Fudbal

Pratite nas na Google news

"Želimo da se borimo za trofeje"

"Želimo da se borimo za trofeje"
Foto: N.N. | "Želimo da se borimo za trofeje"
Vladimir Grbić

Do juče prvo­li­gaš, a da­nas tim ko­ji se bo­ri za šam­pi­on­sku kru­nu u BHT Pre­mi­jer li­gi BiH. Na­kon 19 ko­la FK Bo­rac drži treće mjes­to na ta­be­li sa sa­mo bo­dom ma­nje od li­de­ra Sa­ra­je­va, što ga­ran­tu­je uzbu­dlji­vo pro­ljeće u Ba­nja­lu­ci.

Vi­še ne­go do­mi­nan­tno pro­šle se­zo­ne su osvo­ji­li ti­tu­lu u Prvoj li­gi RS, a to­kom lje­ta su iz­vrši­li na­do­gra­dnju eki­pe, što je u po­tpu­nos­ti uro­di­lo plo­dom. 

Je­se­nji dio bh. eli­te je po­ka­zao da Bo­rac s pra­vom može da se na­da izlas­ku na međuna­ro­dnu sce­nu, a čini se da ni bor­ba za ti­tu­lu ni­je da­le­ko. Na zim­sku pa­uzu odla­ze sa se­ri­jom od de­vet mečeva bez po­ra­za (se­dam po­bje­da i dva re­mi­ja) i di­je­le dru­go mjes­to sa Želje­zničarom (po 35 bo­do­va).

Je­se­nji prvak ni­je da­le­ko (sa­mo je­dan bod), a to sve ga­ran­tu­je sa ćemo na­re­dne go­di­ne gle­da­ti ve­li­ku bor­bu za ti­tu­lu, u ko­ju će se si­gur­no uključiti još ne­ko­li­ko eki­pa.

U gra­du na Vrba­su priča se o šam­pi­on­skoj kru­ni ko­ju su osvo­ji­li je­dnom (2011).

"Želi­mo još da una­pri­je­di­mo klub i vra­ti­mo ga gdje pri­pa­da, a to je vrh bh. fu­dba­la. Ovo je sa­mo je­dan ko­rak i sa obje no­ge smo na ze­mlji. Bo­rac je sta­bi­lan klub, a u na­re­dnim go­di­na­ma želi­mo da se Bo­rac bo­ri za tro­fe­je", re­kao je Vi­co Ze­ljko­vić, pred­sje­dnik Bor­ca, i na­gla­sio da klub mo­ra da igra evrop­ska ta­kmičenja.

Is­tiče da je ova upra­va ri­je­ši­la dos­ta du­go­va iz pro­šlos­ti te da su oni sa­da mi­ni­mal­ni, što ga­ran­tu­je da u bu­dućnos­ti klub može sa­mo da ide na­pri­jed.

"Ne­ma klu­ba bez du­go­va­nja, ali je bi­tno da ne re­me­te te­kuću li­kvi­dnost. Devedeset od­sto du­go­va iz pro­šlos­ti smo ri­je­ši­li", ja­san je on.

Na počet­ku se­zo­ne se kao cilj pos­ta­vio da na po­lu­se­zo­ni Bo­rac zadrži ko­rak sa ti­mo­vi­ma u vrhu. Fu­dba­le­ri i stručni štab izne­na­di­li su sve i to što su bod iza Sa­ra­je­va sa­mo po­ka­zu­je ko­li­ko je Bo­rac na­pre­do­vao u sa­mo je­dnoj go­di­ni.

"Pri­mar­ni cilj bio je bi­ti u prvih šest pa po­sli­je zi­me da do­da­mo gas. Ali, mo­ra­mo da is­ta­knem da ni­ko ni­je po­le­tio na­kon ovog. Ovo mjes­to ni­je slučaj­no, ne­go plod do­brog ra­da. Is­ti­na, po­većale su nam se am­bi­ci­je. Ako nam se ukaže pri­li­ka da an­gažuje­mo ade­kva­tna po­jačanja, to ćemo ura­di­ti jer na oba fron­ta (prven­stvo i Kup BiH) želi­mo da ide­mo do kra­ja. Bi­tno je izbo­ri­ti izla­zak u Evro­pu, a sa ko­jeg mjes­ta, to ni­je bi­tno. Svi na­ra­vno želi­mo tro­fe­je, ali vi­djećemo", ka­zao je Ze­ljko­vić.

Tre­ner Bor­ca Bra­ni­slav Kru­nić is­ta­kao je da je eki­pa na­pra­vi­la re­zul­ta­te ko­je je ma­lo ko očeki­vao. Na­gla­sio je da je tim imao tur­bu­len­ci­je na počet­ku se­zo­ne, što je i nor­mal­no jer je an­gažova­no dos­ta po­jačanja i tre­ba­lo je sve to ui­gra­ti. Do­dao je da je tim ušao u pra­vu for­mu u pra­vo vri­je­me.

Je­dan od naj­bo­ljih po­je­di­na­ca u ovoj po­lu­se­zo­ni bez su­mnje bio je ka­pi­ten Sto­jan Vra­nješ, ko­ji je uje­dno i naj­bo­lji stri­je­lac eki­pe sa 11 go­lo­va i tre­nu­tno je treći stri­je­lac prven­stva.

"Za­tvo­ri­li smo po­lu­se­zo­nu na naj­bo­lji mo­gući način. Ura­di­li smo do­bar po­sao, ali ne tre­ba pra­vi­ti ve­li­ku eufo­ri­ju. Ima­mo još 14 uta­kmi­ca da izbo­ri­mo pla­sman na međuna­ro­dnu sce­nu, zbog ko­je sam se i vra­tio. Vi­di se slo­ga i za­je­dniš­tvo u klu­bu i re­zul­tat ni­je mo­gao da izos­ta­ne. Svi očeku­je­mo pla­sman u Evro­pu, ali dos­ta eki­pa nam di­še za vra­tom. Kažem, ne tre­ba pra­vi­ti pre­ve­li­ku eufo­ri­ju", ja­san je Vra­nješ.

 

Zi­ljkić: Žal za je­se­njom ti­tu­lom

Je­dan od lju­bi­ma­ca na­vi­jača Bor­ca je Al­me­din Zi­ljkić, ko­ji je u klub do­šao u ja­nu­aru ove go­di­ne.  

"Ni­smo očeki­va­li da ćemo bi­ti ova­ko vi­so­ko. Ne­mam ni­šta pro­tiv Mla­dos­ti, ali os­tao mi je žal što smo pro­tiv njih iz­gu­bi­li četi­ri bo­da jer smo mo­gli da bu­de­mo je­se­nji prva­ci. Uz do­bar rad na pri­pre­ma­ma u Tur­skoj možemo da bu­de­mo kon­ku­ren­ti za ti­tu­lu", re­kao je Zi­ljkić i os­vrnuo se na ova­ci­je na­vi­jača ko­je do­bi­ja u sva­kom meču:

"Po­hva­le s tri­bi­na­ma mi da­ju mo­tiv da os­ta­nem u Bor­cu što je duže mo­guće. Za kra­tak pe­ri­od sam za­vo­lio klub."

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije