Ex -Yu

Monstrum iz Ripnja priznao ubistvo djevojčice, prijeti mu doživotna kazna

Monstrum iz Ripnja priznao ubistvo djevojčice, prijeti mu doživotna kazna
Foto: Tanjug/AP | Monstrum iz Ripnja priznao ubistvo djevojčice, prijeti mu doživotna kazna

BEO­GRAD - U Vi­šem ja­vnom tužilaš­tvu u Beo­gra­du juče je sa­slu­šan Sto­jan I. (37) zbog su­mnje da je počinio svi­re­po ubis­tvo 16-go­diš­nje dje­vojčice u po­ne­dje­ljak u beo­grad­skom na­se­lju Ripanj i po­ku­šaj ubis­tva tri čla­na nje­ne po­ro­di­ce.

Na­re­dbom o spro­vođenju is­tra­ge osu­mnjičenom se na te­ret stav­lja­ju kri­vična dje­la te­ško ubis­tvo i te­ško ubis­tvo u po­ku­ša­ju.

Mon­strum iz Ri­pnja, ka­ko su Sto­ja­na I. na­zva­li srpski me­di­ji, pri­znao je iz­vrše­nje kri­vičnih dje­la za ko­ja ga te­re­te i de­ta­ljno iznio svo­ju od­bra­nu.

Ka­ko su ne­zva­nično pre­ni­je­li srpski me­di­ji, ka­zao je da su ga spo­pa­le crne mi­sli jer mu se u auto­mo­bi­lu dje­vojčica ko­ju je ubio ru­ga­la i smi­ja­la i da mu se i nje­na po­ro­di­ca pod­smi­je­va­la jer ima psi­hičkih pro­ble­ma od ko­jih se li­ječio. Re­kao je i da mu je ja­ko žao zbog sve­ga što se do­go­di­lo i da hoće da se ubi­je.

Na­kon sa­slu­ša­nja na prijedlog Tužil­aštva određen mu je pritvor od 30 dana.

Su­mnja se da je Sto­jan I. u po­ne­dje­ljak oko 14.30 iz po­ro­dične kuće 16-go­diš­nje dje­vojčice u Ri­pnju auto­mo­bi­lom po­ve­zao nju i nje­nog ma­lo­lje­tnog bra­ta do cen­tra na­se­lja ka­ko bi oti­šli u pro­da­vni­cu.

Ka­da je njen brat oti­šao u pro­da­vni­cu, Sto­jan I. je, ka­ko se su­mnja, odve­zao dje­vojčicu u ne­na­se­lje­ni dio Ri­pnja, izveo je na ko­si­nu ispod želje­zničke pru­ge i u pros­to­ru između ras­ti­nja obo­rio je na ze­mlju. Za­tim joj je svu­kao pan­ta­lo­ne, po­ki­dao do­nji veš i ski­nuo sve sa nje, pa je počeo da je uba­da nožem u sto­mak, li­je­vo ra­me i u vrat sa za­dnje stra­ne, usl­jed čega je dje­vojčica za­do­bi­la te­ške tje­le­sne po­vre­de opa­sne po život i trpje­la bo­lo­ve, a ka­sni­je pre­mi­nu­la.

Na­kon ubis­tva dje­vojčice, osu­mnjičeni se vra­tio do nje­ne po­ro­dične kuće i ta­mo nožem na­nio vi­še te­ških i la­kih tje­le­snih po­vre­da nje­noj maj­ci, ba­bi i uja­ku i po­bje­gao. Ka­sni­je ga je po­li­ci­ja op­ko­li­la i on se pre­dao.

Dje­vojčica je juče sa­hra­nje­na na lo­kal­nom gro­blju u tom na­se­lju. Od nje su se opros­ti­li pri­ja­te­lji iz ško­le, ko­mši­je i ro­dbi­na.

Maj­ka dje­vojčice na­la­zi se u bol­ni­ci i ona ni ne zna da joj je kćer­ka ubi­je­na. Srpski me­di­ji su pre­ni­je­li da je ona u lo­šem zdrav­stve­nom sta­nju i pro­bu­še­na joj je plućna ma­ra­mi­ca.

Ra­ni­je su srpski me­di­ji pre­ni­je­li da Sto­ja­nu I. za ovaj krva­vi pir, ko­ji je šo­ki­rao Srbi­ju, pri­je­ti doživo­tna ka­zna za­tvo­ra.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije