Banja Luka

Pratite nas na Google news

Oštećenje na kružnom to­ku na Mal­ti, pukla vodovodna cijev

Oštećenje na kružnom to­ku na Mal­ti, pukla vodovodna cijev
Foto: Jelena Đurđević | Oštećenje na kružnom to­ku na Mal­ti, pukla vodovodna cijev
Anja Matarugić

Pu­ca­nje vo­do­vo­dne ci­je­vi je do­ve­lo do izli­je­va­nja ve­li­kih ko­ličina vo­de i oštećenja kružne ras­krsni­ce na Mal­ti, a u Odje­lje­nju za sao­braćaj i pu­te­ve kažu da bi sa­na­ci­ja tre­ba­lo da bude za­vršena ove se­dmi­ce.

U ovom odje­lje­nju su ka­za­li da su na­ložili hi­tnu po­prav­ku oštećenog ko­lo­vo­za na kružnoj ras­krsni­ci na Mal­ti, na­kon što je uočeno ule­gnuće asfal­ta usljed izli­je­va­nja ve­li­kih ko­ličina vo­de zbog oštećene vo­do­vo­dne ci­je­vi.

"Na ovoj lo­ka­ci­ji je ra­ni­je do­šlo do izli­je­va­nja ve­li­kih ko­ličina vo­de iz oštećene ci­je­vi grad­skog vo­do­vo­da, što je do­ve­lo do ispi­ra­nja ma­te­ri­ja­la u pod­ze­mnom di­je­lu sao­braćaj­ni­ce i po­slje­dično - ule­gnuća asfal­ta", re­kli su u ovom re­sor­nom odje­lje­nju.

Najčitanije