Gradovi

Pratite nas na Google news

"Zim­ska čaro­li­ja" prvi put u Do­bo­ju

"Zim­ska čaro­li­ja" prvi put u Do­bo­ju
Foto: N.N. | "Zim­ska čaro­li­ja" prvi put u Do­bo­ju
Sanja Čakarević

DO­BOJ - Zbog bes­pla­tnog iznaj­mlji­va­nja kućica ko­je će bi­ti dio po­nu­de "Zim­ske čaro­li­je", ko­ja će prvi put bi­ti održana u Do­bo­ju, na vra­ta Grad­ske upra­ve po­ku­ca­le su za­na­tli­je i pri­vre­dni­ci iz su­sje­dnih gra­do­va, ali će od 15. de­cem­bra do 15. ja­nu­ara svo­je proi­zvo­de i uslu­ge ipak po­nu­di­ti sa­mo lo­kal­ne fir­me i ra­dnje.

 "Dok je tra­jao ja­vni po­ziv za učešće, bi­lo je ve­li­ko in­te­re­so­va­nje lju­di iz su­sje­dnih gra­do­va, čak i iz Brčkog, lju­di ko­ji su htje­li da uzmu učešće u toj ma­ni­fes­ta­ci­ji", kaže Adri­ja­na Ris­tić, di­re­ktor Tu­ris­tičke or­ga­ni­za­ci­je.

 Kućica će bi­ti 15, one su već na­ručene, tre­nu­tno se mon­ti­ra­ju, skla­pa­ju, far­ba­ju, i biće sve je­dnoo­bra­zne.

"Želja nam je da se izla­gači što bo­lje po­tru­de i pruže što bo­lju uslu­gu na­šim su­građani­ma. Sva­ka­ko i što se tiče kli­za­li­šta, tu želi­mo da za dje­cu i naj­mlađe bu­du po­pus­ti za osno­vne ško­le, ta­ko da smo pre­du­ze­li određene ko­ra­ke i po­što ne na­plaćuje­mo ni­šta kao grad, želja nam je da što vi­še građana može se­bi priu­šti­ti da po­sje­ti 'Zim­sku čaro­li­ju'", izja­vio je gra­do­načel­nik Bo­ris Je­ri­nić.

 To­kom 32 da­na, osim što će moći da uživa­ju u hra­ni, piću i mu­zi­ci, Do­boj­li­je će moći da ku­pe i su­ve­ni­re, ručne ra­do­ve ili pri­go­dne po­klo­ne.

 "U na­šoj u po­nu­di su su­ve­ni­ri od je­dne mar­ke, da­kle, od ne­kog ma­log ma­gne­ta, pa do ve­li­kih po­klo­na, šo­lje, fla­še, sa­to­vi. Ugla­vnom ćemo imati sve sa mo­ti­vi­ma Do­bo­ja", ka­zao je Go­ran Mi­haj­lo­vić, vla­snik pre­du­zeća "Gra­vo­graf".

 Ra­dnim da­ni­ma "Zim­ska čaro­li­ja" će ra­di­ti od 17 do 21 čas, a vi­ken­dom do je­da­n sat iza po­noći.

"Do sa­da smo mi Do­boj­li­je išli u Te­slić, Ba­nja­lu­ku i Tu­zlu, a sa­da očeku­je­mo po­sje­tu iz tih okol­nih gra­do­va na­ma, jer u mno­gim od tih gra­do­va ove go­di­ne ne­ma ta­kvih de­ša­va­nja, a s ob­zi­rom na to da je prvi put kod nas, in­te­re­so­va­nje je za­is­ta ve­li­ko.

Me­ne to izu­ze­tno ra­du­je, jer mi sva­ka­ko za vri­je­me pra­zni­ka sva­ke go­di­ne ima­mo po­jačan broj gos­ti­ju u Do­boju", po­ručila je Adri­ja­na Ris­tić.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije