Intervju

Pratite nas na Google news

Goran Cerovina, izvršni direktor NELT-a: Briga o ljudima na prvom mjestu

Goran Cerovina, izvršni direktor NELT-a: Briga o ljudima na prvom mjestu
Foto: N.N. | Goran Cerovina, izvršni direktor NELT-a: Briga o ljudima na prvom mjestu
N.N.

Kom­pa­ni­ja NELT u BiH dio je je­dnog od na­jus­pje­šni­jih po­slo­vnih sis­te­ma u re­gi­onu, NELT gru­pe, ko­ja da­nas za­poš­lja­va 4.000 lju­di u 15 kom­pa­ni­ja, na 11 trži­šta u ju­go­is­točnoj Evro­pi i Afri­ci. NELT se ba­vi dis­tri­bu­ci­jom ro­be ši­ro­ke po­troš­nje po­zna­tih svjet­skih kom­pa­ni­ja i pružanjem lo­gis­tičkih uslu­ga, u BiH sje­di­šte kom­pa­ni­je je u Is­točnom Sa­ra­je­vu, a dis­tri­bu­ti­vne je­di­ni­ce su u Bi­je­lji­ni i Ba­nja­lu­ci te pre­to­var­na mjes­ta u Mos­ta­ru i Bi­haću.

Kom­pa­ni­ja NELT je u okto­bru otvo­ri­la no­vu skla­di­šnu ha­lu u Is­točnom Sa­ra­je­vu, čime su po­većani ka­pa­ci­te­ti va­še kom­pa­ni­je. Di­rek­to­re Ce­ro­vi­na, šta ova in­ves­ti­ci­ja znači za Is­točno Sa­ra­je­vo i vaš ra­zvoj po­slo­va­nja?

CE­RO­VI­NA: Sje­di­šte na­še kom­pa­ni­je i gla­vni dis­tri­bu­ti­vni cen­tar na­la­ze se u Is­točnom Sa­ra­je­vu već 13 go­di­na i otva­ra­njem no­vih pros­to­ri­ja po­većali smo kan­ce­la­rij­ski pros­tor na 3.400 m2, a pre­ko 11.000 m2 je skla­di­šnog pros­to­ra u am­bi­jen­tal­nom, hlađenom i smrznu­tom režimu.

Ova in­ves­ti­ci­ja izno­si­la je četi­ri mi­li­ona evra i ona je kru­na na­šeg do­sa­daš­njeg po­slo­va­nja, odno­sno re­zul­tat or­gan­skog ras­ta kom­pa­ni­je i po­tre­ba trži­šta i na­ših kli­je­na­ta. Si­gur­no je da ova­kvim ula­ga­njem po­ka­zu­je­mo i da ve­li­ke kom­pa­ni­je, po­put NELT-a, na­ila­ze na po­dršku i ra­zu­mi­je­va­nje lo­kal­ne za­je­dni­ce te bih i ovim pu­tem za­hva­lio gra­do­načel­ni­ku Is­točnog Sa­ra­je­va na sve­srdnoj po­moći pri­li­kom re­ali­za­ci­je ovog vrlo zah­tje­vnog pro­je­kta.

Ka­da je ri­ječ o po­slo­vnim re­zul­ta­ti­ma, da li ste za­do­vo­ljni re­zul­ta­ti­ma u 2019. go­di­ni?

CE­RO­VI­NA: NELT os­tva­ru­je vrlo značajan rast u pro­te­klom pe­ri­odu, a sa pro­je­kto­va­nim pri­ho­di­ma od sko­ro 110 mi­li­ona evra mo­gu reći da će i ovo bi­ti još je­dna izu­ze­tno us­pje­šna po­slo­vna go­di­na za NELT.

U pro­te­kle dvi­je go­di­ne mi smo naš tim pro­ši­ri­li za još 40 ko­le­ga i ko­le­gi­ca, a pri­ho­de smo po­većali za 28%.

Lično sam za­do­vo­ljan re­zul­ta­ti­ma go­di­ne ko­ja je na is­te­ku, ali ne sa­mo ka­da su u pi­ta­nju fi­nan­sij­ske broj­ke, već i broj pro­je­ka­ta ko­je smo re­ali­zova­li unu­tar kom­pa­ni­je te pro­je­kata ko­ji­ma smo učestvovali u ra­du lo­kal­ne za­je­dni­ce. Izu­ze­tno nam je važno da sre­di­ne u ko­ji­ma po­slu­je kom­pa­ni­ju NELT i nje­ne za­po­sle­ni­ke doživ­lja­va­ju kao akti­vne akte­re druš­tve­ne za­je­dni­ce, ko­ji do­pri­no­se pro­mje­na­ma i po­zi­ti­vno utiču na de­ša­va­nja.

Ovom pri­li­kom bih spo­me­nuo i akci­ju po­šu­mlja­va­nja pla­ni­ne Tre­be­vić, ko­ju je naš tim ko­le­gi­ca i ko­le­ga u pro­te­klom mje­se­cu oba­vio, a tu je i na­ša vi­še­go­diš­nja po­drška SOS dječjim se­li­ma, gdje se sa­da već osjećamo kao uvi­jek do­bro­do­šli pri­ja­te­lji.

Činje­ni­ca je da u pro­te­klom pe­ri­odu na trži­štu ra­da sve in­dus­tri­je ima­ju pro­ble­ma sa pro­na­las­kom obučenog i kva­li­te­tnog ka­dra. Ka­ko se kom­pa­ni­ja NELT no­si s ovim pro­ble­mom?

CE­RO­VI­NA: Mi se za­is­ta možemo po­hva­li­ti zdra­vom i pro­du­kti­vnom ra­dnom sre­di­nom i lično to sma­tram je­dnim od naj­većih us­pje­ha na­še kom­pa­ni­je. Vje­ru­je­mo da us­pjeh kom­pa­ni­ji do­no­se kva­li­te­tni i mo­ti­vi­sa­ni ka­dro­vi, zdra­va ra­dna atmo­sfe­ra te nam je bri­ga o lju­di­ma i nji­ho­va du­go­ročna per­spe­kti­va u NELT-u na prvom mjes­tu.

Svi za­po­sle­ni­ci na­še kom­pa­ni­je, a tre­nu­tno za­poš­lja­va­mo 375 ra­dni­ka, pro­la­ze kroz broj­ne tre­nin­ge ko­ji su de­fi­ni­sa­ni pre­ma po­zi­ci­ja­ma ko­je obav­lja­ju, ali i in­di­vi­du­al­nim po­tre­ba­ma, te na taj način pra­ti­mo nji­ho­ve ra­zvoj­ne po­tre­be i kre­ira­mo ra­zvoj­ni plan. Sva­ki vo­di­telj ne­kog od na­ših ti­mo­va za­dužen je i za una­pređenje čla­no­va svog ti­ma i mi ta­ko­reći ras­te­mo za­je­dno sa na­šim ko­le­ga­ma.

Bi­ti za­po­slen u kom­pa­ni­ji NELT znači bi­ti dio re­no­mi­ra­nog internacionalnog sis­te­ma, zbog čega smo u ka­te­go­ri­ji naj­pože­ljni­jih po­slo­da­va­ca u Re­pu­bli­ci Srpskoj i Fe­de­ra­ci­ji BiH te smo u 2019. go­di­ni za ove na­še na­po­re na­građeni i na­gra­dom por­ta­la po­sao.ba, u top tri po­slo­dav­ca u ka­te­go­ri­ji dis­tri­bu­ci­je.

Ka­kvi su pla­no­vi NELT-a u na­re­dnom pe­ri­odu. Da li možemo očeki­va­ti do­da­tno ši­re­nje po­slo­va­nja na po­dručju Re­pu­bli­ke Srpske i po­većanje bro­ja za­po­sle­nih?

CE­RO­VI­NA: U 2020. go­di­ni pla­ni­ra­mo os­tva­re­nja ras­ta i ra­zvo­ja u svim se­gmen­ti­ma, uz određeno po­većanje bro­ja za­po­sle­ni­ka sho­dno na­šim bi­znis pla­no­vi­ma. U na­re­dnoj go­di­ni nećemo otva­ra­ti no­ve dis­tri­bu­ti­vne cen­tre, ali ćemo ra­di­ti na pro­ši­re­nju obi­ma po­sla i akvi­zi­ci­ji no­vih kli­je­na­ta, prije sve­ga u lo­gis­ti­ci.

Na­ša du­go­ročna stra­te­gi­ja je snažan ra­zvoj po­je­di­načnih lo­gis­tičkih ser­vi­sa ca­ri­nje­nja i špe­di­ci­je, uslu­ga tran­spor­ta i skla­di­šte­nja te po­nu­da in­te­gral­ne lo­gis­tičke uslu­ge. Mi želi­mo pos­ta­ti li­de­ri i u lo­gis­ti­ci, kao što smo i u se­kto­ru dis­tri­bu­ci­je.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije