Rukomet

Pratite nas na Google news

Rukometaši BiH počinju pripreme: Crnogorci prvi test pred EP

Rukometaši BiH počinju pripreme: Crnogorci prvi test pred EP
Foto: N.N. | Rukometaši BiH počinju pripreme: Crnogorci prvi test pred EP
Anadolija

Prvi ci­klus pri­pre­ma za de­bi­tan­tski nas­tup na Evrop­skom prven­stvu ru­ko­me­tna re­pre­zen­ta­ci­ja BiH oba­viće od 21. do 26. okto­bra u Sa­ra­je­vu i Crnoj Go­ri.

Se­le­ktor Bi­lal Šu­man odlučio je po­zva­ti 23 igrača, ko­je će ui­gra­va­ti kroz dvi­je pri­ja­telj­ske uta­kmi­ce sa Crno­go­rcima, 25. okto­bra u Tiv­tu i dan ka­sni­je na Ce­ti­nju. Ne­što veću mi­nu­tažu tre­ba­lo bi pri­je sve­ga u prvom od dva na­re­dna meča da ima­ju igrači ko­ji su do sa­da ima­li ma­nje pri­li­ka u re­pre­zen­ta­ci­ji ka­ko bi se na­me­tnu­li za fi­nal­ni dio pri­pre­ma. Prvo­bi­tni spi­sak igrača za pri­pre­me je ne­što izmijenjen zbog po­vre­da. Ta­ko je, umjes­to is­ku­snog gol­ma­na Ne­boj­še Gra­hov­ca, po­zvan Edin Ta­tar, dok će pro­vje­re­nog sre­dnjeg be­ka Iva­na Ka­račića po­ku­ša­ti za­mi­je­ni­ti Edin Klis, je­dan od naj­bo­ljih igrača Pre­mi­jer li­ge BiH.

"Sa Crno­gor­ci­ma smo do­go­vo­ri­li da je­dnu uta­kmi­cu igra­mo u kom­bi­no­va­nim sas­ta­vi­ma, a dru­gu u naj­jačim. Ta­ko će ti du­eli bi­ti odlična pri­li­ka da šan­su dam igračima s ma­njom mi­nu­tažom u drža­vnom dre­su, po­put Kli­sa, El­mi­ra Građana ili is­ku­snog Mu­ha­me­da To­ro­ma­no­vića. Mi­slim da će nam ovo bi­ti ve­oma ko­ri­sno oku­plja­nje uoči fi­nal­nog di­je­la pri­pre­ma, ko­ji pla­ni­ra­mo početi 21. de­cem­bra u Sa­ra­je­vu", re­kao je Šu­man.

BiH u žri­je­bu gru­pa za Evrop­sko prven­stvo ni­je ima­la sreće pa će se za pro­laz u dru­gi krug bo­ri­ti s vje­ro­va­tno naj­jačom ru­ko­me­tnom si­lom u po­slje­dnjih dva­de­se­tak go­di­na Fran­cus­kom, do­maćinom i aktu­el­nim vi­ce­šam­pi­onom svi­je­ta Nor­ve­škom i Por­tu­ga­lom, ko­ji je u uspo­nu.

"Upa­li smo u vje­ro­va­tno naj­jaču gru­pu na prven­stvu. U na­šoj gru­pi je kon­cen­tri­san ogro­man kva­li­tet i ja­sno je da smo, kao se­le­kci­ja ko­ja do­la­zi prvi put, aut­saj­de­ri. Međutim, mo­ra­mo se okre­nu­ti se­bi i pri­pre­mi­ti se što je bo­lje mo­guće. Ima­mo ba­zu, a to je od­bra­na, ko­ja mo­ra bi­ti naš mo­tor sve­ga. Uz sjaj­nu od­bra­nu mo­ra­mo ima­ti i po­dršku gol­ma­na, a ako bu­de ta­ko, on­da s na­ma sva­ka re­pre­zen­ta­ci­ja na svi­je­tu može ima­ti pro­ble­ma. Od­bra­nu šest na šest do­ve­li smo na za­vi­dan ni­vo, ma­da i to može još bo­lje, ali kas­ka­mo u po­zi­ci­onom na­pa­du. To je je­dan od se­gme­na­ta igre na ko­jem ćemo mo­ra­ti mnogo da ra­dimo", ka­zao je Šu­man.

To­kom fi­nal­nog di­je­la pri­pre­ma bh. tim odi­graće vje­ro­va­tno četi­ri test uta­kmi­ce. Zasa­d je si­gur­no da će 4. i 5. ja­nu­ara u Po­reču od­mje­ri­ti sna­ge s je­dnim od fa­vo­ri­ta prven­stva Hrvat­skom, a kra­jem de­cem­bra bi u Sa­ra­je­vu tre­ba­lo da igra­ju s Ku­vaj­tom i Ba­hre­inom. Se­le­ktor se u pe­tak vra­tio iz Tron­dhajma, gra­da u ko­jem će BiH igra­ti uta­kmi­ce Gru­pe D na Evrop­skom prven­stvu. Na­ime, Evrop­ska ru­ko­me­tna fe­de­ra­ci­ja i Ru­ko­me­tni sa­vez Nor­ve­ške upri­ličili su pred­stav­lja­nje or­ga­ni­za­ci­onog pla­na za sve se­le­kci­je uče­sni­ce dvi­je gru­pe, ko­je će se igra­ti u Tron­dhajmu. Evrop­sko ru­ko­me­tno prven­stvo biće održano od 9. do 26. ja­nu­ara u Aus­tri­ji, Šved­skoj i Nor­ve­škoj. BiH će prvu is­to­rij­sku uta­kmi­cu na EP igra­ti 10. ja­nu­ara 2020. go­di­ne sa do­maćom re­pre­zen­ta­ci­jom u dvo­ra­ni Tron­dhajm Spek­trum.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Promocija

Novi Nike model - Air Max 200 dostupan u Juventa Urban šopovima širom BIH

Marketing tim / 20.11.2019 11:05

Još od 90-ih, Air Max je definitivno jedan od najpopularnijih modela patika. Preko 30 godina slava ovog modela nije jenjavala, što zbog neprikosnovene udobnosti koju pruža vazdušni đon, ali i zahvaljujući uvijek odvažnom dizajnu koji nas nikad ne ostavlja ravnodušnim.

Air Max, odavno više nije samo patika. To je stil, pravac i način iskazivanja sopstvene individualnosti i urbanog i aktivnog stila života. Danas ih vole i nose različite generacije - ljudi srednjih godina koji su ovim patikama ostali vjerni još iz svog tinejdžerskog perioda, pa do mlađih generacija koje su oduševljene kultnim statusom koji ovaj model nosi sa sobom.

Nike je sredinom ljeta predstavio novog člana Air Max porodice – Air Max 200. Ovaj model predstavlja kombinaciju dvije Nike ikone - Air Max 180 i Air Max 270.

Ono što je specifično jeste da ovaj model pruža 200 procenata više Air đona od svojih prethodnika zbog čega i pretenduje da osvoji epitet najudobnijeg Air Max modela do sada.

Par je takođe dobio i lagani uložak od pjene, zarad cjelodnevnog komfora, kao i gumu na spoljnom dijelu đona, zbog poboljšane izdržljivosti.

Od lansiranja do danas, Nike je predstavio nekoliko varijanti, tj kombinacija boja za ovaj model patika. Sve modele  Air Max 200 možete pronaći u Juventa Urban šopovima širom BIH. Spisak lokacija radnji možete pronaći ovdje.

Najčitanije