Društvo

Mlada Bilećanka osvojila vrh koji je zamalo koštao života

Mlada Bilećanka osvojila vrh koji je zamalo koštao života
Mlada Bilećanka osvojila vrh koji je zamalo koštao života
V. Duka

BI­LE­ĆA - Mla­da pla­ni­nar­ka iz Bi­le­će Iva­na Ta­ba­ko­vić, ko­ja je 17. ja­nu­ara pa­la s gre­be­na u pro­va­li­ju na her­ce­go­va­čko-crno­gor­skom pla­nin­skom ma­si­vu Or­jen, vra­ti­la se omi­lje­nom spor­tu, ko­ji ju je po­no­vo odveo na mjes­to gdje je do­ži­vje­la ne­sre­ću.

"Ni­ka­da ni­sam ni po­mi­sli­la da se odre­knem pla­ni­na­re­nja, a ka­da sam se na­kon pa­da ne­da­vno po­no­vo po­pe­la na Or­jen - iz­gle­dao mi je lje­pši ne­go ika­da, kao da prvi put vi­dim sve nje­go­ve vrho­ve i lje­po­te", ka­že Iva­na, ko­ja se de­set mje­se­ci na­kon pa­da osje­ća izvan­re­dno.

Na­kon pa­da sa gre­be­na u 200 me­ta­ra du­bo­ku pro­va­li­ju, Iva­nu su od si­gur­nog smrza­va­nja spa­sili nje­ni dru­go­vi pla­ni­na­ri iz "Vu­čjeg zu­ba" iz Tre­bi­nja, či­ji je du­go­go­diš­nji član, ali se ona ni pa­da ni vre­me­na u ko­me se opo­rav­lja­la ne sje­ća.

Ka­že da joj da­nas iz­gle­da nes­tvar­no ka­da či­ta sve te član­ke ko­je su me­di­ji ta­da pi­sa­li, ka­ko su je nje­ni dru­go­vi ci­je­le no­ći gri­ja­li ti­je­li­ma, ka­ko je akci­ja s­pa­sa­va­nja tra­ja­la pu­nih 15 ča­so­va, da bi se li­je­če­nje nas­ta­vi­lo u crno­gor­skim bol­ni­ca­ma Me­lji­ne i Ri­san, za­tim u Tre­bi­nju, pa u Ba­nja­lu­ci.

"Ve­li­ku po­dršku u opo­rav­ku sam ima­la i od po­ro­di­ce i od pri­ja­te­lja, od mo­jih dru­go­va iz 'Vu­čjeg zu­ba', ali i lju­di ši­rom svi­je­ta ko­ji su mi sla­li po­ru­ke i te­le­fo­nom i na Facebook, pa sam se pros­to i sa­ma za­ču­di­la ko­li­ko to­ga ima, ma­da sam mno­ge od njih pro­či­ta­la tek na­kon onog prvog opo­rav­ka", pri­sje­ća se Iva­na.

Ka­že da su joj ve­li­ku sna­gu da­li i ma­li­ša­ni bi­le­ćkog dje­čjeg vrti­ća, u ko­jem ra­di i ko­ji­ma usa­đu­je lju­bav pre­ma pla­ni­ni, uče­ći ih da bu­du ja­ki, hra­bri i iz­držlji­vi, a to­me ju je, do­da­je, na­uči­la upra­vo pla­ni­na, na ko­joj je 17. ja­nu­ara pre­ži­vje­la sa­mo još je­dno ži­vo­tno is­ku­še­nje.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije