TV

Pogledajte TV repertoar za 26. maj

Pogledajte TV repertoar za 26. maj
Foto: Ustupljena fotografija | Pogledajte TV repertoar za 26. maj

Ukoliko sutra provodite vrijeme pored malih ekrana, pogledajte repertoar programa i šta vas očekuje.

Fe­de­ri­ko Fe­li­ni: Ja sam ve­li­ki la­žov

Do­ku­men­ta­rac pru­ža po­gled na Fe­li­ni­jev kre­a­tiv­ni pro­ces. U op­se­žnim in­ter­vju­i­ma Fe­li­ni go­vo­ri ma­lo o se­bi, a za­tim go­vo­ri o to­me ka­ko ra­di i ka­ko stva­ra. Ne­ko­li­ko glu­ma­ca, pro­du­ce­na­ta, sce­na­ri­sta i me­na­dže­ra pro­duk­ci­je pri­ča­ju o ra­du sa jed­nim od naj­i­stak­nu­ti­jih re­ži­se­ra 20. vi­je­ka. Do­ku­men­ta­rac či­ne ar­hiv­ski snim­ci Fe­li­ni­ja i eki­pe na se­tu kom­bi­no­va­ni sa isječ­ci­ma iz nje­go­vih fil­mo­va.

RTRS, 23.03

 

Blud­nik

Po­vrat­kom kra­lja Čar­lsa II na en­gle­ski pre­sto 1660. go­di­ne - po­zo­ri­šte, vi­zu­el­na umjet­nost, na­u­ka i pro­mi­sku­i­tet cvje­ta­ju. Tri­na­est go­di­na ka­sni­je, usred po­li­tič­kih i eko­nom­skih pro­ble­ma, Čarls II tra­ži da se nje­gov pri­ja­telj Džon Vil­mot, dru­gi erl od Ro­če­ste­ra, vra­ti iz iz­gnan­stva u Lon­don. Džon je ne­mo­ra­lan pi­ja­nac i pro­mi­sku­i­te­tan ci­nič­ni pje­snik. Ka­da kralj za­tra­ži od Džo­na da pri­pre­mi po­zo­ri­šnu pred­sta­vu za fran­cu­skog am­ba­sa­do­ra ka­ko bi ovom ugo­dio, Džon u po­zo­ri­štu upo­zna­je mla­du glu­mi­cu Eli­za­bet Be­ri i od­lu­ču­je da od nje na­či­ni ve­li­ku zvi­je­zdu. Za­lju­blju­je se u nju i ona po­sta­je nje­go­va lju­bav­ni­ca. To­kom pred­sta­vlja­nja Fran­cu­zu, pa­da u ne­mi­lost dvo­ra­na. S 33 go­di­ne, ka­da je umi­rao od si­fi­li­sa i al­ko­ho­li­zma, okre­nuo se re­li­gi­ji.

Ulo­ge: Džo­ni Dep, Pol Ri­ter, Džon Mal­ko­vič

Re­ži­ja: Lo­rens Dan­mor

UNA TV, 22.30

 

-------------------------------------------------------

 

El­ta 1 HD, 20.30

Ma­ga­zin: Mo­da i stil

 

HRT 2, 17.45

Na­u­ka: Pro­me­tej

 

RTS 2, 12.10

Gi­tar art fe­sti­val: Ta­ma­ra Jo­kić

 

BHT 1, 19.55

Ko­šar­ka: Igo­kea - Bo­rac

 

.........................

- RTRS -

...............

 

6.04     Ju­tar­nji pro­gram

9.00     Ju­tar­nji dnev­nik

9.15     Re­li­gij­ski ka­len­dar

9.22     Iva­no­vi pro­tiv Iva­no­vih, se­ri­ja

9.48     Sve­zna­li­ca

10.23  DV - Euro­maks

10.51  Žen­ski raj, se­ri­ja

12.00  Dnev­nik 1

12.25  TV ka­len­dar

12.32  Te­le­ring 

13.39  Re­li­gij­ski ka­len­dar

14.00  Vi­je­sti

14.07  Ma­la su­pru­ga, se­ri­ja

14.51  Bez ko­men­ta­ra

14.55  DV - Glo­bal 3000

15.26  Kva­drat na zna­nje

15.57  Ma­ma i ta­ta se igra­ju ra­ta, se­ri­ja

17.00  Srp­ska da­nas

17.36  TV ka­len­dar

17.43  Re­pu­bli­ka - Do­boj

18.23  Bez ko­men­ta­ra

18.26  Žen­ski raj, se­ri­ja

19.30  Dnev­nik 2

20.08  Ma­ma i ta­ta se igra­ju ra­ta, se­ri­ja

20.58  Pe­čat

22.30  Dnev­nik 3

23.03  Fe­de­ri­ko Fe­li­ni: Ja sam ve­li­ki la­žov

0.44     Ma­la su­pru­ga, se­ri­ja

1.28     RTRS mu­zi­ka

 

.............................

- RTRS+ -

.........................

 

6.00     Kon­cert za do­bro ju­tro

9.02     Do­ku­men­tar­ni pro­gram

9.52     Sta­ni da ti ka­žem

10.12  Mu­zič­ki pro­gram

10.38  Re­li­gij­ski pro­gram

10.46  TV ka­len­dar

10.52  DV - Glo­bal 3000

11.19  Žen­ski raj, se­ri­ja

12.04  Do­ku­men­tar­ni film

13.19  Kon­cert

15.01  DV - Glo­bal 3000

15.26  Žen­ski raj, se­ri­ja

16.11  Do­ku­men­tar­ni pro­gram 

17.03  Re­pu­bli­ka - Her­ce­go­vi­na 

17.38  Re­li­gij­ski ka­len­dar

17.46  TV ka­len­dar

17.52  Sta­ni da ti ka­žem

18.12  Mu­zič­ki pro­gram

18.49  Cr­ta­ni film

19.04  Mo­že i dru­ga­či­je

19.30  Dnev­nik 2

20.01  Mu­zič­ki pro­gram

20.15  Art ma­ši­na

21.10  Vez

21.37  Za­bo­ra­vlje­ni ko­ri­je­ni

21.47  Ču­va­ri Kra­ji­ne

22.13  Do­ku­men­tar­ni film

22.57  Kon­cert

 

.........................

- ATV -

......................

 

6.00     Bi­ro

7.00     Ko­lo sre­će

8.00     Pre­vr­tlji­vo sr­ce

8.50     Cen­tar da­na

10.30  Ku­hi­nji­ca na otvo­re­nom

11.10  Ko­lo sre­će

11.55  Vi­je­sti

12.15  Red rok

12.50  Ima­te ri­ječ sa Mi­li­ja­nom Kos

13.55  Vi­je­sti

14.00  Isti­ne i la­ži

14.50  Igra sud­bi­ne

15.40  Pre­vr­tlji­vo sr­ce

16.30  Vi­je­sti

16.50  Cen­tar da­na

18.20  Me­tar mo­ga se­la

19.00  ATV vi­je­sti

19.52  Bez ko­men­ta­ra

20.00  Tet a tet sa Ta­tja­nom Tr­ni­nić

21.00  Igra sud­bi­ne

21.50  Isti­ne i la­ži

22.35  Te­ma da­na

22.45  Red rok

23.15  Bi­ro

0.00     Cen­tar da­na

1.30     Tet a tet sa Ta­tja­nom Tr­ni­nić

2.30     Me­tar mo­ga se­la

3.30     Ener­go klub

4.00     Po svi­je­tu sa Ro­ber­tom Da­ce­ši­nom

5.00     Ku­hi­nji­ca na otvo­re­nom

5.30     ATV vi­je­sti

 

..............................

- EL­TA 1 HD -

.................................

 

6.30     Mu­zič­ki in­ter­me­co

7.00     Ho­ro­skop

7.05     Kid e Kats

7.30     Ku­hi­nji­ca

8.00     Mu­zič­ki pro­gram

8.55     Ho­ro­skop

9.00     Pu­tuj­te sa na­ma

9.30     Ku­da ide Voj­vo­di­na

10.00  Br­blji­vi Tom

11.00  Lov­ci na ubi­ce

12.00  Sport za sve

12.30  In­ter­me­co

13.00  Pu­tuj­te sa na­ma

13.30  Mo­ja pri­ča

14.00  Ša­re­ni svi­jet

15.00  ABS šou

16.00  Ku­da ide Voj­vo­di­na

16.30  Ku­hi­nji­ca

17.00  Srp­ska­Ca­fe vi­je­sti

17.10  Br­blji­vi Tom

18.00  Mo­da i stil

18.30  Im­puls zna­nja

19.00  Srp­ska­Ca­fe vi­je­sti

19.10  Co­Co­me­lon 

19.50  In­ter­me­co

20.00  Po­ga­ča i so

20.30  Mo­da i stil

21.00  Srp­ska­Ca­fe vi­je­sti

21.10  El­ta kon­cert: Ram­bo Ama­de­us

23.00  Srp­ska­Ca­fe vi­je­sti

23.10  Mo­da i stil

-           Noć­ni pro­gram

 

.......................

 - OBN -

...............................

 

8.00     Vre­men­ska prog­no­za

8.05     Džo­ni

8.25     Dže­rald

8.50     Top šop

9.10     Je­sma, se­ri­ja

10.05  Vre­men­ska prog­no­za

10.10  Za­kle­tva, se­ri­ja

11.45  Top šop

12.05  Vre­men­ska prog­no­za

12.10  Mo­ja kćer­ka, se­ri­ja

12.40  Top šop

13.10  Ka­ra Tah­ta, se­ri­ja

14.10  Vre­men­ska prog­no­za

14.15  Dok­tor, se­ri­ja

15.05  Do­ma­će je do­ma­će

16.05  Iz ba­ki­ne ku­hi­nje

17.00  Ama­net, se­ri­ja

17.50  Do­ma­će je do­ma­će

18.40  Vre­men­ska prog­no­za

18.50  OBN in­fo

19.30  Me­lek, se­ri­ja

20.00  Ka­ra Tah­ta, se­ri­ja

20.55  Dok­tor, se­ri­ja

21.45  Ama­net, se­ri­ja

22.35  Su­per­mo­del

23.35  Vre­men­ska prog­no­za

23.40  OBN in­fo

0.00     Ču­va­ri

 

.........................

- RTS 1 -

............................

 

6.00     Ve­sti

6.05     Ju­tar­nji pro­gram

11.00  Ve­sti

11.05  Kom­ši­je, se­ri­ja

12.00  Dnev­nik

13.00  Je­dan do­bar dan

15.00  Pro­fe­si­o­nal­ci

15.30  Ovo je Sr­bi­ja

16.15  Ra­dio Mi­le­va, se­ri­ja

17.00  Dnev­nik RT Voj­vo­di­na

17.20  Šta ra­di­te, bre

17.45  Be­o­grad­ska hro­ni­ka

18.25  Oko

19.00  Sla­ga­li­ca

19.30  Dnev­nik

20.05  Ra­dio Mi­le­va, se­ri­ja

20.50  Če­tvrt­kom u de­vet

21.50  Svad­ba iz mog kra­ja

22.45  Dnev­nik

23.05  Kul­tur­ni dnev­nik

23.20  Ot­kup, se­ri­ja

0.05     FILM Or­ke­star jed­ne mla­do­sti

2.00     Ve­sti

2.03     Pro­fe­si­o­nal­ci

2.30     Oko

3.03     Če­tvrt­kom u de­vet

4.03     Svad­ba iz mog kra­ja

5.05     Kom­ši­je, se­ri­ja

 

.......................

- RTS 2 -

.........................

 

7.25     Kon­cert za do­bro ju­tro

8.10     Sla­ga­li­ca

9.00     Ne­boj­ša Če­lik šou

9.30     Ja, mi i dru­gi

10.00  RTS lab

10.30  Edu glo­bal

11.25  TV li­ca

12.10  Gi­tar art fe­sti­val: Ta­ma­ra Jo­kić

13.10  Ja, mi i dru­gi

13.35  Od va­ro­ši do me­tro­po­le

14.00  In­ter­nat za ple­mić­ke kće­ri, se­ri­ja

14.50  Ot­kup, se­ri­ja

15.35  Kra­lji­ca rit­ma, se­ri­ja

16.25  Tri bo­je zvu­ka: SARS

17.10  Kros RTS

17.25  FILM Ma­li voj­ni­ci

18.55  In­ter­nat za ple­mić­ke kće­ri, se­ri­ja

19.50  Fud­bal (u-21) - SP: Uru­gvaj - En­gle­ska

21.50  Kra­lji­ca rit­ma, se­ri­ja

22.45  Ča­sna pi­o­nir­ska

23.00  Klik klak so­ci­ja­li­zam

23.10  FILM Ne­vi­dlji­vi ži­vot

1.30     Želj­ko Va­sić: Da pre­đe­mo na ti

2.50     Fud­bal (u-21) - SP: Uru­gvaj - En­gle­ska

4.20     FILM Ne­vi­dlji­vi ži­vot

 

.......................

 - BHT 1 -

....................

 

6.55     Ju­tro za sve

10.00  Vi­je­sti

10.10  Slug­ter­ra

10.30  Ov­či­ca Šo­ne

10.40  Te­le­ta­bi­si

10.55  Me­teo he­ro­ji

11.10  Co­Co­me­lon

11.15  Ant­hony Bo­ur­dain: U pro­la­zu

12.00  Dnev­nik 1

12.30  U ime na­ro­da

13.00  No­va avan­tu­ra

13.30  Euro­maks

14.00  Vi­je­sti

14.10  Od­bro­ja­va­nje

15.05  U po­tra­zi za taj­na­ma: Ber­lin

16.00  BHT 1 uži­vo

18.00  Ant­hony Bo­ur­dain: U pro­la­zu

18.45  Bing

19.00  Dnev­nik 2

19.50  Trend

19.55  Ko­šar­ka (m): Plej-of, fi­na­le 3. utak­mi­ca: Igo­kea - Bo­rac

22.00  Dnev­nik 3

22.30  BHRT top 15

23.30  BHT 1 uži­vo

 

--------------

- UNA TV -

---------------

 

6.00     Sr­ce mo­je maj­ke, se­ri­ja

6.45     Po­pod­ne, emi­si­ja

7.45     Una, due, tre, emi­si­ja

8.15     TV pro­da­ja - "Va­še zdra­vlje, na­ša bri­ga"

8.35     Po­go­di mi go­di­ne, kviz

9.30     Sr­ce mo­je maj­ke, se­ri­ja

11.50  Eli­za, se­ri­ja

13.00  Una vi­je­sti, in­fo

13.05  Eli­za, se­ri­ja - na­sta­vak

13.25  FILM Lju­bav­ne pli­me

15.00  Una vi­je­sti, in­fo

15.20  FILM Ram­bo 3

17.00  Po­pod­ne, emi­si­ja

18.00  Una, due, tre, emi­si­ja

18.30  Una dan, in­fo

19.00  Po­go­di mi go­di­ne, kviz

19.55  Ho­li­vu­di­ra­nje, emi­si­ja

21.00  FILM 100 uli­ca

22.30  FILM Blud­nik

0.20     Po­gle­daj u su­tra, se­ri­ja

1.30     FILM Izo­lo­va­ni         

3.00     Noć­ni pro­gram         

 

---------------------------------

- NO­VA BH -

 

5.25     Dnev­nik 

6.15     Am­ba­sa­do­ro­va kći

7.30     No­va In 

8.25     Am­ba­sa­do­ro­va kći

9.00     TV iz­log

9.15     Am­ba­sa­do­ro­va kći

10.00  TV iz­log

10.15  Du­ho­vi pro­šlo­sti

10.45 TV iz­log

11.00 Du­ho­vi pro­šlo­sti

11.30 Prak­tič­na že­na

12.00 TV iz­log

12.15 Prak­tič­na že­na

12.30 Am­ba­sa­do­ro­va kći

13.15 TV iz­log

13.30 Vi­je­sti

13.45 Am­ba­sa­do­ro­va kći

14.45 To­tal­ni obrt 

15.30  Zdra­vo mi­sli 

15.40 Vi­je­sti

16.02 Zdra­vo mi­sli 

16.52 To­tal­ni obrt

17.30 No­va In

18.30 Dnev­nik

19.20 Du­ho­vi pro­šlo­sti  

22.15  FILM Pre­kr­še­ni za­vje­ti

0.15     Zve­zde Gran­da

3.15     Mje­šo­vi­ti brak

4.00     Dnev­nik 

4.50     No­va In 

 

- BN -

.......................

 

6.30     Do­bro ju­tro, Srp­ska

9.35     Pri­ča o...

10.00  Ru­ka spa­sa

10.45  Vra­ta do vra­ta, se­ri­ja

12.00  No­vo­sti

12.20  Za­bra­nje­no vo­će, se­ri­ja

16.00  Dnev­nik 1

16.20  Tri se­stre, se­ri­ja

17.00  Za­vjet, se­ri­ja

18.00  Da­nas u Srp­skoj

18.30  Ur­gent­ni cen­tar, se­ri­ja

19.20  Mar­ke­ting

19.30  Dnev­nik 2

20.00  Pre­su­da, se­ri­ja

20.55  Mat

22.30  Dnev­nik 3

23.00  Še­tland, se­ri­ja

00.00  Astro­čet

2.00     Dnev­nik 3

2.30     Mat

3.50     Do­bro ju­tro, kom­ši­ja

4.30     Da­nas u Srp­skoj

5.00     Se­ri­ja

5.45     Mu­zič­ki iz­log

 

.........................

 - RTL -

.....................

 

7.00     Koc­kić i pri­ja­te­lji

7.10     Yu-Gi-Oh! ZE­XAL

7.40     Štrump­fo­vi

8.00     Grand De­signs

8.50     Lov­ci na ne­kret­ni­ne: Sa­vr­šen dom

10.00  Bi­jeg u dvo­rac: Sam svoj maj­stor

11.00  Grand De­signs

12.00  Zo­vi dok­to­ra!, se­ri­ja

12.50  Tran­splant, se­ri­ja

13.40  Tri se­stre, se­ri­ja

14.30  Su­per­par

15.40  Ve­če­ra za 5 na se­lu

16.20  BBQ maj­sto­ri­je sa Špi­če­kom

16.30  RTL da­nas

17.10  Bla­go na­ma, se­ri­ja

18.00  Do­đi, po­go­di

19.00  RTL da­nas

20.15  Ve­če­ra za 5 na se­lu

21.15  Su­per­par

22.30  RTL di­rekt

23.00  BBQ maj­sto­ri­je sa Špi­če­kom

23.05  FILM Od­red ot­pi­sa­nih

1.00     CSI, se­ri­ja

1.45     RTL da­nas

 

..........................

- HRT 1 -

..........................

 

6.30     TV ka­len­dar

6.45     Do­bro ju­tro, Hr­vat­ska

10.15  Zlat­na li­ga

10.45  Li­di­ji­na ku­hi­nja

11.10  Vr­tla­ri­ca

11.40  TV Ka­len­dar

12.00  Dnev­nik 1

12.25  Sr­ca di­vljeg Pan­ta­na­la, se­ri­ja

13.15  Dr Bek

14.00  FILM Vri­je­me je za sre­ću

15.30  Čo­vjek s pla­ni­ne

16.30  Vi­je­sti

16.45  Re­gi­o­nal­ni dnev­nik

17.20  Kod nas do­ma

18.10  Po­tje­ra

19.00  Dnev­nik 2

20.08  Loto 6

20.15  Tko že­li bi­ti mi­li­ju­naš?

21.05  Lo­to 6 - iz­vje­štaj

21.10  Ku­va­ri­ca iz Ka­sta­ma­ra, se­ri­ja

22.10  Otvo­re­no

22.45  Dnev­nik 3

23.20  Kul­tu­ra s no­gu

23.55  Čo­vjek s pla­ni­ne

0.55     FILM Vri­je­me je za sre­ću

2.22     Po­bje­da sr­ca, se­ri­ja

3.10     Dnev­nik 2

4.12     Dr Bek

4.49     Ski­ca za por­tret / Fo­to­gra­fi­ja u Hr­vat­skoj

5.11     Kul­tur­na ba­šti­na

5.26     Kul­tur­na ba­šti­na

5.41     Sr­ca di­vljeg Pan­ta­na­la, se­ri­ja

 

.......................

- HRT 2 -

.......................

 

5.15     Bi­jeg u unu­tra­šnjost

6.00     Gor­ski spa­si­o­ci, se­ri­ja

6.50     Dr Oz

7.35     Lu­a­ni­na ku­hi­nja

8.05     Upo­znaj­mo naj­ljep­še fran­cu­ske vr­to­ve

9.00     Bi­jeg u unu­tra­šnjost

9.50     Ve­li­ka bri­tan­ska avan­tu­ra Džem­sa Mar­ti­na

10.40  Džordž Klark - Ču­de­sne ide­je

11.35  Sa­mo la­ga­no

12.05  Lu­a­ni­na ku­hi­nja

12.40  Upo­znaj­mo naj­ljep­še fran­cu­ske vr­to­ve

13.35  Ben Fo­gle - Lju­di od di­vlji­ne

14.25  FILM Rav­no u sr­ce

16.00  TV ka­len­dar

16.15  U svom fil­mu

17.10  Po­slov­ni plan

17.45  Pro­me­tej

18.10  Glo­bal­na Hr­vat­ska HTV

18.50  Zdrav ži­vot

19.15  Hit da­na

19.20  Ben Fo­gle - Lju­di od di­vlji­ne

20.15  Le­gen­dar­ni ju­na­ci: Pje­sma o Ni­be­lun­zi­ma - pje­sma o lju­ba­vi i iz­da­ji

21.10  FILM Kra­lji­ca no­ći

22.45  Lu­ter, se­ri­ja

23.40  FILM Rav­no u sr­ce

1.10     Art a la car­te

1.40     Mu­zi­ka

2.40     Noć­ni mu­zič­ki pro­gram - spo­to­vi

4.45     I to je Hr­vat­ska

 

.............................

 - B92 -

...................

 

6.00     Po­gre­šan čo­vek

7.00     Dva i po mu­škar­ca

7.30     Dva i po mu­škar­ca

8.00     Cr­ta­ni fil­mo­vi

10.00  Po­gre­šan čo­vek

11.00  Ko­lo sre­će

12.00  Ve­sti B92

12.30  Što­pe­ri­ca

13.00  Dva i po mu­škar­ca

14.00  TV čor­ba

14.30  Tri od pet

15.00  Uz ka­fu sa

15.30  Ko­rak po ko­rak

16.00  Ve­sti B92

16.30  B92 sport­ski pre­gled

17.00  Fo­kus

17.30  Ma­la isto­ri­ja Sr­bi­je

17.45  TV čor­ba

18.15  Što­pe­ri­ca

18.45  Ve­sti B92

19.00  Ma­mi­ni si­no­vi

19.45  Ko­rak po ko­rak

20.15  Dva i po mu­škar­ca

20.45  Ve­sti B92

21.00  FILM Mr­tvi za ne­de­lju da­na. Ili vra­ća­mo no­vac

23.00  Ostr­vo lju­ba­vi

0.15     Ve­sti B92

0.45     B92 sport­ski pre­gled

1.00     Dva i po mu­škar­ca

1.30     Dva i po mu­škar­ca

2.00     Ko­rak po ko­rak

2.30     FILM Mr­tvi za ne­de­lju da­na. Ili vra­ća­mo no­vac

4.30     TV čor­ba

5.00     Što­pe­ri­ca

5.30     TV čor­ba

 

...............................                                                                                                                                 

- RA­DIO -

...........................

 

6.00     Raz­bu­dil­nik

9.00     Vi­je­sti

9.05     Ri­zni­ca zna­nja

9.40     Vri­je­me je za sport

10.00  Vi­je­sti

10.05  Ra­dio or­di­na­ci­ja

11.00  Vi­je­sti

11.05  Za­jed­nič­ki ta­las

12.00  Po­dnev­ne no­vo­sti

12.15  Za­pje­vaj­mo pje­sme sta­re

13.00  Vi­je­sti

13.05  U rit­mu da­na

14.00  Vi­je­sti

14.05  Svi­len ko­nac

16.00  Dnev­nik

16.30  Mu­zič­ki in­ter­me­co

17.00  Mo­za­ik

19.00  Ve­čer­nje no­vo­sti

19.15  Za­i­graj­mo, za­pje­vaj­mo

20.00  Eho na­u­ke

21.00  Vi­je­sti

21.05  Ri­zni­ca zna­nja

21.40  Sta­ro­grad­ska mu­zi­ka

22.00  Hro­ni­ka da­na

22.15  Naj­svje­tli­je stra­ni­ce umjet­nič­ke mu­zi­ke

23.00  Vi­je­sti

23.05  Mu­zič­ki pro­gram

0.00     Po­noć­ne vi­je­sti

0.05     Noć­ni pro­gram

 

........................

- K3 -

...........................

 

9.00     Po­če­tak da­na

10.00  Mi­ste­ri­je dok­to­ra Blej­ka, se­ri­ja

11.30  Ban­do­le­ra, se­ri­ja

12.00  Vi­je­sti

12.05  Ezel, se­ri­ja

13.00  Te­le­šop

13.15  ABS šou

14.00  TV or­di­na­ci­ja

15.00  Mi­ste­ri­je dok­to­ra Blej­ka, se­ri­ja

16.00  No­vo­sti 1

16.20  Te­le­šop

16.35  Ku­hi­nji­ca

17.00  Ak­tu­el­no u Do­bo­ju

17.20  Ban­do­le­ra, se­ri­ja

18.30  Pu­tuj­te sa na­ma

18.45  No­vo­sti 2

19.30  Dnev­nik RTS

20.00  Ezel, se­ri­ja

21.00  Stav

22.00  No­vo­sti 3

22.40  Pre­ži­vje­ti Esko­ba­ra, se­ri­ja

0.00     Kra­lji­ca rit­ma, se­ri­ja

1.00     Noć­ni pro­gram

 

...................

 - Pink BH -

...................

 

7.00     Za­dru­ga - pre­gled da­na

8.00     Ku­ća od sr­ca

9.00     DNK

10.00  Za­dru­ga - pre­gled da­na

11.00  What­zu­u­up

11.30  Za­dru­ga - li­ve

13.00  In­fo top

13.05  Pre­mi­je­ra

13.20  Eks­klu­ziv­no

14.00  Za­dru­ga - li­ve

15.00  In­fo top

15.05  Za­dru­ga - li­ve

16.00  Sce­na re­gi­on

16.20  Za­dru­ga - li­ve

18.30  In­fo top

18.40  Za­dru­ga - pre­gled da­na

20.00  Mje­šo­vi­ti brak, se­ri­ja

21.00  Za­ko­pa­ne taj­ne, se­ri­ja

22.00  Ku­ća od sr­ca

23.00  Brak na ne­vi­đe­no

0.00     Za­dru­ga - gle­da­nje snim­ka

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije