Obrazovanje

Pratite nas na Google news

U Srpskoj pen­zi­oner­skim čekom plaćaju stu­de­njak

U Srpskoj pen­zi­oner­skim čekom plaćaju stu­de­njak
Foto: N.N. | U Srpskoj pen­zi­oner­skim čekom plaćaju stu­de­njak
Goran Lajić

BA­NJA­LU­KA, PA­LE - U stu­den­tskim i učeničkim do­mo­vi­ma ši­rom RS najčešći sta­na­ri su stu­den­ti i učeni­ci čiji su ro­di­te­lji pen­zi­one­ri, te u ovoj go­di­ni to­kom svog fa­kul­tet­skog i sre­dnjo­škol­skog obra­zo­va­nja u do­mo­vi­ma bo­ra­vi 397 dje­ce pen­zi­one­ra, po­da­tak je Re­pu­bličkog za­vo­da za sta­tis­ti­ku RS.

"U stu­den­tske do­mo­ve smje­šte­no je 368 stu­de­na­ta čiji su ro­di­te­lji pen­zi­one­ri, a u učeničkim do­mo­vi­ma 29 učeni­ka su dje­ca pen­zi­one­ra", kažu u Re­pu­bličkom za­vo­du za sta­tis­ti­ku RS.

Na­kon pen­zi­one­ra, pre­ma so­cio-pro­fe­si­onal­noj ka­te­go­ri­ji ro­di­te­lja, u do­mo­vi­ma su naj­vi­še smje­šte­na dje­ca in­dus­trij­skih i za­nat­skih ra­dni­ka - njih 382, od ko­jih su 122 učeni­ka i 260 stu­den­ta.

"Među učeni­ci­ma i stu­den­ti­ma je mno­go i dje­ce ra­dni­ka u trgo­vi­ni i ugos­ti­telj­stvu - njih 363, dok je uku­pno dje­ce za­na­tli­ja 335", po­ka­zu­ju po­da­ci Re­pu­bličkog za­vo­da.

Ono što je in­te­re­san­tno jes­te da ovi po­da­ci po­ka­zu­ju da je za­ni­ma­nje ro­di­te­lja za čak 388 učeni­ka i stu­de­na­ta ne­po­zna­to.

U Re­pu­bličkom za­vo­du za sta­tis­ti­ku RS is­tiču da je u uku­pno 11 do­mo­va, pet učeničkih i šest stu­den­tskih smje­šte­no uku­pno 3.364 ko­ri­sni­ka, od ko­jih su 636 učeni­ci i 2.728 stu­den­ti.

"Ove go­di­ne smje­šte­no je 3,9 od­sto ma­nje ko­ri­sni­ka u odno­su na pro­šlu go­di­nu. Broj ko­ri­sni­ka do­mo­va učeni­ka u ovoj go­di­ni u odno­su na pro­šlu ma­nji je za 3,3 od­sto, dok je broj ko­ri­sni­ka stu­den­tskih do­mo­va ma­nji za četi­ri od­sto", do­da­ju u ovom za­vo­du i is­tiču da je sma­njen i broj za­po­sle­nih u nji­ma za 1,6 od­sto u odno­su na pro­šlu go­di­nu.

Je­dan od ro­di­te­lja pen­zi­one­ra iz Pri­je­do­ra, ko­ji svo­je di­je­te ško­lu­je u Ba­nja­lu­ci, kaže da je ki­ri­ja u Ba­nja­lu­ci pres­ku­pa i da ne­ma mo­gućnos­ti da je plaća za obra­zo­va­nje svog dje­te­ta.

"Zna­mo ko­li­kog su izno­sa na­še pen­zi­je i to je re­al­na sli­ka nas pen­zi­one­ra, međutim do­bro je da i na taj način uz sav trud uspi­je­va­mo ško­lo­va­ti dje­cu, a dje­ca su nam na­vi­kla na skro­mno, pa su za­do­vo­ljna i uslo­vi­ma u do­mu", kaže ovaj pen­zi­oner.

Dra­go­slav To­pić, di­re­ktor Stu­den­tskog cen­tra "Ni­ko­la Te­sla" u Ba­nja­lu­ci, kaže da se ne slaže sa po­da­ci­ma da su dje­ca pen­zi­one­ra najčešći sta­na­ri u do­mo­vi­ma, te da to ni­je slučaj u stu­den­tskim do­mo­vi­ma u Ba­nja­lu­ci.

"Dos­ta je so­ci­jal­no ugroženih ka­te­go­ri­ja i ugla­vnom se ra­di o sre­dnjoj pla­težnoj moći. Ne ula­zi­mo u džepo­ve stu­de­na­ta, ali na osno­vu kon­kur­sne pro­ce­du­re ka­da se stu­den­ti pri­jav­lju­ju za smje­štaj, te na osno­vu bo­do­va­nja vi­di­mo da ima mno­go stu­de­na­ta čiji su je­dan ili oba ro­di­te­lja ne­za­po­sle­ni. Tru­di­mo se da na ne­ki način oslo­bo­di­mo plaćanja ka­te­go­ri­je sla­be pla­težne moći", kaže To­pić.

On is­tiče da su stu­den­ti pre­za­do­vo­ljni tre­nu­tnim uslo­vi­ma u do­mu na­kon po­slje­dnje sa­na­ci­je pa­vi­ljo­na Stu­den­tskog cen­tra "Ni­ko­la Te­sla".

"Uslo­vi su sa­da odlični, a i po­red to­ga mi po­ku­ša­va­mo do­da­tno osa­vre­me­ni­ti do­mo­ve i na­pra­vi­ti bo­lje uslo­ve za na­še stu­den­te", re­kao je To­pić.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije