Fudbal

Po­bje­da "Že­lju" vo­di da­lje

Po­bje­da "Že­lju" vo­di da­lje
Po­bje­da "Že­lju" vo­di da­lje

Fu­dba­le­ri Že­lje­zni­ča­ra ve­če­ras (21 sat) će na "Ko­še­vu" po­ku­ša­ti os­tva­ri­ti pla­sman u tre­će ko­lo kva­li­fi­ka­ci­ja za Li­gu Evro­pe. Sa­ra­jev­ski "pla­vi" iz prve uta­kmi­ce sa Me­ta­lur­gom u Sko­plju ima­ju 0:0, pa ih u na­re­dnu run­du ta­kmi­če­nja vo­di bi­lo ka­kva po­bje­da.

"Pru­ži­la nam se ve­oma li­je­pa pri­li­ka da na­pra­vi­mo ve­li­ki us­pjeh i pro­đe­mo u tre­će ko­lo kva­li­fi­ka­ci­ja. Zna­mo šta nam je po­tre­bno za taj po­dvig. Is­to ta­ko, svje­sni smo da ne­će bi­ti la­ko, jer će­mo igra­ti sa ve­oma čvrstom eki­pom ko­ja ima ne­ko­li­ko odli­čnih po­je­di­na­ca. Iako ni­smo iz­gu­bi­li u prvom su­sre­tu, 0:0 je pri­li­čno nez­go­dan re­zul­tat, ali vje­ru­jem u mo­je igra­če, ko­ji će da­ti sve od se­be da po­bi­je­de. Uz to, ubi­je­đen sam da će­mo ima­ti ve­li­ku po­dršku na­ših na­vi­ja­ča, ko­ji nas odu­šev­lja­va­ju iz uta­kmi­ce u uta­kmi­cu. Svi u klu­bu ima­mo ve­li­ku že­lju da im se odu­ži­mo i da se svi za­je­dno ra­du­je­mo no­vom us­pje­hu", ka­že Admir Adžem, šef stru­čnog šta­ba Že­lje­zni­ča­ra.

Srđan Sta­nić, ka­pi­ten "Že­lje", svjes­tan je da su on i sai­gra­či u na­pa­du pro­pus­ti­li pri­li­ke da već u Sko­plju ri­je­še pi­ta­nje ko­na­čnog po­bje­dni­ka. No, na­da se da će to us­pje­ti pred svo­jom pu­bli­kom.

"U Sko­plju smo ci­je­lo vri­je­me igra­li po­tpu­no otvo­re­no s na­mje­rom da po­bi­je­di­mo. Na­ža­lost, za­ka­za­li smo u na­pa­du i sa­da to mo­ra­mo po­pra­vi­ti u re­van­šu. Pu­bli­ka nas je di­gla u susretu s Lov­će­nom i na­dam se da će po­no­vo do­ći u ve­li­kom bro­ju da nas bo­dri, jer je re­vanš sa Me­ta­lur­gom veoma va­žan za naš klub. Ima­mo is­to­rij­sku pri­li­ku da uđe­mo u tre­će pret­ko­lo, a ta­mo nas če­ka Omo­ni­ja, s ko­jom se mo­že igra­ti", za­klju­čio je Sta­nić.

Bh. pred­sta­vnik u do­sa­daš­nje tri evrop­ske uta­kmi­ce još ni­je pri­mio gol, ali is­to ta­ko mu­ku mu­či sa re­ali­za­ci­jom svo­jih pri­li­ka pajeru­ko­vod­stvoklu­baodlu­či­lopo­ja­ča­tina­padti­ma. Ju­čerjeugo­vorpo­tpi­saomla­dina­pa­dač Ha­risKo­li­čić (19), ko­jisti­žeizU-19 ti­maFor­tu­naDi­zel­dorfa. Osimnje­ga, ugo­vorsa"pla­vi­ma" ovihda­nabitre­balo dapo­tpi­še iis­ku­sniAr­gen­ti­nacHu­anMa­nu­elVa­rea(28), ko­jijeje­dnovri­je­meno­siodresŠi­ro­kogBri­je­ga. Po­slje­dnje dvi­je se­zo­ne pro­veo je u azer­bej­džan­skom Ra­va­nu iz Ba­kua.

Par­ti­zan gost Tor­ša­vna  

Da­nas su na pro­gra­mu prvi re­vanš me­če­vi 2. ko­la kva­li­fi­ka­ci­ja za Li­gu šam­pi­ona. Par­ti­zan je gost HB Tor­ša­vna, a Di­na­mo Žal­gi­ri­sa. Os­ta­li pa­ro­vi: Su­tjes­ka - Še­rif, prvi meč 0:2 (17.30), Du­de­lanž - Lu­do­go­rec 0:4 (18), Le­va­di­ja - Spar­ta 0:7 (18), Ka­ra­bah - Va­le­ta 1:0 (18.30), Ma­ka­bi T. A. - San­ta Ko­lo­ma 1:0 (19.30), TNS - Slo­van 0:1 (19.45), Šken­der­beu - BA­TE 0:0 (20), De­bre­cen - Klif­ton­vil 0:0, (20.30), Sel­tik - Rej­kja­vik 1:0 (20.45).

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije