SP Qatar 2022.

Svijet

Napadač u majici sa svastikom sijao smrt u školi

Napadač u majici sa svastikom sijao smrt u školi
Foto: Ilustracija | Epilog masakra u Rusiji: Ubijeno 13 lju­di u ško­li, 21 ranjeno
Nezavisne novine

MOS­KVA - U pu­cnja­vi u ško­li u rus­kom gra­du Ižev­sku na­oružani na­pa­dač juče je ubio 15 oso­ba, a među nji­ma je i 11 učenika, sa­op­štio je Rus­ki is­tražni ko­mi­tet.

U ovoj pu­cnja­vi ra­nje­no je 22 dje­ce i dvoje odra­slih.

Na­pa­dač je iz­vršio sa­mo­ubis­tvo na­kon krva­vog po­ho­da, a u tre­nut­ku na­pa­da na se­bi je imao crnu ma­ji­cu s na­cis­tičkim sim­bo­li­ma i fan­tom­ku.

"Na­kon ubis­ta­va na­pa­dač je iz­vršio sa­mo­ubis­tvo. Kod se­be ni­je imao do­ku­men­ta", pot­vrdio je Is­tražni ko­mi­tet.

Dmi­trij Pes­kov, por­tpa­rol Kre­mlja, re­kao da je na­pa­dač na ško­lu pri­pa­dao ne­ofa­šis­tičkoj gru­pi ili or­ga­ni­za­ci­ji.

Do­dao je da Vla­di­mir Pu­tin, rus­ki pred­sje­dnik, du­bo­ko žali zbog po­gi­bi­je lju­di u na­pa­du, ko­ji je Pes­kov na­zvao te­ro­ris­tičkim, pre­ni­je­le su RIA No­vos­ti.

Rus­ki me­di­ji su pre­ni­je­li da je ne­po­zna­ti mu­ška­rac u crnom odi­je­lu ušao u ško­lu i ubio čuva­ra. Na­kon to­ga je upao u učioni­cu to­kom časa i pu­cao na učeni­ke.

"Pu­cnja­va je počela to­kom časa, ka­da je ne­po­zna­ti mu­ška­rac u crnoj odjeći upao u učioni­cu i otvo­rio va­tru na dje­cu", pre­nio je TG ka­nal 112.

U pu­cnja­vi su ubi­je­ni i se­dmo­go­diš­nji Ali­na i Ka­rim, de­se­to­go­diš­nji Ma­tvej i še­sna­es­to­go­diš­nji Da­nil, pre­ni­je­li su rus­ki me­di­ji.

Među žrtva­ma su i pri­pa­dni­ci obez­bjeđenja ško­le i dva nas­ta­vni­ka

Na Te­le­gra­mu su objav­lje­ne fo­to­gra­fi­je stva­ri ko­je su na­vo­dno pri­pa­da­le na­pa­daču. Na nji­ma se vi­de crna ma­ji­ca s crve­nom svas­ti­kom, pi­štolj, kao i okvi­ri za oružje na ko­ji­ma pi­še "mržnja".

Ale­ksan­dar Hi­štajn, pred­sje­dnik Ko­mi­te­ta Drža­vne du­me za in­for­ma­ti­vnu po­li­ti­ku, na­pi­sao je na svom Te­le­gram ka­na­lu da je na­pa­dač bio na­oružan sa dva ga­sna pi­što­lja ko­ji su pre­rađeni da ispa­lju­ju bo­je­vu mu­ni­ci­ju.

Rus­ki me­di­ji obja­vi­li su vi­deo-snim­ke na ko­ji­ma se vi­di pa­ni­ka unu­tar zgra­de u ko­joj se do­go­di­la pu­cnja­va.

Na­kon što su đaci i oso­blje eva­ku­isa­ni ne­ki učeni­ci su se kri­li po učioni­ca­ma.

Na­vo­dno je di­re­ktor­ka ško­le us­pje­la da se sa­kri­je s ra­nje­nom učeni­com u kan­ce­la­ri­ji i tu se za­tvo­ri.

Na Te­le­gra­mu se po­ja­vio sni­mak ka­ko su se đaci kri­li ispod klu­pa.

Ne­ki snim­ci po­ka­zu­ju krv na po­du učioni­ce i ru­pu od met­ka u pro­zo­ru, dok učeni­ci čuče ispod klu­pa.

Vlas­ti su sa­op­šti­le da mo­tiv ovog na­pa­da ni­je po­znat i da je u to­ku is­tra­ga ko­ja bi tre­ba­lo da ot­kri­je šta je po­za­di­na ovog krva­vog na­pa­da.

Ško­lu u Ižev­sku, admi­nis­tra­ti­vnom cen­tru Re­pu­bli­ke Udmur­ti­je, po­hađaju 982 učeni­ka, a u njoj ra­di 80 nas­ta­vni­ka.

Ško­la se na­la­zi u cen­tru gra­da sa oko 650.000 sta­no­vni­ka, u bli­zi­ni zgra­da cen­tral­ne vla­de.

Šef re­gi­ona na­ja­vio je pe­ri­od žalos­ti do 29. sep­tem­bra.

(Euro News)

 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije