Film i serije

Planirana kapitalna ulaganja u prijedorski bioskop

Planirana kapitalna ulaganja u prijedorski bioskop
Foto: N.N. | Planirana kapitalna ulaganja u prijedorski bioskop
Srna

PRI­JE­DOR - Pla­nom ka­pi­tal­nih in­ves­ti­ci­ja gra­da Pri­je­dor za pe­ri­od 2021-2023. pre­dvi­đe­ni su re­kon­stru­kci­ja i sa­na­ci­ja prvog spra­ta obje­kta u ko­jem se na­la­zi ki­no "Ko­za­ra", te na­bav­ka pro­je­kto­ra za po­tre­be bi­os­ko­pa.

Ri­ječ je o ula­ga­nju od 209.902 KM, ko­je je u cije­los­ti pla­ni­ra­no za ovu go­di­nu, gdje su kao mo­gući izvo­ri fi­nan­si­ra­nja na­ve­de­ni do­na­ci­je, gran­to­vi, tran­sfe­ri vi­ših ni­voa vlas­ti i ja­vna pre­du­zeća.

Ki­no "Ko­za­ra" u to­ku 2020. go­di­ne zbog epi­de­mi­olo­ških mje­ra ni­je pri­ka­zi­va­lo fil­mo­ve od mar­ta do sep­trem­bra, odno­sno po­lo­vi­nu go­di­ne, ali se broj po­sje­ti­la­ca nije sma­njio ekvi­va­len­tno to­me, za 50 od­sto, ne­go za 85 od­sto.

"Ra­zlog za to ni­je sa­mo pro­mje­na svi­jes­ti kod gle­da­la­ca, odno­sno izbor pri­ori­te­ta i is­ključiva­nje sve­ga što ni­je od vi­tal­nog značaja, već i dis­tri­bu­ci­ja fil­mo­va na glo­bal­nom ni­vou ko­ja je zna­tno sma­nje­na u očeki­va­nju bo­ljih vre­me­na sa aspe­kta pro­fi­ta­bil­nos­ti fil­mske in­dus­tri­je", na­ve­de­no je u iz­vje­šta­ju o ra­du Cen­tra za pri­ka­zi­va­nje fil­mo­va za 2020. go­di­nu.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije