TV

Pogledajte TV repertoar za 18. mart

Pogledajte TV repertoar za 18. mart
Foto: Ustupljena fotografija | Pogledajte TV repertoar za 18. mart
Nezavisne novine

Ukoliko sutra provodite vrijeme pored malih ekrana, pogledajte repertoar programa i šta vas očekuje.

Pra­vo­sla­vlje

Po bla­go­slo­vu Nje­go­ve sve­to­sti pa­tri­jar­ha srp­skog go­spo­di­na Por­fi­ri­ja sva­kog pet­ka dok tra­je Ča­sni post u hra­mo­vi­ma Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve slu­ži se molebani ka­non Pre­sve­toj Bo­go­ro­di­ci za srp­ski na­rod i sve­ti­nje na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji. Pra­znik ko­ji uvi­jek pa­da u ve­li­ko­po­snom vre­me­nu je­su Mla­den­ci, spo­men na Sve­tih 40 mu­če­ni­ka Se­va­stij­skih, ko­ji su po­ni­je­li vi­je­nac mu­če­ni­štva za Hri­sta Go­spo­da. Put stra­da­nja jeste put vas­kr­se­nja. Za­jed­no s na­ro­dom pro­la­zio ga je od 19. vi­je­ka Hram Us­pe­ni­ja Pre­sve­te Bo­go­ro­di­ce u se­lu Gu­bin kod Liv­na.

Ured­ni­ca Re­li­gij­skog pro­gra­ma  Ža­na Vu­ko­sa­vlje­vić

RTRS, 12.33

 

Ma ni­je on ta­kav

Pri­ča o in­te­li­gent­nom i opre­znom šar­me­ru, Bo­šku, ko­ji na pr­vi po­gled osta­vlja uti­sak po­u­zda­nog čo­vje­ka, iako je za­pra­vo va­ra­li­ca i pre­va­rant, ko­ji ko­ri­sti svoj šarm, ka­ko bi od na­iv­nih i usa­mlje­nih že­na do­bi­jao i uzi­mao no­vac. Sve će se to obi­ti o gla­vu mla­dom Bo­šku, na­kon što stu­pi u ve­zu sa se­strom jed­nog po­zna­tog taj­ku­na, ko­ja će zbog ne­uz­vra­će­ne lju­ba­vi, pre­re­za­ti ve­ne, na­kon če­ga moć­ni taj­kun u po­tra­gu za Bo­škom ša­lje opa­sne ti­po­ve. Po slu­žbe­noj du­žno­sti za njim kre­će i in­spek­tor Ga­vrić.

Ulo­ge: Dra­gan Bje­lo­gr­lić, Gor­dan Ki­čić, Zo­ran Cvi­ja­no­vić

Re­ži­ja: Mi­ro­slav Pet­ko­vić

UNA TV, 21.00

 

---------------------

 

El­ta 1 HD, 14.00

Emi­si­ja: Im­puls zna­nja

 

ATV, 20.00

Do­ku­men­tar­ni pro­gram: Srp­ska va­roš

 

OBN, 14.00

Zdra­vlje: TV Dok­tor

 

HRT 2, 19.05

Mu­zi­ka: Kon­cert - Zvon­ko Bog­dan

 

.......................

- RTRS -

...............

 

6.03  Mu­zič­ki spo­to­vi

6.50  TV ka­len­dar

6.55  Re­li­gij­ski ka­len­dar

7.00  Vi­je­sti

7.05  Ju­tar­nji pro­gram

10.01         Lju­di­ći

10.24         Svi­jet zdra­vlja

10.54         Ba­nja­luč­ka pa­no­ra­ma 

11.30         Iz na­še ku­hi­nje

12.00         Dnev­nik 1

12.25         TV ka­len­dar

12.33         Pra­vo­sla­vlje

13.03         Re­li­gij­ski ka­len­dar

13.08         Bez ko­men­ta­ra

13.11         Svi­jet br­zi­ne

13.49         DV - Rev

14.18         Mo­že i dru­ga­či­je  

14.47         Iva­no­vi pro­tiv Iva­no­vih, se­ri­ja

15.12         Iva­no­vi pro­tiv Iva­no­vih, se­ri­ja

15.37         Iva­no­vi pro­tiv Iva­no­vih, se­ri­ja

16.02         Slo­žna bra­ća, se­ri­ja

17.00         Vi­je­sti

17.06         TV ka­len­dar

17.14         ZO­OM

17.39         FILM Vas­pi­ta­či­ca

19.30         Dnev­nik 2

20.11         Slo­žna bra­ća, se­ri­ja

21.00         Ras­pu­ćin, se­ri­ja

22.00         Vi­je­sti

22.24         FILM Ubi­stvo po stav­ka­ma

0.19  FILM Sve u isto vri­je­me

2.33  RTRS mu­zi­ka

 

.............................

- RTRS+ -

.........................

 

6.00  Kon­cert za do­bro ju­tro 

9.02  Pra­vo­sla­vlje

9.21  Igra­ju­ći pje­va­ju­ći

10.18         Hro­ni­ka Sla­vo­ni­je, Ba­ra­nje i za­pad­nog Sre­ma 

10.43         Ni­džo Ra­do­zna­lac

11.01         Bla­go na­ro­da

11.16         Do­ku­men­tar­ni film

12.30         Kla­si­ka

12.47         Kon­cept

13.02         Pot­kast - Raj­ko Pu­šić

13.51         Ba­ster Ki­ton - go­sto­prim­stvo

15.06         Kon­cert - Slo­bo­dan Tr­ku­lja

16.31         Oče­vi i si­no­vi

16.56         Ka­pi za­vi­ča­ja

17.23         Puls ži­vo­ta

17.44         Kon­cert

18.37         Cr­ta­ni film

18.52         Sve­til­ni­ci

19.30         Dnev­nik 2

20.01         Mu­zič­ki pro­gram

20.16         Go­di­ne s pje­smom

21.26         Mo­že i dru­ga­či­je

21.51         Kon­cert - One tri

 

.........................

- ATV -

......................

 

7.00  Svet po­ljo­pri­vre­de

8.00  Agrar

8.30  Vi­kend ve­ke­ri­ca

9.30  Vje­žbaj­te s Li­di­jom

10.00         Ko­lo sre­će 

11.00         Ko­lo sre­će

11.55         Vi­je­sti

12.15         Pre­vr­tlji­vo sr­ce

13.55         Vi­je­sti

14.00         Ći­ri­li­ca

16.30         Vi­je­sti

16.50         Blic ku­hi­nji­ca

17.00         Top 10 taj­ni i mi­ste­ri­ja

17.30         Top 10 taj­ni i mi­ste­ri­ja

17.50         Na­rod pri­ča

18.20         Slat­ke mu­ke

19.00         ATV vi­je­sti

19.45         Bez ko­men­ta­ra

20.00         Srp­ska va­roš

21.00         Igra sud­bi­ne

21.50         Isti­ne i la­ži

22.30         FILM Po­šta­re­va pa­la­ta

0.15  Bo­li­var

3.00  Vi­kend ve­ke­ri­ca

4.00  Vje­žbaj­te s Li­di­jom

4.30  FILM Po­šta­re­va pa­la­ta

6.30  Auto­šop ma­ga­zin

 

..............................

- EL­TA 1 HD -

.................................

 

7.00  Ho­ro­skop

7.05  Ba­nja­luč­ka hro­ni­ka

8.00  Co­Co­me­lon

8.55  Ho­ro­skop

9.30  Auto­šop ma­ga­zin

10.00         Vrap­či­ći, kon­cert

11.00         Sport za sve

12.00         Pu­tuj­te sa na­ma

12.30         Atlas

13.30         Opa­sno­sti na in­ter­ne­tu

13.45         Co­Co­me­lon

14.00         Im­puls zna­nja

15.15         Tech Li­festyle

16.00         Žen­ski ku­tak

17.00         Tra­ga­či uspo­me­na

17.40         Vri­je­me na in­ter­ne­tu i za­vi­snost

18.00         Bi­lja­na za vas

19.00         Azbu­ka zdra­vlja

20.00         Sti­li­gram

20.30         Auto­šop ma­ga­zin

21.00         El­ta kon­cert

23.00         Lov­ci na ubi­ce

23.50         Lov­ci na ubi­ce

0.40  Lov­ci na ubi­ce

1.30  Noć­ni pro­gram

 

.......................

 - OBN -

...............................

 

7.45  Top šop

8.00  Vre­men­ska prog­no­za

8.05  Ne­be­ske ple­sa­či­ce

8.35  Atom­ska Be­ti

9.05  Ha­o­tik

9.40  Vre­men­ska prog­no­za

9.45  Do­bro ve­če pri­ja­te­lji

11.45         Vre­men­ska prog­no­za

11.50         Her­ba­ri­um

12.10         Vr­tla­ri­ca

12.35         Vre­men­ska prog­no­za

12.40         Pas za ci­je­li ži­vot

13.10         Ka­men, krš i ma­sli­na

14.00         TV Dok­tor

15.00         Ja to mo­gu

16.00         Do­ma­će je do­ma­će

17.50         Da, dra­ga!

18.45         Vre­men­ska prog­no­za

18.50         OBN In­fo

19.10         Me­lek, se­ri­ja

20.00         Lju­bav u do­ba mr­žnje, se­ri­ja

20.50         FILM Sa­nja­ri

22.50         Su­per­mo­de­li

23.30         Vre­men­ska prog­no­za

23.35         OBN In­fo

0.00  Ču­va­ri

 

.........................

- RTS 1 -

............................

 

6.00  Ve­sti

6.05  Ju­tar­nji pro­gram

9.00  Ve­sti

9.05  Ša­re­ni­ca

11.00         Na ve­če­ri kod

12.00         Ve­sti

12.05         Pla­va pti­ca

12.30         Mu­ke jed­nog la­va

12.45         Kli­ma da nam šti­ma

13.00         Dnev­nik

13.20         Stig­ni me ako znaš

14.15         TV li­ca

15.00         Ve­sti

15.10         Fan­ta­stič­na pla­ne­ta

16.10         Ju­žni ve­tar - Na gra­ni­ci, se­ri­ja

17.05         Ve­sti

17.10         Ja vo­lim Sr­bi­ju

18.25         Kva­dra­tu­ra kru­ga

18.55         Sla­ga­li­ca

19.30         Dnev­nik

20.05         Ju­žni ve­tar - Na gra­ni­ci, se­ri­ja

21.00         FILM Džek Ri­čer

23.15         Ve­sti

23.20         FILM Vra­na

1.05  Fan­ta­stič­na pla­ne­ta

2.03  Kva­dra­tu­ra kru­ga

2.30  FILM Džek Ri­čer

4.40  TV li­ca

5.24  Pri­vre­da za­sno­va­na na eko­lo­škoj sve­sti

 

.......................

- RTS 2 -

.........................

 

5.58  Kon­cert za do­bro ju­tro

7.00  Sla­ga­li­ca

7.40  TV pro­zor

8.40  Pu­sto­lov

9.10  Ras­pe­va­na sli­kov­ni­ca

9.15  Ku­ku­ri­ku šou

9.35  Zu­ja­li­ca

10.00         Do­bro je, do­bro je zna­ti

10.30         Zna­nje ima­nje

11.25         Sr­bi­ja na ve­zi

12.00         Do­zvo­li­te

12.30         Nas je 10%

13.00         Stu­dio zna­nja

14.00         Pri­vre­da za­sno­va­na na eko­lo­škoj sve­sti

14.25         Be­o­grad­ske oaze

14.50         Eko mi­ni­ja­tu­re

14.55         Teh­no­lo­gi­je i mi

15.20         Iza­bra­li ste 60 naj­lep­ših na­rod­nih pe­sa­ma

16.00         Ve­li­ka ilu­zi­ja

16.45         FILM Mom­ci i de­voj­ke

18.25         Ru­ko­met: Me­ta­lo­pla­sti­ka - Cr­ve­na zve­zda

20.20         FILM Sta­rac sa re­vol­ve­rom

22.00         Ma­go­ma­jev, se­ri­ja

22.55         Do de­ta­lja

23.25         TV te­a­tar: "Pu­tu­ju­će po­zo­ri­šte Šo­pa­lo­vić"

1.30  Kon­cert Ma­nji­fi­ko

 

.......................

 - BHT 1 -

....................

 

7.00  BHRT Top 15

7.55  Ju­tro za sve

9.30  Gla­di­ja­tor­ska aka­de­mi­ja

9.55  Co­Co­me­lon

10.00         Vi­je­sti

10.10         Co­Co­me­lon

10.20         Gla­di­ja­tor­ska aka­de­mi­ja

11.35         To­ri­je­vo car­stvo

11.40         Klin­ci na­uč­ni­ci

12.00         Dnev­nik 1

12.15         Go­vor ti­ši­ne

13.15         TV Li­ber­ti

13.45         Kor­ner - Mu­zič­ki klub BHRT

14.15         Vi­je­sti

14.30         Ko­nač­no pe­tak

15.30         Iden­ti­te­ti

16.00         Šift

16.10         Ter­mi­nal 26

16.25         Po­tro­šač­ki smjer

16.55         Ru­ko­met: Bo­sna Eko­e­ner­gi­ja - Vo­go­šća

18.30         Bu­duć­nost da­nas

19.00         Dnev­nik 2

19.45         Fun­dus

20.00         FILM Dje­voj­ka od mi­li­on do­la­ra

22.15         Dnev­nik 3

22.35         Tam­bu­ra­ši i Vi

23.05         FILM Lak za ko­su

0.55  FILM Kri­mi ro­man

 

-----------------

- UNA TV -

--------------

 

6.00  Osve­ta, se­ri­ja    

6.50  Osve­ta, se­ri­ja    

7.45  Eli­za, se­ri­ja       

9.15  Pa­trol­ne ša­pe, cr­ta­ni film  

10.00         Svje­tlu­ca­va i Sjaj­na, cr­ta­ni film  

11.05         Nin­dža kor­nja­če, cr­ta­ni film       

13.00         Una vi­je­sti                  

13.10         FILM Ik­bal i taj­ni re­cept             

15.00         Una vi­je­sti                  

15.05         Od­mor, se­ri­ja   

15.30         Od­mor, se­ri­ja   

15.55         FILM Eufo­ri­ja             

18.00         Una, due, tre – best of, emi­si­ja   

18.30         Una Dan            

19.00         Sa­vr­še­na po­ro­di­ca, se­ri­ja  

19.25         Eli­za, se­ri­ja       

20.10         Eli­za, se­ri­ja       

21.00         FILM Ma ni­je on ta­kav                 

22.25         FILM Rat uži­vo          

0.05  FILM Fa­tal­ni iz­gled             

1.30  FILM Slat­ka Vir­dži­ni­ja                 

2.55  Noć­ni pro­gram

 

..............................

- NO­VA BH -

................................

 

5.50  Dnev­nik

6.40  No­va In

7.35  Zdra­vo mi­sli

8.50  Po­pod­ne sa Le­om Kiš

10.50         Zve­zde Gran­da Spe­ci­jal

12.25         Ni­kad ni­je ka­sno

13.30         Vi­je­sti

13.40         Ni­kad ni­je ka­sno

15.00         Ples sa Zvi­je­zda­ma

15.40         Vi­je­sti

16.00         Ples sa Zvi­je­zda­ma

17.30         No­va In

18.30         Dnev­nik

19.12         Lud, zbu­njen, nor­ma­lan

20.00         Zve­zde Gran­da

23.30         FILM Bi­lo jed­nom u Ve­ni­su

1.10  FILM Van Vajl­der

2.42  FILM   Be­smrt­ni­ci

4.33  Dnev­nik

5.15  No­va In

 

..........................

- BN -

.......................

 

6.30  Ju­tar­nji pro­gram

9.00  Ja vo­lim Sr­bi­ju

10.40         Sr­cem kroz rav­ni­cu

11.20         Zbor­ni­ca

12.00         No­vo­sti

12.20         Za­pi­sa­no u vre­me­nu

13.10         Kao kod svo­je ku­će

15.00         BN kok­tel

16.00         Dnev­nik 1

16.20         Cr­no na bi­je­lo

17.45         Kao kod svo­je ku­će

19.30         Dnev­nik 2

20.05         Pred faj­ront

21.40         Pa­pa­ra­co

22.15         Avi­on­dži­je

0.00  Astro­čet

2.00  BN 2

 

.........................

 - RTL -

.....................

 

 

5.00  RTL da­nas

6.25  Sta­nje na­ci­je 

7.05  Top.HR

8.05  Koc­kić i pri­ja­te­lji

8.15  Yu-Gi-Oh! ZE­XAL

8.45  Štrump­fo­vi

9.00  TV pro­da­ja

9.30  Do­bar, bo­lji, naj­bo­lji... kroz uši­cu igle

10.30         TV pro­da­ja

11.00         Brak na pr­vu (SAD)

11.45         Brak na pr­vu (SAD)

12.30         FILM Rin­ge rin­ge ra­ja

14.10         FILM Va­tre­ne ša­pe

16.30         RTL da­nas

17.00         FILM Osje­ćam se li­je­pa

19.00         RTL da­nas

20.15         Ma­sked Sin­ger

22.20         FILM Osve­ta na vi­so­kim pe­ta­ma

0.10  FILM Pro­či­šće­nje 4

1.50  RTL da­nas

 

..........................

- HRT 1 -

..........................

 

6.18  Gri­zli Adams, se­ri­ja

7.10  FILM Va­tre­ni ka­ra­van

8.55  Za­jed­no u du­hu

9.30  Do­bro ju­tro, Hr­vat­ska

10.50         Pri­zma

12.00         Dnev­nik 1

12.25         Ve­te­ra­ni mi­ra

13.05         Bra­ni­li smo Do­mo­vi­nu: Pri­pad­ni­ci na­ci­o­nal­nih ma­nji­na u Do­mo­vin­skom ra­tu

14.09         FILM Za­ko­ra­či u lju­bav

15.35         Upo­znaj­te je­že­ve

16.30         Vi­je­sti

16.45         Re­gi­o­nal­ni dnev­nik

17.29         Sa­mo lju­bav, se­ri­ja

19.00         Dnev­nik 2

20.08         LO­TO 7

20.15         FILM Tu­li­pan­ska gro­zni­ca

22.05         Lo­to 7 - iz­vje­štaj

22.15         Dnev­nik 3

22.50         FILM Fe­sti­val stra­ha

1.17  FILM Usa­mlje­ni utje­ri­vač

2.50  FILM Za­ko­ra­či u lju­bav

4.20  Ve­te­ra­ni mi­ra

4.55  Bra­ni­li smo Do­mo­vi­nu: Pri­pad­ni­ci na­ci­o­nal­nih ma­nji­na u Do­mo­vin­skom ra­tu

5.45  Za­jed­no u du­hu

 

.......................

- HRT 2 -

.......................

 

5.15  Šta je kla­si­ka?

5.45  Re­gi­o­nal­ni dnev­nik

6.15  Dr Oz

7.00  Po­slov­ni plan

7.30  Dom na kva­drat

8.00  Kuć­ni lju­bim­ci

8.30  Lo­vac na bi­lje

8.54  Ski­ja­nje, Svjet­ski kup - ve­le­sla­lom (M), pre­nos 1. vo­žnje

9.50  Fi­no i vi­no

10.24         Ski­ja­nje, Svjet­ski kup - sla­lom (Ž), pre­nos 1. vo­žnje

11.24         Sa­mo la­ga­no

11.54         Ski­ja­nje, Svjet­ski kup - ve­le­sla­lom (M), pre­nos 2. vo­žnje

12.55         Best off Li­ge šam­pi­o­na

13.24         Ski­ja­nje, Svjet­ski kup - sla­lom (Ž), pre­nos 2. vo­žnje

14.25         Ze­le­ni ju­na­ci

15.25         Cr­no-bi­je­li svi­jet, se­ri­ja

16.15         Cr­no-bi­je­li svi­jet, se­ri­ja

17.10         5.com s Da­ni­e­lom

18.05         Tu­ri­stič­ki vo­dič

19.05         Kon­cert - Zvon­ko Bog­dan, 1. dio

20.15         Ben Fo­gle - Lju­di od di­vlji­ne

21.10         Majkl Pej­lin: Pu­to­va­nje u Irak

22.00         Gre­jem Nor­ton i go­sti

22.50         Po­ka­ži mi sli­ku: Pri­ča o Dži­mu Mar­ša­lu

0.25  Ze­le­ni ju­na­ci

1.20  Gor­ski spa­si­o­ci, se­ri­ja

2.05  Mu­zi­ka

2.35  Noć­ni mu­zič­ki pro­gram - spo­to­vi

 

.............................

 - B92 -

...................

         

6.00  Po­gre­šan čo­vek

7.00  TV čor­ba

7.30  Što­pe­ri­ca

8.00  Plod­no i rod­no

9.30  Što­pe­ri­ca

10.00         Ko­lo sre­će

11.00         TV čor­ba

11.30         Ko­lo sre­će

12.45         TV čor­ba

13.15         Što­pe­ri­ca

13.45         FILM Efe­kat lep­ti­ra

16.00         Ve­sti B92

16.30         Auto­mo­to šou

17.15         Ku­hi­nja: Rat za ho­tel

17.45         Ku­hi­nja: Rat za ho­tel

18.30         Ku­hi­nja: Rat za ho­tel

19.00         Slo­žna bra­ća

20.00         Slo­žna bra­ća

21.15         FILM Bi­li smo voj­ni­ci

0.00  FILM Od­mo­ri­šte 2: Ne okre­ći se

2.00  Po­gre­šan čo­vek

2.45  Po­gre­šan čo­vek

3.30  Po­gre­šan čo­vek

4.30  TV čor­ba

5.00  Što­pe­ri­ca

5.30  TV čor­ba

 

...............................                                                                                                                                

- RA­DIO -

...........................

 

6.00  Vi­je­sti

6.05  Ju­tar­nji pro­gram

9.00  Vi­je­sti

9.05  Mu­zič­ki pro­gram

9.30  Pam­ti­pri­ča

10.00         Vi­je­sti

10.05         Ma­la Evro­pa

11.00         Vi­je­sti

11.05         Zvje­zda­no ne­bo dje­tinj­stva

12.00         Po­dnev­ne no­vo­sti

12.15         Za­pje­vaj­mo pje­sme sta­re

13.00         Vi­je­sti

13.05         Zvrk

14.00         Vi­je­sti

14.05         Sport­sko-za­bav­no po­pod­ne

16.00         Dnev­nik

16.30         Sport­sko-za­bav­no po­pod­ne

18.00         Vi­je­sti

18.05         Mo­za­ik

19.00         Ve­čer­nje no­vo­sti

19.15         Za­i­graj­mo, za­pje­vaj­mo

20.00         Mu­zi­ka u tri di­men­zi­je

21.00         Vi­je­sti

21.05         Ak­tu­el­ni hi­to­vi

22.00         Hro­ni­ka da­na

22.15         Naj­svje­tli­je stra­ni­ce umjet­nič­ke mu­zi­ke

23.00         Vi­je­sti

23.05         Mu­zič­ki pro­gram

0.00  Po­noć­ne vi­je­sti

0.05  Noć­ni pro­gram

 

........................

- K3 -

...........................

 

9.00  Vi­je­sti

9.05  Ho­ro­skop

9.25  Ku­hi­nji­ca

10.10         Sport za sve

10.45         Sr­bi­ja u ka­dru

11.15         Trend Se­ter

12.00         Bi­ro, se­ri­ja

13.00         FILM

15.00         Vi­je­sti

15.05         Hro­ni­ka Do­bo­ja

16.20         Chit Chat

17.00         Put nas do­veo

17.40         De­set­ka

18.30         Pu­tuj­te sa na­ma

18.45         No­vo­sti K3

19.30         Dnev­nik RTS

20.00         Pre­tres

21.00         Pa­no­ra­ma re­gi­je

22.00         FILM

0.00  Noć­ni pro­gram

 

...................

 - Pink BH -

...................

         

6.00  Za­dru­ga - pre­gled da­na

7.00  Ku­ća od sr­ca

8.00  DNK

9.00  Brak na ne­vi­đe­no

11.00         Pri­čaj­mo, pje­vaj­mo, pu­tu­je­mo

12.00         Za­dru­ga - pre­gled da­na

13.00         In­fo top

13.05         Pa­pa­ra­co lov

14.00         Bra­vo šou

16.00         Za­dru­ga - li­ve

17.00         In­fo top

17.00         Ma­ga­zin in

18.20         In­fo top

18.30         Ami­dži šou

20.00         FILM

0.00  Za­dru­ga - li­ve

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije