Hronika

Pratite nas na Google news

Detalji svirepog ubistva koje je šokiralo BiH

Detalji svirepog ubistva koje je šokiralo BiH
Detalji svirepog ubistva koje je šokiralo BiH
Armin Mujkić, video: fb Zenicablog

ZE­NI­CA - Av­di­ja Se­li­mo­vić (26) iz Olo­va i Mu­riz Brkić (26) iz So­ko­ca osu­đe­ni su ju­če na ka­znu za­tvo­ra od po 40 go­di­na zbog svi­re­pog ubis­tva 24-go­diš­nje Ar­ne­le Đo­gić iz Olo­va, a prilikom izricanja presude sudija Enes Malićbegović je iznio stravične detalje ubistva.

"Ova­kvo dje­lo ni­sam imao u svo­joj sud­skoj pra­ksi. Ovo je dje­lo pro­pra­će­no to­li­kom mržnjom da se čo­vjek upi­ta ko­li­ko um mo­že bi­ti mon­stru­ozan da ura­di ova­kvo zlo oso­bi ko­ja ni­čim ni­je do­ve­la do to­ga da bu­de ubi­je­na na ova­kav na­čin. Ko­li­či­na bi­je­sa ispo­lje­na u ovom ubis­tvu ne­za­bi­lje­že­na je u sud­skoj pra­ksi", re­kao je na­kon izri­ca­nja pre­su­de su­di­ja Enes Ma­li­ćbe­go­vić, ko­ji je pred­sje­da­vao Sud­skim vi­je­ćem Kan­to­nal­nog su­da u Ze­ni­ci.

On je re­kao da je sud pri­zna­nje op­tu­že­nih uzeo kao ola­kša­va­ju­ću okol­nost, kao i to da ra­ni­je ni­su bi­li kri­vi­čno osu­đi­va­ni. Ipak, na vi­si­nu ka­zne uti­ca­la je mon­struo­znost ispo­lje­na pri­li­kom ubis­tva, kao i po­sli­je nje­ga, ka­da su ova dvo­ji­ca oti­šla u ka­fa­nu gdje su se ve­se­li­li uz mu­zi­ku, kon­zu­mi­ra­ju­ći al­ko­hol.

Ar­ne­la Đo­gić ubi­je­na je 27. fe­bru­ara, a Se­li­mo­vić i Brkić su uha­pše­ni tri da­na na­kon što su po­či­ni­li zlo­čin, ko­ji su odmah pri­zna­li is­tra­žnim or­ga­ni­ma. Is­ti dan, u ka­njo­nu ri­je­ke Stu­pča­ni­ce, pro­na­đe­no je izma­sa­kri­ra­no ti­je­lo ne­sre­ćne dje­voj­ke.

Motiv ubistva ljubomora i imovinska korist od 100 KM

Či­ta­ju­ći op­tu­žni­cu kan­to­nal­na tu­ži­te­lji­ca Lej­la Han­džić-Se­li­mo­vić re­kla je da je ide­ja o Ar­ne­li­nom ubis­tvu po­te­kla od Se­li­mo­vi­ća, ko­ji se tom miš­lju ba­vio oko go­di­nu da­na. Ra­zlog je bi­la nje­go­va lju­bo­mo­ra s ob­zi­rom na to da je ne­sre­ćna dje­voj­ka s njim ra­ni­je bi­la u ve­zi. S dru­ge stra­ne, Brkić osim ma­te­ri­jal­ne ko­ris­ti ni­je imao dru­gih mo­ti­va. To­kom su­đe­nja je­dan od svje­do­ka is­pri­čao je ka­ko mu je Se­li­mo­vić po­nu­dio 100 KM da li­ši ži­vo­ta Đo­gi­će­vu. S dru­ge stra­ne, tu­ži­te­lji­ca je re­kla i ka­ko se ubi­je­na Ar­ne­la bo­ja­la Se­li­mo­vi­ća, o če­mu se po­vje­ra­va­la svo­joj pri­ja­te­lji­ci Emi­ni Viš­ći. Se­li­mo­vi­ća je tu­ži­te­lji­ca na­zva­la in­kvi­zi­to­rom, ko­ji je iz­dao na­re­dbu ubi­ci Brki­ću da Ar­ne­la ne smi­je os­ta­ti ži­va.

"Iako se bo­ja­la Se­li­mo­vi­ća, Ar­ne­la je pris­ta­la tog 27. fe­bru­ara na­ći se s njim i sjes­ti u vo­zi­lo. On je izi­grao nje­no po­vje­re­nje i odu­zeo joj ži­vot. Da je ne­ko gle­dao film bi­lo bi stra­šno, a ka­mo­li uči­ni­ti ta­kav zlo­čin, a on­da oti­ći u ka­fa­nu i pje­va­ti i čaš­ća­va­ti gos­te", re­kla je Han­džić-Se­li­mo­vi­će­va.

Mu­riz Brkić, za ko­jeg je nje­gov advo­kat Se­ad To­pča­gić re­kao da je is­ka­zao okli­je­va­nje pri­li­kom iz­vrše­nja ubis­tva, te da je po psi­ho­lo­škom tes­tu li­čnos­ti oso­ba s uma­nje­nim spo­so­bnos­ti­ma, mi­sa­onim kon­fu­zi­ja­ma i umje­re­nom an­ksio­znoš­ću, po ulas­ku u Se­li­mo­vi­će­vo vo­zi­lo u mjes­tu Brda, ko­bnog pre­dve­čer­ja oko 18.30, odmah je Ar­ne­lu ko­ja je bi­la na za­dnjem sje­di­štu, po­čeo uda­ra­ti pe­sni­ca­ma po gla­vi te joj slomio vilicu i koljenom joj slomio rebra. Pre­ma do­go­vo­ru odra­ni­je, odve­zli su se do lo­ka­ci­je Ču­dan­ski krše­vi, gdje je Se­li­mo­vić za­us­ta­vio vo­zi­lo.

"Iza­šao je i ispu­šio po­la ci­ga­re­te, a po­tom u ge­pe­ku na­šao nož i dao ga Brki­ću re­kav­ši: 'Ura­di to, da ne os­ta­ne ži­va'. Dok je dje­voj­ka le­ža­la po­trbu­ške na za­dnjem sje­di­štu, Brkić joj je li­je­vom ru­kom za­di­gao gla­vu za ko­su, a po­tom ju je za­klao. Ar­ne­li su ubi­ce pre­ko us­ta ve­za­le PVC uže ka­ko ne bi mo­gla do­zi­va­ti po­moć", ka­že se u op­tu­žni­ci.

Brkić je Đo­gi­će­voj za­dao pet ubo­dnih ra­na no­žem i se­dam re­zo­va - kla­nja, a sud­ski vje­štak prof. dr Zden­ko Cir­hlaž, na­kon ob­du­kci­je je za­klju­čio ka­ko su ubi­je­noj po­lo­mlje­ni vi­li­ca, re­bra, gru­dna kost, te pu­knu­ta sle­ze­na... Ubi­ce su iz ka­pu­ta ubi­je­ne izva­di­le mo­bi­tel, do­ku­men­te i 190 KM. Be­ži­vo­tno ti­je­lo dje­voj­ke su ba­ci­li u ka­njon du­bok 70 me­ta­ra, vje­ru­ju­ći da je tu ni­ko ne­će pro­na­ći. Na­kon to­ga su oti­šli u mjes­to Ca­re­va Ću­pri­ja, gdje su u ugos­ti­telj­skom obje­ktu "San Re­mo" pi­li i čaš­ća­va­li dru­ge gos­te.

Ju­če­raš­nje izri­ca­nje pre­su­de pra­ti­li su naj­bli­ži čla­no­vi po­ro­di­ce ubi­je­ne Ar­ne­le Đo­gić, ko­ji su te­ško po­dno­si­li či­ta­nje op­tu­žni­ce, a u je­dnom tre­nut­ku, na­kon obra­ća­nja op­tu­že­nih Sud­skom vi­je­ću, bez svi­jes­ti je os­ta­la ses­tra ubi­je­ne, kao i djed, pa je in­ter­ve­ni­sa­la Slu­žba hi­tne po­mo­ći. Da je ri­ječ o zlo­či­nu ko­ji ni­ko­ga ni­je os­ta­vio ra­vno­du­šnim pot­vrdi­la je i Azi­ja­da Muj­kić, bra­ni­te­lji­ca po slu­žbe­noj du­žnos­ti Av­di­je Se­li­mo­vi­ća. Ona je ka­za­la da u du­go­go­diš­njoj pra­ksi ni­je ima­la ova­kav slu­čaj, a vje­ro­va­tno ni ze­ni­čki sud, kao ni dru­gi pra­vo­su­dni or­ga­ni u BiH.

Avdija Selimović traži da bude u zaštićenom dijelu zatvora

"Znao sam da se mo­gu bra­ni­ti šu­tnjom, ali sam od po­čet­ka go­vo­rio is­ti­nu. Vo­lio sam Ar­ne­lu i ka­jem se zbog sve­ga što sam ura­dio. Ne znam ni sam šta se sa mnom de­ša­va­lo u tom tre­nut­ku da po­či­nim ovo dje­lo. Za­mo­lio bih sud ka­d bu­dem pre­ba­čen na iz­drža­va­nje ka­zne u KPZ Ze­ni­ca da to bu­de u za­šti­će­ni dio za­tvo­ra, jer su mi za­tvo­re­ni­ci već pri­je­ti­li i fi­zi­čki me na­pa­da­li. Bo­jim se za svoj ži­vot", re­kao je "re­ži­ser" Ar­ne­li­nog ubis­tva.

Na ovo su se iz su­dni­ce od stra­ne čla­no­va nje­ne po­ro­di­ce mo­gli ču­ti ko­men­ta­ri: "I tre­ba te ubi­ti. Da­bo­gda go­rio u pa­klu!". Ubi­ca Brkić je is­ka­zao ka­ja­nje i upu­tio izvi­nje­nje po­ro­di­ci ubi­je­ne.

Na­kon izri­ca­nja pre­su­de do­šlo je do in­ci­den­ta, ka­da je ro­dbi­na ubi­je­ne Ar­ne­le Đo­gić po­ku­ša­la fi­zi­čki na­pas­ti Av­di­ju Se­li­mo­vi­ća. Te­ži in­ci­dent spri­je­či­li su sud­ski po­li­caj­ci. Dio ro­dbi­ne i pri­ja­te­lja po­no­vno je izre­kao pri­je­te­će po­ru­ke Se­li­mo­vi­ću i Brki­ću "ka­ko će ih ka­zna sti­ći i u za­tvo­ru"!

 

Pri­je­tnje

Na­kon što se si­tu­aci­ja smi­ri­la, čla­no­vi po­ro­di­ce Đo­gić is­pri­ča­li su ka­ko ih je, pri­je iz­vrše­nja zlo­či­na, Se­li­mo­vi­ć vi­še pu­ta na­pa­da­o. Me­đu­tim, ka­ko oni tvrde, pos­tu­pa­ju­ći tu­ži­lac ni­je ozbi­ljno shva­tao pri­je­tnje ko­je je mon­strum upu­ći­vao nji­ho­voj Ar­ne­li. Oni su re­la­ti­vno za­do­vo­ljni vi­si­nom izre­če­ne pre­su­de, a osu­đe­ni ima­ju pra­vo žal­be na is­tu u ro­ku od 15 da­na.

Video

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije