SP Qatar 2022.

Društvo

Snimak "Ostavio me dečko" na YouTubeu dvanaestogodišnjakinje iz BiH uzburkao region

Snimak "Ostavio me dečko" na YouTubeu dvanaestogodišnjakinje iz BiH uzburkao region
Snimak "Ostavio me dečko" na YouTubeu dvanaestogodišnjakinje iz BiH uzburkao region
Re­na­ta Kasagić

BA­NJA­LU­KA, IS­TO­ČNO SA­RA­JE­VO - Ispo­vi­jest "Os­ta­vio me de­čko" dva­na­es­to­go­diš­nja­ki­nje iz BiH, ko­ju je obja­vi­la pu­tem snim­ka na video-ser­vi­su YouTube za krat­ko vri­je­me saku­pi­la je vi­še od po­la mi­li­ona pre­gle­da i na hi­lja­de rea­kci­ja iz ci­je­log re­gi­ona, pa mno­gi ko­m­entari­šu ka­ko ona u tom uzras­tu uop­šte go­vo­ri o lju­ba­vnim ve­za­ma i na kakav na­čin.

Da ni­je u pi­ta­nju za­ne­ma­re­nost, već tre­nu­tni trend, sma­tra So­nja Stan­čić, psi­ho­log iz Ba­nja­lu­ke. Dje­voj­či­ce i dje­ča­ci, ka­že ona, mi­sle da pu­tem YouTube ka­na­la pos­ta­ju po­pu­lar­ni­ji, a ne­ki čak za­ra­đu­ju na to­me.

U snim­ku koji traje 10 mi­nu­ta ova "šo­ki­ra­na" dje­voj­či­ca, ko­ja je, na­vo­dno, iz Gra­da­čca, ka­ko su ne­ki obja­vi­li, pri­ča ka­ko ju je de­čko is­ko­ris­tio, la­gao, odba­cio i os­ta­vio, te ka­ko se ona "no­si s tim".

"Ova dje­voj­či­ca je­dnos­ta­vno po­ku­ša­va pri­vu­ći paž­nju za­to što je to sa­da 'in', jer se vje­ro­va­tno ne ba­vi mu­zi­kom, ple­som ili ne­kim dru­gim ta­len­tom po­mo­ću ko­jeg bi pri­vu­kla paž­nju", ocje­nju­je Stan­či­će­va.

Pos­tav­lja pi­ta­nje ka­ko di­je­te od dva­na­est go­di­na mo­že bi­ti sa­mo pri ra­ču­na­ru, da sni­mi vi­deo i obja­vi ga. Za­što ima svoj YouTube ka­nal, ko ga je omo­gu­ćio?

Stan­či­će­va za­klju­ču­je da je dje­voj­či­ca sa­ma u so­bi, ima ra­ču­nar i ko­ris­ti ga bez nad­zo­ra ro­di­te­lja. Dje­voj­či­ca u snim­ku tvrdi da izme­đu nje i mom­ka ni­je go­to­vo dok ona to ne ka­že te da ne mo­že da ži­vi bez nje­ga.

"Za­što ima po­tre­bu da pri­vla­či paž­nju i za­što uop­šte pri­ča o toj te­mi? Ako je sve to is­ti­ni­to, trebalo bi svo­ja lo­ša osje­ća­nja da po­di­je­li sa ne­kom blis­kom oso­bom u ko­ju ima po­vje­re­nje. Sa­daš­nje ge­ne­ra­ci­je odras­ta­ju bez nad­zo­ra odra­slih, dje­ca ne­ma­ju po­vje­re­nja u sta­ri­je oso­be i ima­mo ge­ne­ra­ci­je ko­ji­ma je sve for­ma, ne­ma sa­drža­ja. Bi­tno je sa­mo da je pa­ko­va­nje pri­vla­čno, a šta je unu­tar pa­ko­va­nja, to je ne­bi­tno", po­jaš­nja­va psi­ho­log.

Do­da­je da se, sve i da dje­voj­či­ca la­že, pos­tav­lja pi­ta­nje za­što ima tu po­tre­bu, i to da "me­dij­ski" la­že. Sma­tra da je za­pa­nju­ju­ći i broj pre­gle­da, jer na ova­kvu po­ja­vu tre­ba­ da re­aguju na­dle­žni, a ne ja­vnost, i da će dje­voj­či­ca po­sli­je ovo­ga ima­ti po­tre­bu da to još vi­še ra­di, jer vi­di da gle­da­oci to tra­že.

"Di­je­te je tu naj­ma­nje kri­vo, ono jednostavno ko­ris­ti sve što mu je na ra­spo­la­ga­nju, a to mu je ne­ko dru­gi omo­gu­ćio. Ne mo­že­mo di­je­te sma­tra­ti kri­vim, bez toga da pri­pi­šemo od­go­vor­nost odra­slih i in­sti­tu­ci­ja­ma. Vje­ro­va­tno ono ne­ma dru­gi na­čin da izra­zi ne­ku po­tre­bu ili emo­ci­je", na­vo­di Stan­či­će­va.

Ko­ri­sni­ci in­ter­ne­ta se kroz broj­ne ko­men­ta­re zgra­ža­va­ju, ali i ismi­ja­va­ju dje­voj­či­cu.

"Dje­voj­či­ce, ni­si mla­da za YouTube, ali si pre­mla­da za mom­ka. Da li tvo­ji ro­di­te­lji zna­ju za sve ovo? Po mom mišljenju, veoma si mla­da, pa ova­ko ne re­agu­ju ni oni ko­ji ras­ki­da­ju na­kon 15 go­di­na ve­ze. Mo­žeš po­če­ti sa YouTubeom, ali se uo­zbi­lji i sni­maj ne­što pri­kla­dno za dje­cu i za­bav­ljaj se. Di­je­te, ako te 'de­čko' sad is­ko­ri­šta­va, šta ćeš on­da ra­di­ti kad bu­deš ima­la 20 go­di­na", ne­ki su od ko­men­ta­ra.

Struč­nja­ci sma­tra­ju da ova­kve snim­ke ne gle­da­ju do­bro­na­mjer­ni lju­di i da će sva­ka­ko lo­ši ko­men­ta­ri (a ka­mo­li niz) os­ta­vi­ti po­slje­di­ce po di­je­te.

Bi­lja­na Mi­lo­še­vić, so­ci­olog, sma­tra da je uzrok ovo­me ne­zre­lost kao i era in­for­ma­ti­čkog do­ba.

"Sa­ma či­nje­ni­ca da ima vi­še od po­la mi­li­ona pre­gle­da je ne­ra­zu­mlji­va i nes­hva­tlji­va. Tran­spa­ren­tnost pri­va­tnog ži­vo­ta je po­šast sa­vre­me­nog do­ba. Ne znam do­kle će svo to ogo­lja­va­nje pri­va­tnog ži­vo­ta da uzme ma­ha", ka­že Mi­lo­še­vi­će­va.

Na kra­ju vi­dea dje­voj­či­ca tvrdi da sve što je pri­ča­la ni­je laž.

Da je nje­na ri­ječ za­dnja, po­ka­zu­je i no­vi vi­deo u ko­jem ka­že da je pri­ča­la sa de­čkom i da su se po­mi­ri­li.

 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije