BiH

Usvo­jen Pra­vil­nik za rad "drža­vnog za­tvo­ra"

Usvo­jen Pra­vil­nik za rad "drža­vnog za­tvo­ra"
Foto: N.N. | Usvo­jen Pra­vil­nik za rad "drža­vnog za­tvo­ra"

SA­RA­JE­VO - Sa­vjet mi­nis­ta­ra BiH u te­hničkom man­da­tu ni­je održao re­do­vnu sje­dni­cu već te­le­fon­sku i usvo­jen je Akci­oni plan za re­ali­za­ci­ju pri­ori­te­ta iz Ana­li­tičkog iz­vje­šta­ja Evrop­ske ko­mi­si­je, ko­ji je sas­ta­vni dio Miš­lje­nja Ko­mi­si­je o zah­tje­vu BiH za član­stvo u EU.

Akci­oni plan je sve­obu­hva­tni cje­lodrža­vni plan­ski do­ku­ment i sadrži 729 pla­ni­ra­nih mje­ra za pro­ve­dbu 115 pri­ori­te­ta. Na­ime, u Ana­li­tičkom iz­vje­šta­ju Evrop­ska ko­mi­si­ja je odre­di­la 115 pri­ori­te­ta u okvi­ru po­li­tičkog i eko­nom­skog kri­te­ri­ju­ma te 33 pre­go­va­račka po­glav­lja, na ko­ji­ma in­sti­tu­ci­je u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni tre­ba ubrza­no da ra­de, a što će Ko­mi­si­ja pro­ci­je­ni­ti u na­re­dnom pa­ke­tu pro­ši­re­nja u pro­ljeće 2020. 

Ut­vrđen je i pri­je­dlog spo­ra­zu­ma između Sa­vje­ta mi­nis­ta­ra, ko­je pred­stav­lja Mi­nis­tar­stvo fi­nan­si­ja i tre­zo­ra, i Vla­de Švaj­car­ske, ko­ju pred­stav­lja Drža­vni se­kre­ta­ri­jat za eko­nom­ske po­slo­ve (SE­CO) u ve­zi s odo­bra­va­njem fi­nan­sij­skog do­pri­no­sa - do­na­ci­je u ma­ksi­mal­nom izno­su 3,8 mi­li­ona evra za pro­jekt "Pri­ku­plja­nje i prečišćava­nje otpa­dnih vo­da u Gra­di­šci". 

Ut­vrđen je i Pri­je­dlog ugo­vo­ra o zaj­mu između BiH i Evrop­ske ban­ke za obno­vu i ra­zvoj (GrCF2 W2) za Pro­jekt ja­vnog pre­vo­za Sa­ra­je­vo, vri­je­dan 15 mi­li­ona evra.

Ri­ječ je o pro­je­ktu na­bav­ke no­vih elek­tričnih tro­lej­bu­sa i re­zer­vnih di­je­lo­va.

Sa­vjet mi­nis­ta­ra BiH usvo­jio je iz­vje­štaj Mi­nis­tar­stva za ljud­ska pra­va i iz­bje­gli­ce o spro­vođenju Po­li­ti­ke o sa­ra­dnji s ise­lje­niš­tvom za 2018. go­di­nu i podržao za­ključke ko­ji­ma se jača da­lja sa­ra­dnja. Mi­nis­tar­stvo za ljud­ska pra­va i iz­bje­gli­ce u sa­ra­dnji s Mi­nis­tar­stvom spo­ljnih po­slo­va za­duženo je, između os­ta­log, da uspos­ta­vi međure­sor­no ko­or­di­na­ci­ono ti­je­lo za sa­ra­dnju s ise­lje­niš­tvom.

Sa­vjet mi­nis­ta­ra BiH, na pri­je­dlog Mi­nis­tar­stva prav­de, da­o je sa­gla­snost na Pra­vil­nik o unu­traš­njoj or­ga­ni­za­ci­ji Za­vo­da za iz­vrše­nje kri­vičnih san­kci­ja, pri­tvo­ra i dru­gih mje­ra Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne. Usva­ja­njem ovog pra­vil­ni­ka stva­ra­ju se svi uslo­vi za stav­lja­nje u fun­kci­ju Za­vo­da, u ja­vnos­ti po­zna­ti­jeg kao drža­vni za­tvor u Voj­ko­vićima, ko­ji već du­go čeka na prve za­tvo­re­ni­ke.  

Sa­vjet mi­nis­ta­ra pri­hva­tio je održava­nje Kon­sti­tu­en­ce gu­ver­ne­ra Svjet­ske ban­ke i MMF-a u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni u ju­nu 2020. 

Re­do­vna sje­dni­ca ni­je održana jer je većina mi­nis­ta­ra bi­la na pu­tu pa ni­je bi­lo kvo­ru­ma za nje­no održava­nje.

Pot­pred­sje­dnik SNSD-a Ni­ko­la Špi­rić izja­vio je da Sa­vjet mi­nis­ta­ra u te­hničkom man­da­tu ra­di na ba­te­ri­je.

"Ne­održava­nje sje­dni­ca, krše­nje pro­ce­du­ra, do­go­va­ra­nje ad hok i in­ko­gni­to - odli­ke su ra­da ovog sa­zi­va od sa­mog počet­ka, a te­hnički man­dat i ma­te­ri­ja­le za sje­dni­cu za­vrša­va im te­hničko oso­blje, dok je nji­ho­va bri­ga sa­mo da im ne is­cu­re ba­te­ri­je na mo­bil­nim te­le­fo­ni­ma", is­ta­kao je Špi­rić.

PROČITAJTE JOŠ

Zavirite u Državni zatvor: Od luksuzne kuhinje, preko fitnes sale do "ljubavne sobe"

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije