Privreda

Pratite nas na Google news

Polj­ska fir­ma tužila biv­še ra­dni­ke "Po­li­ol­che­ma"

Polj­ska fir­ma tužila biv­še ra­dni­ke "Po­li­ol­che­ma"
Foto: N.N. | Polj­ska fir­ma tužila biv­še ra­dni­ke "Po­li­ol­che­ma"
N.T.

TU­ZLA - Vi­še od 80 biv­ših ra­dni­ka "Po­li­ol­che­ma" iz Tu­zle ni na­kon 10 go­di­na ni­je us­pje­lo na­pla­ti­ti po­traživa­nja ko­ja su do­bi­li sud­skim pu­tem pre­ko Op­štin­skog su­da Tu­zla, ali su ovih da­na od is­tog su­da do­bi­li pla­ve ko­ver­te s tužba­ma polj­ske fir­me "Or­ga­ni­ca", od ko­je ni­su na­pla­ti­li po­traživa­nja.

Na­kon pri­va­ti­za­ci­je polj­ska "Or­ga­ni­ca" je ku­pi­la "Po­li­ol­chem" i to je sve pro­pa­lo, pa su ra­dni­ci tužili "Or­ga­ni­cu" zbog po­traživa­nja. Sud je odlučio da ra­dni­ci na­pla­te svoje ta­ko što će biti pro­da­ta imo­vi­na fir­me. To ni­ka­da ni­su pro­da­li ni­ti su ra­dni­ci na­pla­ti­li. Sa­da je "Or­ga­ni­ca" tužila ra­dni­ke jer su do­bi­li tu imo­vi­nu.

Asim Me­hme­di­no­vić, ne­ka­daš­nji ra­dnik "Po­li­ol­che­ma" ko­ji je sa­da u pen­zi­ji, pre­su­du u svo­ju ko­rist ima već 10 go­di­na, ali ni­ka­da ni­je re­ali­zi­ra­na. On i još nekoliko ko­le­ga do­bi­li su ve­li­ke re­zer­vo­are, odno­sno ku­gle, jer ni­su mo­gli do­bi­ti no­vac.

"I ondabi me­ne po­sli­je 12 go­di­na, ko­li­ko pro­ces tra­ja, stran­ka tužila... Od­go­vo­rio sam na tužbu i tražio da se odba­ci kao neo­sno­va­na, jer to jest. Oni me­ne sa­da te­re­te po­no­vo da ja an­gažujem advo­ka­ta i plaćam, a 10 go­di­na se oku­plja­mo i već po­la tih pa­ra smo po­tro­ši­li na pre­voz", re­kao je Me­hme­di­no­vić te do­dao mu ni­je ja­sno za­što tuže nje­ga, a ne sud ko­ji je do­nio pre­su­du u nje­go­vu ko­rist.

Za od­go­vor na tužbu advo­ka­ti su im tražili između 200 i 250 KM, ko­je oni ne­ma­ju. Sud je odre­dio ko­mi­si­ju ko­ja je po­pi­sa­la imo­vi­nu, pa je ta­ko Ha­ris Ki­ka­no­vić do­bio sud­sko rje­še­nje da je vla­snik re­zer­vo­ara po­li­ola i je­dnog cje­vo­vo­da.

"Sad sam do­bio od Su­da da sam tužen", re­kao je Ki­ka­no­vić.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije