BiH

Kri­mi­na­li­za­ci­ja kle­ve­te u RS ugrožava i no­vi­na­re u FBiH

Kri­mi­na­li­za­ci­ja kle­ve­te u RS ugrožava i no­vi­na­re u FBiH
Foto: N.N. | Kri­mi­na­li­za­ci­ja kle­ve­te u RS ugrožava i no­vi­na­re u FBiH

VI­TEZ - Za­kon o kri­mi­na­li­za­ci­ji kle­ve­te, ko­ji je ne­da­vno stu­pio na sna­gu u Re­pu­bli­ci Srpskoj, mo­gao bi ima­ti po­slje­di­ce ne sa­mo za no­vi­nar­stvo u RS ne­go i u FBiH, je­dan je od za­ključaka se­mi­na­ra "Me­ha­ni­zmi za­šti­te no­vi­nar­skog po­zi­va u svje­tlu kri­mi­na­li­za­ci­je kle­ve­te u Re­pu­bli­ci Srpskoj".

Dvo­dne­vnom se­mi­na­ru, ko­ji je u Vi­te­zu počeo u čet­vrtak, or­ga­ni­zo­va­nom od stra­ne Sa­vje­ta za štam­pu BiH, a ko­ji su podržali Am­ba­sa­da SAD i Mi­nis­tar­stvo spo­ljnih po­slo­va SAD, pri­sus­tvo­va­li su no­vi­na­ri iz ci­je­le BiH, uz pri­sus­tvo pred­sta­vni­ka EU i UN kan­ce­la­ri­je u BiH, ko­ji su no­vi­na­re oba­vi­jes­ti­li o sta­vo­vi­ma ovih or­ga­ni­za­ci­ja o pi­ta­nju slo­bo­de me­di­ja i za­šti­te slo­bo­de go­vo­ra. Ri­ječi je ta­kođe bi­lo i o za­ko­nu o re­gis­tru ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, ko­ji će se na­re­dne se­dmi­ce naći na dne­vnom re­du Na­ro­dne skup­šti­ne RS u for­mi na­crta. 

Na se­mi­na­ru je uka­za­no na činje­ni­cu da bi no­vi­na­ri u Fe­de­ra­ci­ji BiH mo­gli bi­ti pre­dmet kri­vičnog go­nje­nja kroz sa­ra­dnju po­li­cij­skih agen­ci­ja i pra­vo­su­dnih or­ga­na iz oba en­ti­te­ta.

Na pri­mjer, ako me­di­ji u Fe­de­ra­ci­ji bu­du op­tuženi za kle­ve­tu, mo­raće se po­ja­vi­ti na su­do­vi­ma i od­go­va­ra­ti po na­vo­di­ma op­tužni­ce.

Uka­za­no je i na činje­ni­cu da bi no­vi­na­ri mo­gli bi­ti pre­dmet is­tra­ga ko­je mo­gu tra­ja­ti go­di­na­ma uz mje­re ogra­ničenja kre­ta­nja i dru­ge pra­vne res­tri­kci­je.

Džena­na Bu­rek, iz­vršna di­re­kto­ri­ca Sa­vje­ta za štam­pu i on­li­ne me­di­je BiH, re­kla je za "Ne­za­vi­sne" da su se odlučili da or­ga­ni­zu­ju ovaj se­mi­nar za­to što je u pro­te­klom pe­ri­odu usljed no­vih okol­nos­ti do­šlo do ve­li­kih pro­mje­na na po­lju slo­bo­de izražava­nja u BiH.

"Se­mi­nar za cilj ima da ut­vrdi na ko­ji način će se Kri­vični za­ko­nik RS odra­zi­ti na me­di­je u Fe­de­ra­ci­ji i nji­hov rad. Pa­ne­lis­ti su is­ta­knu­ti ure­dni­ci, no­vi­na­ri, kao i advo­ka­ti ko­ji ra­de na slučaje­vi­ma tužbi za kle­ve­tu me­di­ja u BiH", is­ta­kla je ona.

Ne­ke od te­ma su bi­le po­tre­be stva­ra­nja am­bi­jen­ta za slo­bo­dan rad svih me­di­ja ko­ji se pro­fe­si­onal­no ba­ve svo­jim po­slom, te da je po­tre­bno do­da­tno uka­za­ti ja­vnos­ti na opa­snos­ti ko­je ova­kvi za­kon­ski pro­pi­si ima­ju na slo­bo­du go­vo­ra svih po­je­di­na­ca, a ne sa­mo me­dij­skih pro­fe­si­ona­la­ca.

Ta­kođe, ne­ki od no­vi­na­ra su od pred­sta­vni­ka međuna­ro­dne za­je­dni­ce, a po­se­bno EU, tražili da u na­re­dnom pe­ri­odu snažni­je i ener­gični­je in­sis­ti­ra­ju da se u BiH po­štu­ju svi stan­dar­di ko­ji pro­is­tiču iz pra­vne stečevi­ne EU.

Dru­gog da­na se­mi­na­ra no­vi­na­ri su do­bi­li in­for­ma­ci­je od pra­vnih stručnja­ka ko­ji se ba­ve ovom pro­ble­ma­ti­kom šta se može očeki­va­ti u na­re­dnom pe­ri­odu ka­da dođe do pri­mje­ne za­ko­na o kri­mi­na­li­za­ci­ji kle­ve­te. 

Ma­tea Jer­ko­vić, no­vi­nar­ka "Oslo­bođenja", rekla je za "Ne­za­vi­sne" da uvođenje kle­ve­te u Kri­vični za­ko­nik Re­pu­bli­ke Srpske vraća stva­ri 20 go­di­na una­zad. 

"Ovo je di­rek­tni uda­rac u li­ce kom­ple­tnoj me­dij­skoj za­je­dni­ci, svim onim no­vi­na­ri­ma i no­vi­nar­ka­ma ko­ji pro­fe­si­onal­no i is­tin­ski ra­de svoj po­sao. Ne tiče se sa­mo mo­jih ko­le­ga i ko­le­gi­ca iz Re­pu­bli­ke Srpske, tiče se svih nas. Svi smo me­te. To i građani i građan­ke mo­ra­ju shva­ti­ti. Me­te su i oni, one - obični građani i građan­ke. Sli­je­di nam i za­kon o ci­vil­nom se­kto­ru, i za­pra­vo se ra­di na uvođenju cen­zu­re za ci­je­lo druš­tvo", sma­tra ona.

Do­da­la je da je važno go­vo­ri­ti o me­ha­ni­zmi­ma pra­vne za­šti­te, po­drške, ka­ko bi su­tra sva­ko od no­vi­na­ra i no­vi­nar­ki znao ko­me da se obra­ti i na ko­ji način da se bo­ri. 

Ale­ksan­dar Tri­fu­no­vić, ure­dnik por­ta­la Bu­ka, re­kao je da je za­bri­nut što se zbog zas­tra­ši­va­nja i re­pre­si­je ne po­jav­lju­ju no­va ime­na u no­vi­nar­stvu, jer sve ma­nje lju­di žele da se ba­ve ovim po­slom. 

"Uočava i da je no­vi­na­ri­ma sve teže pro­naći sa­go­vor­ni­ke, jer se lju­di bo­je po­slje­di­ca ka­da go­vo­re za me­di­je", ­kazao je on.

Tri­fu­no­vić je na pa­ne­lu go­vo­rio o na­pa­du na njegov i auto­mo­bi­l njegovog ko­le­ge, ba­nja­lučkog no­vi­na­ra Ni­ko­le Mo­rače, na­kon što je Mi­lo­rad Do­dik, pred­sje­dnik RS, njih dvo­ji­cu, uz još ne­ko­li­ko ko­le­ga, označio me­ta­ma. Ta­da je Do­dik, ka­ko je pod­sje­tio, re­kao da ima in­for­ma­ci­je da su to oni sa­mi se­bi ura­di­li.

"Ni­ka­da to ni­je de­man­to­vao. Znao sam ta­da da smo pre­pu­šte­ni sa­mi se­bi. Sa­da smo u si­tu­aci­ji da su va­ša je­di­na moć va­še ri­ječi i va­ša is­ti­na", re­kao je on. 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije