Obrazovanje

Popularna zanimanja današnjice: Šta rade HR menadžeri?

Popularna zanimanja današnjice: Šta rade HR menadžeri?
Foto: N.N. | Popularna zanimanja današnjice: Šta rade HR menadžeri?
N.N.

U današnje vrijeme gotovo da nema kompanije koja nema bar jednu osobu zaposlenu u HR-u. Zašto je to toliko važno?

Razloga za postojanje odjeljenja ljudskih resursa je zapravo mnogo: od strateškog planiranja do građenja imidža kompanije. Osoba koja se bavi ljudskim resursima istovremeno pomaže i zaposlenima da se bolje snađu u radnom okruženju, i firmi da što bolje sprovodi svoje ciljeve i misiju.

Svaka firma ili kompanija, bez obzira na veličinu, postaje stabilnija i snažnija ako ima jak HR. Čime se sve bave HR menadžeri?

Strateški menadžment

Odjeljenje ljudskih resursa ima zadatak da raspoređuje zaposlene u firmi. Radeći to na kvalitetan i efektivan način, zaposleni u sektoru ljudskih resursa unaprjeđuju rad kompanije. Stručnjaci u oblasti HR-a učestvuju u donošenju odluka od korporativnog značaja koje direktno utiču na stanje zaposlenih, strogo vodeći računa o poslovnim potrebama kompanije za koju rade.

Plate, bonusi, analiza troškova i beneficija

HR menadžer je zadužen i da obezbijedi da plate u firmi u kojoj radi budu u rangu plata u konkurentskim firmama, kao i u firmama koje zapošljavaju radnike sa istim poslovnim vještinama i stepenom stručne spreme. Oni prilagođavaju prihode zaposlenih trenutnom stanju u firmi i, zajedno sa menadžerima, određuju iznose potencijalnih bonusa.

Specijalisti za HR vode računa i o kompanijskim troškovima pri odlasku starih i zapošljavanju novih radnika. Dobar HR ima vještine i ekspertizu potrebne da pregovara sa potencijalnim radnicima o uslovima koje im firma nudi, da formira pakete za sve zaposlene koji neće oštetiti firmu a koji će donijeti koristi radnicima.

Zato profesionalci u ovoj struci moraju da poznaju situaciju na tržištu, aktuelno finansijsko stanje firme i trenutne ekonomske uslove u zemlji, regionu i svijetu. Moraju da znaju kako će firma najlakše moći da privuče nove radnike i zadrži stare. Stručnjak u ovoj oblasti učiniće da se troškovi firme prilikom otpuštanja ili odlaska zaposlenih i zapošljavanja novih radnika svedu na neophodni minimum.

Menadžment rizika i sigurnost zaposlenih

Poslodavci imaju obavezu da zaposlenima obezbijede odgovarajuće uslove za rad. Bezbijednost na radnom mjestu i menadžment rizika jesu oblasti u kojima stručnjak za ljudske resurse može mnogo da doprinese.

On ili ona moraju biti upoznati sa zakonskom regulativom, moraju imati ažurirane podatke o svakom zaposlenom i o uslovima u kojima radi, kako bi mogle da se spriječe bilo kakve povrede i oštećenja na radu. Njihov zadatak je i da upoznaju zaposlene sa načinom rukovanja bilo kakvom potencijalno opasnom opremom za rad i da unaprijede njihovu svijest o značaju odgovornog i pažljivog ponašanja na radnom mjestu.

Obuka i razvoj zaposlenih

Sektor ljudskih resursa koordinira u akcijama profesionalne orijentacije novih zaposlenih i pažljivo nadgleda njihove prve korake u novom radnom okruženju. Oni prate kako se zaposleni uklapa u sredinu u koju je došao, pomažu mu u rješavanju svih problema na koje nailazi, od birokratskih do međuljudskih, a posebno vode računa o tome da se od samog početka formira kvalitetan i iskren odnos između poslodavca i zaposlenog.

Treninzi i obuke takođe su u nadležnosti HR-a, bez obzira na to da li se radi o menadžmentu firme ili o ostalim radnicima.

Zadovoljstvo zaposlenih

HR menadžer zaposlenima pomaže da dostignu svoj maksimalni poslovni učinak, brine o tome da radni moral u kompaniji bude na zadovoljavajućem nivou, da zaposleni budu zadovoljni uslovima rada, da odnosi među poslodavcima i zaposlenima budu dobri.

Oni brinu o mišljenju zaposlenih, vode fokus grupe i traže informacije od zaposlenih o tome koliko su zadovoljni i šta bi promjenili u odnosu kompanije prema njima.

Regrutovanje kadrova i proces zapošljavanja

HR stručnjaci vode proces zapošljavanja novih kadrova.

Oni učestvuju u svim segmentima zapošljavanja – od čitanja rezimea i zakazivanja razgovora sa kandidatima, sve do procedure primanja u radni odnos. Sektor ljudskih resursa, u dogovoru sa najvišim menadžmentom, odlučuje koji je najefikasniji način za regrutovanje kandidata – od toga da li će se birati interno ili eksterno, preko toga na koji način će se oglasiti upražnjeno radno mjesto, do načina stupanja u kontakt s najboljim potencijalnim kandidatima (često uz pomoć agencija) i njihovog motivisanja da apliciraju za posao, do osmišljavanja procesa selekcije i direktnih razgovora sa kandidatima.

Tijesno sarađuju sa menadžerima prilikom procesa selekcije kanditata, kako bi zajedničkim snagama i znanjem donijeli odluke koje su najbolje za firmu. Stručnjaci za ljudske resurse tako vode menadžere kroz proces odabira i zapošljavanja i staraju se da budu identifikovani najbolji od ponuđenih kandidata.

Poštovanje zakona

Zaposleni u ljudskim resursima posvećeni su i tome da njihova firma poštuje državni zakon o radu i zapošljavanju.

Oni brinu o tome da svaki zaposleni ima neophodnu dokumentaciju kako bi njegov radni odnos bio u skladu sa zakonom. Svi u HR-u moraju da budu upoznati sa članovima zakona o radu koji se direktno odnose na njihovu firmu i da vode računa o tome da se poštuju i sve izmjene i dopune zakona. Osim toga, kontrolišu i to da se akcioni planovi firme podudaraju sa propisima, odnosno da ne samo sadašnji već i budući poslovi budu usklađeni sa zakonskom regulativom.

Zaduženi su za to da strogo vode računa o tome da kompanija ne uđe u problem zbog načina na koji se odnosi prema radnicima. Oni identifikuju, istražuju i rješavaju pitanja koja bi, u slučaju da se zanemare, mogla da izmaknu kontroli i dovedu do toga da firma prekrši državne zakone protiv diskriminacije i mobinga.

Ukratko, HR menadžeri su ključni kadar svake kompanije. Njihova odgovornost jeste ogromna, ali zato s punim pravom uživaju u svom uspjehu.

Najčitanije