tar­ni pro­gram

17.03  Ka­pi za­vi­ča­ja

17.28  Re­li­gij­ski ka­len­dar

17.34  TV ka­len­dar

17.41  Mu­zič­ki pro­gram

18.01  Hro­ni­ka Sla­vo­ni­je, Ba­ra­nje i Za­pad­nog Sre­ma

18.26  Blog

18.34  Kva­drat na zna­nje

19.01  Mo­že i dru­ga­či­je

19.30  Dnev­nik 2

20.02  Mu­zič­ki pro­gram

20.15  Go­ra

21.07  Do­ku­men­tar­ni pro­gram

21.37  Kon­cert - Yu gru­pa

23.22  Ži­vot je

 

.........................

- ATV -

......................

 

6.00     Tet a tet

7.00     Raz­vrat­nik

8.00     Ve­li­čan­stve­ni vi­jek: Ko­sem

8.50     Cen­tar da­na

10.30  Voj­vo­đan­ska ku­hi­nji­ca

11.10  Red Rok

11.55  Vi­je­sti

12.15  Na ivi­ci te­re­na

12.55  Tet a tet

13.55  Vi­je­sti

14.00  Ra­dio Mi­le­va

14.50  Igra sud­bi­ne

15.40  Ve­li­čan­stve­ni vi­jek: Ko­sem

16.30  Vi­je­sti

16.50  Cen­tar da­na

18.20  Fe­liks

19.00  ATV vi­je­sti

19.52  Bez ko­men­ta­ra

20.00  Lu­tri­ja RS, lo­to

20.10  Pri­ča se

21.30  Igra sud­bi­ne

22.10  Ra­dio Mi­le­va

22.55  Te­ma da­na

23.00  Red Rok

23.30  Red Rok

0.00     Raz­vrat­nik

1.00     Cen­tar da­na

2.30     Pri­ča se

3.30     Tet a tet

4.30     Sli­ke iz ni­skih ze­ma­lja

5.00     Voj­vo­đan­ska ku­hi­nji­ca

 

..............................

- EL­TA 1 HD -

.................................

 

6.30     Mu­zič­ki in­ter­me­co

7.00     Ho­ro­skop

7.05     Gor­mi­ti

7.30     Ku­hi­nji­ca

8.00     Ka­fa u 5 

8.55     Ho­ro­skop

9.00     Pu­tuj­te sa na­ma

9.30     Mo­da i stil

10.00  In­ter­me­co

11.00  Im­puls zna­nja

12.30  Pu­tuj­te sa na­ma

13.00  In­ter­me­co

13.30  Hro­ni­ka Is­toč­nog Sa­ra­je­va

14.00  Mu­zič­ki in­ter­me­co

15.00  Mo­ja pri­ča

16.00  Mo­da i stil

16.30  Ku­hi­nji­ca

17.00  Ka­fa u 5

18.00  Atlas

18.30  Tra­ga­či uspo­me­na

19.15  Gor­mi­ti

19.50  In­ter­me­co

20.00  Pri­če s ka­me­na

20.30  Ja ži­vim u se­lu

21.00  Lov­ci na ubi­ce

22.15  El­ta kon­cert: St Lo­u­is Band

23.00  Mo­da i stil

23.30  Sti­li­gram

- Noć­ni pro­gram

 

.......................

 - OBN -

...............................

 

8.00     Vre­men­ska prog­no­za

8.05     Dže­rald, cr­ta­ni film

8.25     Džo­ni Test, cr­ta­ni film

9.10     Do­ma­će je do­ma­će

10.05  Vre­men­ska prog­no­za

10.10  Je­sma, se­ri­ja

12.05  Vre­men­ska prog­no­za

12.10  Ra­nje­ne pti­ce, se­ri­ja

13.10  Si­ro­čad, se­ri­ja

14.10  Vre­men­ska prog­no­za

14.15  Za­kle­tva, se­ri­ja

15.05  Do­ma­će je do­ma­će

16.05  Iz ba­ki­ne ku­hi­nje

17.00  Ama­net, se­ri­ja

17.50  Iz ba­ki­ne ku­hi­nje

18.40  Vre­men­ska prog­no­za

18.50  OBN in­fo

19.30  Me­lek, se­ri­ja

20.00  Si­ro­čad, se­ri­ja

20.55  Za­kle­tva, se­ri­ja

21.45  Ama­net, se­ri­ja

22.35  Su­per­mo­del

23.35  Vre­men­ska prog­no­za

23.40  OBN in­fo

0.00     Ču­va­ri pla­ne­te

 

.........................

- RTS 1 -

............................

 

6.00     Ve­sti

6.05     Ju­tar­nji pro­gram

8.00     Ju­tar­nji dnev­nik

8.30     Ju­tar­nji pro­gram

10.00  Ju­na­ci na­šeg do­ba, se­ri­ja

10.54  Fud­bal: Vels - Iran

12.50  Dnev­nik

13.54  Fud­bal: Ka­tar - Se­ne­gal

15.50  Ovo je Sr­bi­ja

16.25  Kon­fe­ren­ci­ja za štam­pu re­pre­zen­ta­ci­je Sr­bi­je, sni­mak

16.54  Fud­bal: Ho­lan­di­ja - Ekva­dor

19.00  Sla­ga­li­ca

19.30  Dnev­nik

19.57  Fud­bal: En­gle­ska - SAD

21.55  Bi­ser pu­sti­nje

23.10  Dnev­nik

23.30  Kul­tur­ni dnev­nik

23.45  Za­go­net­ni slu­ča­je­vi dok­to­ra Blej­ka, se­ri­ja         

0.45     Fud­bal: Vels - Iran

2.05     Fud­bal: Ka­tar - Se­ne­gal

3.25     Fud­bal: Ho­lan­di­ja - Ekva­dor

4.45     Fud­bal: En­gle­ska - SAD

 

.......................

- RTS 2 -

.........................

 

7.30     Kon­cert za do­bro ju­tro

8.10     Sla­ga­li­ca

9.00     Ku­ku­ri­ku šou

9.18     Pe­tru­ški­ne avan­tu­re

9.30     Ra­do­znal­ci

9.55     Obra­zov­no ogle­da­lo

10.20  Do de­ta­lja

10.50  Va­vi­lon

11.20  Me­ta­mor­fo­ze

11.50  Kri­sti­jan Ci­mer­man i ISO

12.30  Na­uč­ni por­tal

13.00  Eko mi­ni­ja­tu­re

13.05  Eko­lo­gi­ja ma­te­ri­ja­la

13.30  Sr­bi­ja na ve­zi

14.00  In­ter­nat za ple­mić­ke kće­ri, se­ri­ja

14.45  Za­go­net­ni slu­ča­je­vi dok­to­ra Blej­ka, se­ri­ja           

15.45  Žen­ski raj, se­ri­ja

16.30  De­ko­di­ra­nje na­u­ke

17.00  Dnev­nik RT Voj­vo­di­na

17.20  Da nam ni­je

17.40  No­vi srp­ski umo­vi

17.55  Va­ter­po­lo: Par­ti­zan - Jug

19.05  Da nam ni­je

19.30  In­ter­nat za ple­mić­ke kće­ri, se­ri­ja

20.25  Pr­vi film - Mi­šel Ose­lo

21.00  Žen­ski raj, se­ri­ja

21.45  Čas ana­to­mi­je

22.30  Stu­dio zna­nja

23.30  FILM Bog gro­ma

1.15     Bi­se­ra, Ga­bi, Va­sil i Ma­ti­ja

 

.......................

 - BHT 1 -

....................

 

6.55     Ju­tro za sve

9.30     Po­gled u bu­duć­nost

10.00  Vi­je­sti

10.15  Tam­bu­ra­ši i Vi

10.50  FI­FA SP 2022: Vels - Iran

13.00  Dnev­nik 1

13.25  Od pro­sla­ve do obi­lje­ža­va­nja

13.50  FI­FA SP 2022: Ka­tar - Se­ne­gal

16.00  Vi­je­sti

16.15  De­kla­ra­ci­ja ZAV­NO­BIH-a o ljud­skim pra­vi­ma

16.50  FI­FA SP 2022: Ho­lan­di­ja - Ekva­dor, 1. po­lu­vri­je­me

17.35  Vi­je­sti

18.00  FI­FA SP 2022: Ho­lan­di­ja - Ekva­dor, 2. po­lu­vri­je­me

19.00  FI­FA SP 2022, emi­si­ja

19.50  FI­FA SP 2022: En­gle­ska - SAD

21.50  FI­FA SP 2022, emi­si­ja

22.20  FI­FA SP 2022, pre­gled da­na

22.50  Dnev­nik 3

23.25  Lu­ci­fer, se­ri­ja

0.10     FI­FA SP 2022: Vels - Iran, sni­mak

 

----------------

- UNA TV -

-----------------

 

6.00     Po­gle­daj u su­tra, se­ri­ja

6.25     Osve­ta, se­ri­ja

7.10     Osve­ta, se­ri­ja

8.05     Ni­na, se­ri­ja

9.00     Pa­trol­ne ša­pe, cr­ta­ni film

9.20     Sve­tlu­ca­va i Sjaj­na, cr­ta­ni film

10.05  Nin­dža kor­nja­če, cr­ta­ni film

11.00  Ško­li­ce, kviz

11.30  Fit­nes, se­ri­ja

12.00  FILM Kad po­ra­stem bi­ću Ken­gur 

13.00  Una ve­sti

13.10  FILM Kad po­ra­stem bi­ću Ken­gur - na­sta­vak  

14.00  Po­go­di mi go­di­ne, kviz

15.00  Una ve­sti

15.05  Re­ak­tor, emi­si­ja

16.00  Una, due, tre, emi­si­ja

18.00  Ško­li­ce, kviz

18.30  Una dan

19.10  Fit­nes, se­ri­ja

20.05  Ni­na, se­ri­ja

21.00  Ho­li­vu­di­ra­nje, emi­si­ja

22.05  FILM Onje­gin

23.50  FILM Zma­je­vi bli­zan­ci  

1.40     FILM Slu­ga  

3.30     Noć­ni pro­gram         

 

..............................

- NO­VA BH -

................................

 

5.30     Dnev­nik No­ve BH

6.22     Gu­neš i nje­ne kće­ri

7.12     No­va In

8.00     Prak­tič­na že­na

8.50     Do­ma­ćin­ske pri­če

9.30     To­tal­ni obrt

10.10  Gu­neš i nje­ne kće­ri

11.20  Mo­re u mom sr­cu

12.20  Ma­ster­chef

13.30  Vi­je­sti No­ve BH

13.45  Ma­ster­chef

14.30  Prak­tič­na že­na

15.40  Vi­je­sti No­ve BH

16.02  Ne­vje­ra

16.50  To­tal­ni obrt

17.30  No­va In

18.30  Dnev­nik No­ve BH

19.22  Mo­re u mom sr­cu

20.15  Su­per­ta­lent

23.00  FILM Lu­di grad

1.00     FILM Mrač­na vo­da

2.40     Ve­če sa Iva­nom Iva­no­vi­ćem

3.35     Grand News

3.53     Dnev­nik No­ve BH

4.45     No­va In

 

..........................

- BN -

.......................

 

6.30     Ju­tar­nji pro­gram

9.00     Za­pi­si po­red pu­ta

10.00  Po­re­znik Ga­vri­lo

10.45  Lju­bav u oko­vi­ma, se­ri­ja

12.00  No­vo­sti u pod­ne

12.20  Gor­ka ze­mlja, se­ri­ja 

16.00  Dnev­nik 1

16.20  Tri se­stre, se­ri­ja

17.00  Za­vjet, se­ri­ja

18.00  Da­nas u Srp­skoj

18.30  Bla­go na­ma, se­ri­ja

19.30  Dnev­nik 2

20.00  Pre­su­da, se­ri­ja

20.55  Iza­zo­vi

22.30  Dnev­nik 3

23.00  Nar­kos, se­ri­ja

0.00     Astro­čet

2.00     BN 2

 

.........................

 - RTL -

.....................

 

6.15     RTL di­rekt

6.50     Koc­kić i pri­ja­te­lji

6.55     Yu-Gi-Oh! ZE­XAL

7.20     Mo­to Fig­hters

7.40     Ku­puj i pro­daj

8.40     Bi­jeg u dvo­rac

9.51     Grand De­signs

10.50  Lu­di Gi­ni­so­vi re­kor­di

11.20  Lu­di Gi­ni­so­vi re­kor­di

11.50  Ko­bra 11: Spe­ci­jal­ci s auto­pu­ta, se­ri­ja

12.50  Mag­num, se­ri­ja

13.40  Pet spo­je­va ne­djelj­no

14.55  Ve­če­ra za 5 na se­lu

15.45  Bla­go na­ma, se­ri­ja

16.30  RTL da­nas

17.00  Mi­ri­še na lju­bav, se­ri­ja

18.05  Do­đi, po­go­di, osvo­ji

19.00  RTL da­nas

20.15  Ve­če­ra za 5 na se­lu

21.15  Pet spo­je­va ne­djelj­no

22.30  Sta­nje na­ci­je

23.10  FILM Ki­ne­ski zid

1.00     CSI: NY, se­ri­ja

1.50     CSI: NY, se­ri­ja

2.40     CSI: NY, se­ri­ja

 

..........................

- HRT 1 -

..........................

 

6.45     Do­bro ju­tro, Hr­vat­ska

10.20  Eku­me­ni­zam i re­li­gi­je

10.45  Pri­ro­da i pri­ja­te­lji­ce

12.00  Dnev­nik 1

12.25  I bo­ga­ti pla­ču, se­ri­ja

13.15  Nor­ma­lan ži­vot

14.00  FILM Lju­bav je u tren­du

15.35  Ma­njin­ski mo­za­ik

15.55  tu­ri­zam.hrt

16.30  Vi­je­sti

16.45  Re­gi­o­nal­ni dnev­nik

17.20  Kod nas do­ma

18.10  Po­tje­ra

19.00  Dnev­nik 2

20.15  5.com s Da­ni­e­lom

21.10  FILM Slu­žbe­ne taj­ne

22.45  Dnev­nik 3

23.20  FILM Ja, Ton­ja

1.20     FILM Lju­bav je u tren­du

2.52     Ka­fa s mi­ri­som že­ne, se­ri­ja

3.37     Dnev­nik 2

4.38     Nor­ma­lan ži­vot

5.18     Eku­me­ni­zam i re­li­gi­je

 

.......................

- HRT 2 -

.......................

 

5.20     Re­gi­o­nal­ni dnev­nik

5.52     Šta je kla­si­ka?

6.22     Zdrav ži­vot

6.50     Dom na kva­drat

7.20     Gor­ski dok­tor, se­ri­ja

8.10     Dr Oz

9.00     Pri­ro­da i pri­ja­te­lji­ce

9.55     Fi­no i vi­no

10.30  Fud­bal, emi­si­ja

10.50  Fud­bal: Vels - Iran, 1. po­lu­vri­je­me

11.50  Fud­bal, emi­si­ja

12.05  Fud­bal: Vels - Iran, 2. po­lu­vri­je­me

13.00  Fud­bal, emi­si­ja

13.50  Fud­bal: Ka­tar - Se­ne­gal, 1. po­lu­vri­je­me

14.50  Fud­bal, emi­si­ja

15.05  Fud­bal: Ka­tar - Se­ne­gal, 2. po­lu­vri­je­me

16.00  Fud­bal, emi­si­ja

16.50  Fud­bal: Holandija - Ekva­dor, 1. po­lu­vri­je­me

17.50  Fud­bal, emi­si­ja

18.05  Fud­bal: Holandija - Ekva­dor, 2. po­lu­vri­je­me

19.00  Fud­bal, emi­si­ja

19.50  Fud­bal: En­gle­ska - SAD, 1. po­lu­vri­je­me

20.50  Fud­bal, emi­si­ja

21.05  Fud­bal: En­gle­ska - SAD, 2. po­lu­vri­je­me

22.00  Fud­bal, emi­si­ja

23.05  FILM Rav­no u pa­kao

0.35     Mu­zi­ka

1.05     Noć­ni mu­zič­ki pro­gram

3.55     Noć­ni mu­zič­ki pro­gram - emi­si­je

 

.............................

 - B92 -

...................

 

6.00     Po­gre­šan čo­vek

7.00     TV čor­ba

7.30     Što­pe­ri­ca

8.00     Cr­ta­ni fil­mo­vi

12.00  Ve­sti B92

12.45  Po­gre­šan čo­vek

14.00  Ko­lo sre­će

15.00  Pri­ja­te­lji

15.30  Pri­ja­te­lji

16.00  Ve­sti B92

16.30  B92 sport­ski pre­gled

17.00  Fo­kus

17.45  TV čor­ba

18.15  Što­pe­ri­ca

18.45  Ve­sti B92

19.00  Avi­on­dži­je

19.45  Pri­ja­te­lji

20.15  Pri­ja­te­lji

20.45  Ve­sti B92

21.00  FILM Ho­ri­zont

23.00  Ve­sti B92

23.45  B92 sport­ski pre­gled

0.00     Pri­ja­te­lji

0.30     Pri­ja­te­lji

1.00     Avi­on­dži­je

1.45     Što­pe­ri­ca

2.15     TV čor­ba

2.45     FILM Edit i ja

4.30     TV čor­ba

5.00     Što­pe­ri­ca

5.30     TV čor­ba

 

...............................                                                                                                                                

- RA­DIO -

...........................

 

6.00     Raz­bu­dil­nik

9.00     Vi­je­sti

9.05     Ri­zni­ca zna­nja

9.40     Vri­je­me je za sport

10.00  Vi­je­sti

10.05  Za­jed­nič­ki ta­las

12.00  Po­dnev­ne no­vo­sti

12.15  Za­pje­vaj­mo pje­sme sta­re

13.00  Vi­je­sti

13.05  Ri­tam top 10

14.00  Vi­je­sti

14.05  Svi­len ko­nac

16.00  Dnev­nik

16.30  Mu­zič­ki in­ter­me­co

17.00  Mo­za­ik

19.00  Ve­čer­nje no­vo­sti

19.15  Za­i­graj­mo, za­pje­vaj­mo

20.00  Kul­tu­ra u ogle­da­lu

21.00  Vi­je­sti

21.05  Sa­bor­nik

22.00  Hro­ni­ka da­na

22.15  Naj­svje­tli­je stra­ni­ce umjet­nič­ke mu­zi­ke

23.00  Vi­je­sti

23.05  Mu­zič­ki pro­gram

0.00     Po­noć­ne vi­je­sti

0.05     Noć­ni pro­gram

 

........................

- K3 -

...........................

 

9.00     Vi­je­sti

9.20     Ku­hi­nji­ca

10.00  Lju­bav i ka­zna, se­ri­ja

11.00  Sjen­ke gra­da, se­ri­ja

12.00  Vi­je­sti

12.05  Za­to­če­nik lju­ba­vi, se­ri­ja

13.15  Top 10 #k3ra­dio

14.00  Stav

14.55  Lju­bav i ka­zna, se­ri­ja

16.00  No­vo­sti 1

16.35  Ku­hi­nji­ca

17.00  Hro­ni­ka Do­bo­ja

18.00  Sport za sve

18.30  Pu­tuj­te sa na­ma

18.45  No­vo­sti 2

19.30  Dnev­nik RTS

20.00  Za­to­če­nik lju­ba­vi, se­ri­ja

21.00  De­set­ka

22.00  No­vo­sti 3

22.40  FILM Ma­le igre

0.00     Noć­ni pro­gram

 

...................

 - Pink BH -

...................

 

6.00     Za­dru­ga - pre­gled da­na

7.00     Ku­ća od sr­ca

8.00     DNK

9.00     What­zu­u­u­up

10.00  Za­dru­ga - pre­gled da­na

11.00  Eks­klu­ziv­no

11.30  Za­dru­ga - li­ve

13.00  In­fo top

13.05  Pre­mi­je­ra

13.20  Eks­klu­ziv­no

14.00  Za­dru­ga - li­ve

14.20  Sce­na re­gi­on

15.00  In­fo top

15.05  Za­dru­ga - li­ve

16.05  Cr­ve­ni me­sec, se­ri­ja

17.00  Za­dru­ga - li­ve

18.30  In­fo top

18.40  Za­dru­ga - li­ve

19.30  Fa­tal­na lju­bav, se­ri­ja

20.00  Zej­nep, se­ri­ja

21.00  Za­dru­ga - pre­gled da­na

22.00  Za­dru­ga - li­ve

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije