Fudbal

Pratite nas na Google news

Po­res­ka pre­va­ra u ime Emira Spa­hića

Po­res­ka pre­va­ra u ime Emira Spa­hića
Foto: N.N. | Po­res­ka pre­va­ra u ime Emira Spa­hića
Agencije

Špan­sko drža­vno tužilaš­tvo op­tužilo je vi­soko­po­zi­ci­oni­ra­nu radnicu Po­res­ke upra­ve u ovoj zemlji te još tri oso­be zbog in­di­ci­ja da su ne­za­ko­ni­to pri­svo­ji­li 6,2 mi­li­ona evra pre­ko lažira­nog po­vra­ta po­re­za spor­tis­ti­ma među ko­ji­ma je biv­ši fu­dbal­ski re­pre­zen­ta­ti­vac BiH Emir Spa­hić.

Le­onor Sančez-Ka­ba­lje­ro se u op­tužni­ci na 26 stra­ni­ca na te­ret stav­lja da je sa tro­ji­com mu­ška­ra­ca, od ko­jih su dvo­ji­ca advo­ka­ti, is­ko­ris­ti­la po­vjer­lji­ve po­dat­ke na te­me­lju ko­jih su oni kri­vo­tvo­ri­li do­ku­men­te, po­tpi­se spor­tis­ta i is­pla­tne na­lo­ge u pe­ri­odu od fe­bru­ara 2015. do no­vem­bra 2016, pi­še Hi­na, a pre­no­si N1.

Zah­tjev za po­vrat po­re­za tražen je pre­ko kom­pa­ni­ja "As­se­so­res De­por­ti­vos Lap­ver" i "Star At­hle­tes So­ci­ety", na ko­je je za­tim Po­res­ka upra­va is­pla­ti­la no­vac. Te kom­pa­ni­je su ta­kođe op­tužene za učes­tvo­va­nje u pre­va­ri.

"Traženi su po­vra­ti po­re­za u ime vi­še fu­dba­le­ra i ko­šar­ka­ša ko­ji su igra­li u špan­skim klu­bo­vi­ma, a za šta oni ni­su zna­li", na­ve­de­no je u op­tužni­ci, u ko­joj je na­ve­de­no 38 pri­mje­ra ma­hom stra­nih spor­tis­ta.

Bh. de­fan­zi­vac Emir Spa­hić je od 2011. do 2013. go­di­ne bio igrač Se­vi­lje, a u nje­go­vo je ime 24. ju­na 2016. za­tražen po­vrat po­re­za u izno­su od 214.505 evra uz kri­vo­tvo­re­nje nje­go­vog po­tpi­sa te ser­ti­fi­ka­ta s po­res­kim pre­bi­va­li­štem u Ru­si­ji.

Ame­rički ko­šar­kaš s hrvat­skim pasošem Don­ta­je Drej­per nas­tu­pao je za Re­al Ma­drid od 2012. do 2014. go­di­ne. U nje­go­vo ime je 28. no­vem­bra 2016. za­tražen po­vrat po­re­za u izno­su od 144.314 evra, uz na­ve­den ser­ti­fi­kat s po­res­kim pre­bi­va­li­štem u SAD. Tog is­tog da­na za­tražili su i po­vrat po­re­za u ime slo­ven­ačkog ko­šar­ka­ša Mir­ze Be­gića, ko­ji je ta­kođe igrao u Re­al Ma­dri­du od 2011. do 2013. go­di­ne, uz ser­tifi­kat o po­res­kom pre­bi­va­li­štu u Polj­skoj.

"Ni­ko od njih ni­je ni­ dos­ta­vio na­ve­de­nu do­ku­men­ta­ci­ju, ni­ po­tpi­sao spo­me­nu­te do­ku­men­te, ni­ti po­zna­je oso­be op­tužene da su dje­lo­va­le u nji­ho­vo ime", pi­še u op­tužni­ci.

Le­onor Sančez-Ka­ba­lje­ro op­tužena je da je pre­ko svog biv­šeg bračnog par­tne­ra Igna­si­ja Tor­on­te­ga­ja Sa­la­za­ra po­sla­la advo­ka­ti­ma Hu­li­ju La­pa­usi Ver­di­alu i Ma­nu­elu Va­lu Hi­me­ne­zu po­vjer­lji­ve po­dat­ke o spor­tis­ti­ma iz Po­res­ke upra­ve. Na te­me­lju tih po­da­ta­ka oni su za­tim na­pra­vi­li lažne zah­tje­ve za po­vrat po­re­za. Ni­ko od njih ra­ni­je ni­je bio kažnja­van.

Tužilaš­tvo je za op­tužene za­tražilo za­tvor­ske ka­zne od po se­dam go­di­na, novčane ka­zne i za­bra­nu obav­lja­nja ja­vnih dužnos­ti i pri­ma­nja drža­vne po­moći ili sub­ven­ci­ja na određeno vri­je­me. (Agencije)

 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije