BiH

Pratite nas na Google news

Usvo­jen Pra­vil­nik za rad "drža­vnog za­tvo­ra"

Usvo­jen Pra­vil­nik za rad "drža­vnog za­tvo­ra"
Foto: N.N. | Usvo­jen Pra­vil­nik za rad "drža­vnog za­tvo­ra"
Ljiljana Radić

SA­RA­JE­VO - Sa­vjet mi­nis­ta­ra BiH u te­hničkom man­da­tu ni­je održao re­do­vnu sje­dni­cu već te­le­fon­sku i usvo­jen je Akci­oni plan za re­ali­za­ci­ju pri­ori­te­ta iz Ana­li­tičkog iz­vje­šta­ja Evrop­ske ko­mi­si­je, ko­ji je sas­ta­vni dio Miš­lje­nja Ko­mi­si­je o zah­tje­vu BiH za član­stvo u EU.

Akci­oni plan je sve­obu­hva­tni cje­lodrža­vni plan­ski do­ku­ment i sadrži 729 pla­ni­ra­nih mje­ra za pro­ve­dbu 115 pri­ori­te­ta. Na­ime, u Ana­li­tičkom iz­vje­šta­ju Evrop­ska ko­mi­si­ja je odre­di­la 115 pri­ori­te­ta u okvi­ru po­li­tičkog i eko­nom­skog kri­te­ri­ju­ma te 33 pre­go­va­račka po­glav­lja, na ko­ji­ma in­sti­tu­ci­je u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni tre­ba ubrza­no da ra­de, a što će Ko­mi­si­ja pro­ci­je­ni­ti u na­re­dnom pa­ke­tu pro­ši­re­nja u pro­ljeće 2020. 

Ut­vrđen je i pri­je­dlog spo­ra­zu­ma između Sa­vje­ta mi­nis­ta­ra, ko­je pred­stav­lja Mi­nis­tar­stvo fi­nan­si­ja i tre­zo­ra, i Vla­de Švaj­car­ske, ko­ju pred­stav­lja Drža­vni se­kre­ta­ri­jat za eko­nom­ske po­slo­ve (SE­CO) u ve­zi s odo­bra­va­njem fi­nan­sij­skog do­pri­no­sa - do­na­ci­je u ma­ksi­mal­nom izno­su 3,8 mi­li­ona evra za pro­jekt "Pri­ku­plja­nje i prečišćava­nje otpa­dnih vo­da u Gra­di­šci". 

Ut­vrđen je i Pri­je­dlog ugo­vo­ra o zaj­mu između BiH i Evrop­ske ban­ke za obno­vu i ra­zvoj (GrCF2 W2) za Pro­jekt ja­vnog pre­vo­za Sa­ra­je­vo, vri­je­dan 15 mi­li­ona evra.

Ri­ječ je o pro­je­ktu na­bav­ke no­vih elek­tričnih tro­lej­bu­sa i re­zer­vnih di­je­lo­va.

Sa­vjet mi­nis­ta­ra BiH usvo­jio je iz­vje­štaj Mi­nis­tar­stva za ljud­ska pra­va i iz­bje­gli­ce o spro­vođenju Po­li­ti­ke o sa­ra­dnji s ise­lje­niš­tvom za 2018. go­di­nu i podržao za­ključke ko­ji­ma se jača da­lja sa­ra­dnja. Mi­nis­tar­stvo za ljud­ska pra­va i iz­bje­gli­ce u sa­ra­dnji s Mi­nis­tar­stvom spo­ljnih po­slo­va za­duženo je, između os­ta­log, da uspos­ta­vi međure­sor­no ko­or­di­na­ci­ono ti­je­lo za sa­ra­dnju s ise­lje­niš­tvom.

Sa­vjet mi­nis­ta­ra BiH, na pri­je­dlog Mi­nis­tar­stva prav­de, da­o je sa­gla­snost na Pra­vil­nik o unu­traš­njoj or­ga­ni­za­ci­ji Za­vo­da za iz­vrše­nje kri­vičnih san­kci­ja, pri­tvo­ra i dru­gih mje­ra Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne. Usva­ja­njem ovog pra­vil­ni­ka stva­ra­ju se svi uslo­vi za stav­lja­nje u fun­kci­ju Za­vo­da, u ja­vnos­ti po­zna­ti­jeg kao drža­vni za­tvor u Voj­ko­vićima, ko­ji već du­go čeka na prve za­tvo­re­ni­ke.  

Sa­vjet mi­nis­ta­ra pri­hva­tio je održava­nje Kon­sti­tu­en­ce gu­ver­ne­ra Svjet­ske ban­ke i MMF-a u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni u ju­nu 2020. 

Re­do­vna sje­dni­ca ni­je održana jer je većina mi­nis­ta­ra bi­la na pu­tu pa ni­je bi­lo kvo­ru­ma za nje­no održava­nje.

Pot­pred­sje­dnik SNSD-a Ni­ko­la Špi­rić izja­vio je da Sa­vjet mi­nis­ta­ra u te­hničkom man­da­tu ra­di na ba­te­ri­je.

"Ne­održava­nje sje­dni­ca, krše­nje pro­ce­du­ra, do­go­va­ra­nje ad hok i in­ko­gni­to - odli­ke su ra­da ovog sa­zi­va od sa­mog počet­ka, a te­hnički man­dat i ma­te­ri­ja­le za sje­dni­cu za­vrša­va im te­hničko oso­blje, dok je nji­ho­va bri­ga sa­mo da im ne is­cu­re ba­te­ri­je na mo­bil­nim te­le­fo­ni­ma", is­ta­kao je Špi­rić.

PROČITAJTE JOŠ

Zavirite u Državni zatvor: Od luksuzne kuhinje, preko fitnes sale do "ljubavne sobe"

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Promocija

Novi Nike model - Air Max 200 dostupan u Juventa Urban šopovima širom BIH

Marketing tim / 20.11.2019 11:05

Još od 90-ih, Air Max je definitivno jedan od najpopularnijih modela patika. Preko 30 godina slava ovog modela nije jenjavala, što zbog neprikosnovene udobnosti koju pruža vazdušni đon, ali i zahvaljujući uvijek odvažnom dizajnu koji nas nikad ne ostavlja ravnodušnim.

Air Max, odavno više nije samo patika. To je stil, pravac i način iskazivanja sopstvene individualnosti i urbanog i aktivnog stila života. Danas ih vole i nose različite generacije - ljudi srednjih godina koji su ovim patikama ostali vjerni još iz svog tinejdžerskog perioda, pa do mlađih generacija koje su oduševljene kultnim statusom koji ovaj model nosi sa sobom.

Nike je sredinom ljeta predstavio novog člana Air Max porodice – Air Max 200. Ovaj model predstavlja kombinaciju dvije Nike ikone - Air Max 180 i Air Max 270.

Ono što je specifično jeste da ovaj model pruža 200 procenata više Air đona od svojih prethodnika zbog čega i pretenduje da osvoji epitet najudobnijeg Air Max modela do sada.

Par je takođe dobio i lagani uložak od pjene, zarad cjelodnevnog komfora, kao i gumu na spoljnom dijelu đona, zbog poboljšane izdržljivosti.

Od lansiranja do danas, Nike je predstavio nekoliko varijanti, tj kombinacija boja za ovaj model patika. Sve modele  Air Max 200 možete pronaći u Juventa Urban šopovima širom BIH. Spisak lokacija radnji možete pronaći ovdje.

Najčitanije