Fudbal

Rudar iz Prijedora opet premijerligaš

Rudar iz Prijedora opet premijerligaš
Foto: N.N. | Rudar iz Prijedora opet premijerligaš
N.N.

Fu­dba­le­ri Ru­dar Pri­je­do­ra su no­vi šam­pi­oni Re­pu­bli­ke Srpske i u se­zo­ni 2021/2022. i na­re­dne se­zo­ne igraće u M:tel Pre­mi­jer li­gi BiH.

Re­mi­jem (1:1) u 28. ko­lu na do­maćem te­re­nu pro­tiv Slo­ge iz Do­bo­ja, dva ko­la pri­je kra­ja prven­stva, Pri­je­dorčani su ma­te­ma­tički obe­zbi­je­di­li ti­tu­lu i po­vra­tak u eli­tu.

Pri­je­dorčani su po­ve­li u 73. mi­nu­tu go­lom De­mi­ra Ja­ku­po­vića, a izje­dnačio je En­ver Bu­lju­ba­šić iz je­da­na­es­ter­ca u su­dij­skoj na­do­kna­di vre­me­na.

Iako im je u fi­ni­šu izma­kla po­bje­da, Pri­je­dorčani su i te ­ka­ko za­do­vo­ljni jer im je ovaj bod bio do­vo­ljan za ko­načno slav­lje. Sa­da bježe se­dam bo­do­va prvom pra­ti­ocu Zvi­jez­di 09 iz etno-se­la Sta­ni­šići.

"Te­ška uta­kmi­ca u ko­joj su bo­do­vi bi­li po­tre­bni i je­dni­ma i dru­gi­ma. Na kra­ju je to možda i naj­prav­ed­ni­ji re­zul­tat. Želim Slo­gi da os­ta­ne u li­gi, za­služuju to i po­ka­za­li su da su do­bra eki­pa, a na­ma sre­tno u Pre­mi­jer li­gi", ka­zao je De­mir Ja­ku­po­vić, kril­ni igrač Ru­da­ra.

Ovo će bi­ti treća šam­pi­on­ska kru­na "ru­da­ra" po­sli­je 2009. i 2015. go­di­ne.

"Go­to­vo je, sa­da de­fi­ni­ti­vno možemo da sla­vi­mo ti­tu­lu! Ma­te­ma­tički smo ne­dos­tižni, čes­ti­tam mo­jim igračima, u 28 do­sa­daš­njih uta­kmi­ca bi­li smo naj­bo­lji i za­služeno smo izbo­ri­li po­vra­tak u eli­tu BiH. Ta­kođe, za­hva­lio bih i mom pret­ho­dni­ku, pri­ja­te­lju Bo­ri­su Sa­viću, čije su za­slu­ge za ovaj us­pjeh ta­kođe ve­li­ke i žao mi je što sa­da ni­je tu s na­ma. Ti­tu­lu po­svećuje­mo na­šem gra­du ko­ji 16. ma­ja sla­vi svoj dan, a mi Pri­je­do­ru, Pri­je­dorčani­ma, ci­je­lom Pot­ko­zar­ju i na­šim vjer­nim na­vi­jačima, lju­bi­te­lji­ma fu­dba­la po­svećuje­mo ovaj is­to­rij­ski re­zul­tat. Nas­to­jaćemo da oprav­da­mo naš ula­zak u vi­ši rang i pos­ta­ne­mo sta­bi­lan pre­mi­jer­li­gaš", re­kao je Mar­ko Te­šić, tre­ner Ru­dar Pri­je­do­ra.

Čes­tit­ku Ru­da­ru upu­tio je i Fu­dbal­ski sa­vez Re­pu­bli­ke Srpske, a ovo ko­lo bi­lo je ve­oma važno i za fu­dba­le­re Su­tjes­ke, ko­ji su bli­zu da obez­bije­de op­sta­nak. Fočaci su pro­te­klog vi­ken­da rezultatom 3:1 po­ra­zi­li Lju­bić i sa­da su na 13. po­zi­ci­ji, ko­ja si­gur­no ga­ran­tu­je os­ta­nak u li­gi, dok su na 14. po­zi­ci­ju gur­nu­li eki­pu iz Prnja­vo­ra.

U naj­go­roj su si­tu­aci­ji Po­dri­nje i Je­din­stvo, a ko­li­ko će klu­bo­va Prve li­ge RS sačuva­ti sta­tus umno­go­me će za­vi­si­ti od ras­ple­ta u M:tel Premi­jer li­gi BiH. Ako bh. druš­tvo na­pus­te dvi­je eki­pe iz RS, u niži rang iz Prve li­ge RS se­le tri po­slje­dnjepla­si­ra­na ti­ma.

Re­zul­ta­ti 28. ko­la: Sla­vi­ja - Tek­sti­lac 3:2, Dri­na - Le­otar 1:1, Al­fa Mo­driča - Bo­rac 3:0, Zvi­jez­da 09 - Je­din­stvo 7:0, Su­tjes­ka - Lju­bić 3:1, Želje­zničar ST - Po­dri­nje 6:2, Slo­bo­da NG - Ko­za­ra 0:3, Ru­dar - Slo­ga 1:1.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije